התעטפות במגבת ברשות הרבים לאחר הטבילה במקוֶה

הדף היומי בהלכה ז' באדר - סימן ש"א סעיף ל"ב- סעיף ל"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהוצאת כסף בארנק בשבת

האם מותר לצאת לרה"ר עם בגד מקופל המונח על כתפו? ובאיזה אופן מותר לצאת עם כסף בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"א סעיפים ל"ב – ל"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיוצא בשבת לרה"ר כאשר מעות צרורים לו בסדינו, והמשנה ברורה מוסיף, שהוא הדין אם מעות נתונים בכיסו והכיס תחוב בבגדו, חייב חטאת, כיוון שהוציא משא מרה"י לרה"ר, או שהוליך את המשא ד' אמות ברה"ר, והחידוש בזה הוא, שזה נחשב 'דרך הוצאה', שהייתי חושב שאדם חייב על המעות ר כשנושא אותם בידו, קמ"ל שגם באופנים אלו אסור.

בבית מותר לטלטל את המעות כשהם צרורים בסדינו, ואפילו לטלטלם כמות שהם, ואין בזה בעיה של מוקצה, וזה רק כשיש במעות נקב שאז הם ראויים לתלות אותם בצוואר בתו לתכשיט, וממילא זה נחשב כראוי לתכשיט, והם לא נחשבים למוקצה, ומותר לצאת בהם בשבת במקום שיש עירוב.

אסור לצאת בשבת במעות ובכסף וזהב התפורים בבגדו, והחידוש בזה הוא, שהייתי חושב שהם בטלים לבגד, קמ"ל שמחמת חשיבותם הם לא בטלים לבגד, ומבואר עוד בשו"ע, שאין בזה חיוב חטאת אלא רק איסור, והטעם, כיוון שהוציא את המעות שלא כדרך הוצאה, וכיוון שהאיסור בזה הוא רק דרבנן ולא דאורייתא, יש מתירים במקום פסידא שפוחד שיגנבו ממנו את המעות, שמותר לו לצאת בהם כך, וכ"ש בזמן הזה שאין רה"ר דאורייתא לפי כמה שיטות, לכן התירו לו שמא יעבור על איסור דאורייתא שיעשה חפירה בקרקע להטמין את המעות.

אע"פ שלמדנו לעיל בסעיף כ"ט שאסור לאדם לצאת בשבת עם טלית מקופלת המונחת על כתפיו, בכ"ז מותר לצאת עם סודר מקופל, והחילוק בזה מבאר המשנה ברורה, כיוון שסודר דרך לבישתו בכך ביום חול, ממילא גם בשבת זה דרך מלבוש ומותר לצאת כך בשבת, ומוסיף השו"ע, 'אע"פ שאין נימא כרוכה לו על אצבעו', וכוונתו, שהרי יש מ"ד בגמ' שמותר לצאת בסודר בשבת רק כאשר יוצא חוט מהסודר ואותו חוט כרוך לו על צווארו ועשוי לכך שהסודר לא יפול, וקמ"ל שלא כמ"ד זה וגם כאשר אין נימא כרוכה על אצבעו, מותר לצאת כך בשבת כאשר הסודר מקופל על כתפו.

מה שלמדנו שמותר לצאת בסודר מקופל על כתפו, זה הכל בסודר ארוך שחופה ראשו ורובו, אבל בסודר קצר אסור לצאת כך, אא"כ קשר שני ראשיו למטה מכתפיו זה עם זה, ועושה אותו כמו אבנט, ויש בזה דרך לבישה ומותר לצאת בזה בשבת.

לבדים הקשים אע"פ שהוא עטוף בהם, אסור ללכת איתם ברה"ר, ומבאר המשנה ברורה שהטעם הוא, כיוון שאין דרך מלבוש בכך, ומוסיף בשם הרמב"ם, שגם כשהם דקים, אסור לצאת בהם בשבת, כיוון שהם קשים, ואם אינם קשים הרבה ומביא אותם דרך עיטוף, מותר, ומוסיף המשנה ברורה מהרמב"ם, שדווקא אם הם דקים כמו בגדים, אבל בלאו הכי, זה נחשב לדרך משא והם אסורים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים