היכול להשיג יין להבדלה רק ביום ראשון – האם רשאי לאכול במוצאי שבת?

הדף היומי בהלכה ו' בשבט- סימן רצ"ו סעיף ג'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאחיזת בשמים בידו בשעת ההבדלה

אדם שאין לו יין או שכר להבדלה, האם מותר לו לאכול? בשעת אמירת ההבדלה יושבים או עומדים? ומה הדין באדם ששמע רק ברכת הבדלה ולא התכוון לצאת יד"ח בברכת הגפן? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רצ"ו סעיף ג' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שאין לו יין או שכר או חמר מדינה לעשות עליו הבדלה, נחלקו בזה השיטות, יש מי שאומר שמותר לו לאכול גם לפני הבדלה, ויבדיל בתפילה, ויאכל, ואם אח"כ מזדמן לו יין, יבדיל, ויש שיטה הסוברת, שצריך להמתין עד שיהיה לו יין או שכר או חמר מדינה, וימתין עד יום ראשון בחצות, ופסק המשנה ברורה כדעה זו המחמירה, אא"כ מדובר באדם חלוש, שיכול לסמוך על הדעה הראשונה שא"צ להמתין כלל.

אדם שיש לו כוס יין אחת, האם יבדיל עליה או יברך עליה ברכת המזון? דהיינו, האם נאמר, כיוון שיש לו כוס אחת של יין, יטול ידיו ויאכל פת, ובכוס היין ישתמש לבהמ"ז ולהבדלה, או נאמר שיבדיל, ויאכל אח"כ, ויברך בהמ"ז בלי כוס, מבואר בהלכה, שלדברי האומרים שבהמ"ז טעונה כוס, יאכל לפני הבדלה, וימתין עם כוס היין לברך עליו בהמ"ז ולהבדיל עליו, ואם יש לו אפשרות גם לעשות הבדלה על הכוס יין וגם להשאיר אותה לבהמ"ז כגון שיוסיף עליו עוד יין או מים, ודאי שכך יעשה.

אדם שיש לו שתי אפשרויות בקניית יין, או כוס יין לקידוש או כוס יין להבדלה, יקנה להבדלה, כיוון שקידוש אפשר בפת, ואם יש לו אפשרות לקנות שמן לנר לחנוכה או יין להבדלה, יקנה שמן לנר חנוכה, משום פרסומי ניסא וכן משום שעיקר מצות הבדלה אפשר לקיים בתפילה ולאו דווקא על כוס יין.

באיזה צורה אומרים את ההבדלה? מצד אחד הבדלה צריכה להיות מיושב כיוון שאחד מוציא את חבירו וצריך שיהיו קבועים יחד ע"י הישיבה, ומצד שני הרי בהבדלה מלווים את השבת, וצריך ללוות בעמידה, ואין בעיה עם קביעות, כיוון שעצם העובדה שכולם מתרכזים יחד זה קביעות, מבואר שנחלקו בזה השיטות.

אוחז את היין ביד ימין כיוון שדבר שמברך עליו אוחזו ביד ימין, ואת הבשמים אוחז בשמאל, וכשמגיע לברכת הבשמים, הופך הבשמים ליד ימין, ומברך עליו, ואת היין אוחז בשמאל כיוון שכל ברכות ההבדלה צריכות להיות על היין, ולכן לא יעזוב את היין.

אפילו שמעו כל בני הבית הבדלה בבהכנ"ס, אם התכוונו שלא לצאת יד"ח, מבדילים בבית, ואומר המשנה ברורה שכך צריכים ת"ח לנהוג כדי להוציא יד"ח את בני ביתם ולא שיצאו יד"ח הבדלה בבהכנ"ס, ואדם ששמע הבדלה ולא התכוון לצאת יד"ח בברכת הגפן אלא רק בהבדלה עצמה, יצא יד"ח, וברכת הגפן אינה מעכבת, אלא היא רק כדי לשתות את היין, ואדם השומע הבדלה ממישהו אחר, בלאו הכי הוא לא שותה את היין, ולכן יוצא בזה יד"ח הבדלה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים