חמץ של גוי המופקד אצל יהודי

כ"ג תשרי תש"פ - סימן ת"מ סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהם שני התנאים שבהם יהודי חייב לבער חמץ של גוי המופקד ברשותו?מה הדין באופן שיהודי השאיל או השכיר לגוי מקום להניח בו את חמצו? ומה דינו של חמץ של גוי המופקד אצל יהודי ועבר עליו הפסח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן ת"מ סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שהפקיד את חמצו בידי יהודי, בשני תנאים היהודי חייב לבער את החמץ של הגוי המופקד בידיו, התנאי הראשון הוא, שהיהודי קיבל על עצמו אחריות על החמץ מגניבה ואבידה, התנאי השני הוא, שהחמץ נמצא ברשותו של היהודי, וא"צ שהוא יהיה בביתו, והמקור לכך שיהודי עובר על חמצו של הגוי שנמצא ברשותו מביא המ"ב, מצד אחד כתוב, 'שאור לא ימצא בבתיכם', משמע אפילו שזה לא שלו ג"כ אסור מן התורה, ומצד שני כתוב 'ולא יראה לך', דווקא שלך, וא"כ איך מיישבים את שני הפסוקים? אלא הביאור בזה הוא, שחמץ של גוי שנמצא ביד היהודי ואין ליהודי שום קשר עם זה, הדין הוא 'ולא יראה לך', שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים, אבל אם היהודי קיבל אחריות על חמצו של הגוי, בזה נאמר 'שאור לא ימצא' ואפילו שאינו שלך.

במ"ב מביא, שבכדי שהיהודי יהיה חייב בגניבה ואבידה על חמצו של גוי, היהודי צריך לעשות קניין על כך, ובמקומות כאלו שיש דינא דמלכותא שהשומר מתחייב בגניבה ואבידה גם ללא מעשה קניין, שאז א"צ היהודי לעשות קניין.

אם היהודי השאיל או השכיר מקום לגוי שיניח בו את החמץ, שמצד אחד זה נמצא בביתו של היהודי, ומצד שני הוא ייחד את המקום לחמצו של הגוי, דן בזה המ"ב ואומר, שלא מועיל אם קיבל עליו אחריות, דקיי"ל שכירות לא קניא, ומכיוון שכך נחשב שהחמץ מונח בביתו של היהודי, ומ"מ בדיעבד אם החמץ הזה שהה אחרי פסח, והנושא הוא האם יש על זה איסור של חמץ שעבר עליו הפסח שזה רק איסור מדרבנן, בזה יש לסמוך על הפוסקים הסוברים, שכאשר הוא ייחד מקום לחמץ שלו, החמץ נחשב ברשותו של הגוי, וזה הכל אם ייחד לו מקום בפניו, אבל אם בפניו הוא לא ייחד לו מקום, אלא שאח"כ רוצה להעביר את החמץ למקום אחר, זה לא נחשב שהמקום מיוחד לגוי, והיהודי עובר על החמץ הזה.

דן המ"ב, באופן שאין ליהודי אפשרות להחזיר לגוי את החמץ, האם מועיל לזה ביטול, ואומר, שהרבה מהאחרונים סוברים שלא מועיל בזה ביטול, כיוון שגוף החמץ אינו שלו, והרבה מקילים בדבר, ומביא המ"ב את דברי המג"א שאומר, שיש תקנה, שיחזור ויפקיד אותו ביד גוי אחר, או שימכור לגוי את הבית שהחמץ מונח בו, והגוי יקבל אחריות של גניבה ואבידה, והנכון שיעשה את שניהם, מכירת הבית, ומכירת החמץ.

מביא המ"ב נידון, האם חז"ל גזרו משום חמץ שעבר עליו הפסח על חמצו של הגוי שהיה בידי היהודי, ואומר, שיש לסמוך על המקילים בזה לעניין היתר הנאה.

גם אם היהודי לקח את החמץ של הגוי המופקד בידו והפקיד את זה ביד גוי אחר, לא מועיל לפטור את היהודי מחיוב על אותו חמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שמשעה שהיהודי קיבל על זה אחריות, נחשב החמץ כשלו, ויש מקילים וסוברים, שכיוון שגוף החמץ הוא של הגוי, וגם החמץ לא בביתו, ממילא היהודי פטור מזה, וכן משום האחריות אין חשש, כיוון שהגוי השני קיבל עליו אחריות בזה, וכן א"צ להפקיד ממש את החמץ בידי העכו"ם השני, אלא מספיק שמכר לו את החדר שבו החמץ נמצא.

מביא השו"ע י"א שמחמירים עוד יותר, שגם אם היהודי לא קיבל על עצמו מגניבה ואבידה על חמצו של הגוי, אלא קיבל על עצמו אחריות מפשיעה, זה כבר מספיק שיחשב החמץ של היהודי, ויש חולקים, והעיקר כדעה הראשונה המחמירה.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים