הזהירות הנדרשת מהכהנים כדי לא לעבור על בל תוסיף בברכת כהנים

הדף היומי בהלכה ט"ו אייר תשע"ו סימן קכ"ח סעיף כ"ו-כ"ט
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הזהירות הנדרשת מהכהנים כדי לא לעבור על בל תוסיף בברכת כהנים?
האם כהן יכול לומר פעמיים ביום ברכת כהנים?
האם כהן יכול להפסיק באמצע שמונה עשרה כדי לברך ברכת כהנים?

כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסי קכ"ח סעיף כ"ו

חובת השתיקה בשעת ברכת כהנים

מבואר בשו"ע, שבשעה שהכהנים מברכים את העם, העם צריכים לשתוק ולא לומר שום פסוק באמצע, ומבאר המ"ב, דכלום יש עבד שנוטל ברכה מרבו ואינו מאזין לברכה?

סעיף כ"ז

בל תוסיף ובל תגרע

כהן שרוצה להוסיף או לגרוע בברכת כהנים | האם נאמר איסור זה כשלא יוצא יד"ח בברכתו? | האם מותר לו לאומרה פעמיים?

 אסור לכהן להוסיף שום ברכה על הברכת כהנים, ולא מיבעי באמצע הברכה, אלא אפילו בסוף, כגון שרוצה להוסיף "יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם" דיש בזה משום "בל תוסיף",וכן אם הוא גורע מהברכות, יש בזה משום "בל תגרע".

כהן שרוצה לומר פעמיים את הברכת כהנים, הדין הוא שמותר, אבל כהן שרוצה להוסיף על הברכת כהנים או להחסיר, אסור.

יש נידון בבה"ל האם איסור זה של בל תוסיף או בל תגרע, זה רק אם הוא נושא את כפיו, או אפילו בלי נשיאת כפיים, ומביא בשם הרמב"ם, שאפילו אם הוא מוסיף בלחש, גם הדין הוא שיש בזה משום בל תוסיף, אע"פ שבשעה שאומרים ברכת כהנים בלחש לא יוצאים יד"ח, אלא רק כאשר אומרים אותה בקול רם, וכמו שלמדנו לעיל שברכת כהנים צריכה עמידה, ולשון הקודש, וצריכה נשיאת כפיים, וגם צריכה קול רם, והדברים האלו לעיכובא, הנה רואים ברמב"ם שאם הוא הוסיף אפילו בלחש הוא עובר על בל תוסיף, רואים מזה, שאע"פ שהוא לא יוצא יד"ח, גם הדין הוא שיש בזה משום בל תוסיף, אז הוא הדין בלי נשיאת כפיים, יש בזה משום בל תוסיף.

סעיף כ"ח

נשיאת כפיים כשכבר קיים המצווה | כהן העומד בשמו"ע ואין אחר מלבדו האם יפסיק לברך?

כהן שנשא את כפיו במנין שלו, יכול לישא כפיו שוב במנין אחר, ואין בזה משום בל תוסיף, כיון שבל תוסיף זה רק כאשר מוסיפים ברכה אחרת, ולא כאשר אומרים את אותה ברכה פעמיים.

יש נידון במ"ב, בכהן שמתפלל שמו"ע, והוא רואה שהש"ץ הגיע לברכת כהנים, ואין כהן שיעלה, האם הוא יפסיק באמצע תפילת שמו"ע שלו כדי לקיים ברכת כהנים או לא, {כמובן שמדובר שעקר את רגליו ברצה כי אם לא עקר את רגליו ברצה ודאי שלא יעלה} ומביא המ"ב, שמצד אחד אפשר לומר שברכת כהנים דאורייתא ותפילה היא רק דרבנן, וממילא ברכת כהנים דוחה את התפילה, ויפסיק באמצע התפילה ויעלה לדוכן לישא את כפיו, מצד שני מביא המ"ב בשם הא"ר, שלא יפסיק באמצע, דאפשר שהעמידו חכמים את דבריהם אפילו במקום מצוה דאורייתא, ולא יפסיק.

סעיף כ"ט
נשיאת כפיים קודם התפילה | בכה"ג שיודע שיעבור זמן ק"ש ותפילה | איך ינהג לכתחילה?

התפילה לא מעכבת את ברכת כהנים, וכהן שלא התפלל תפילת שחרית, והש"ץ הגיע כבר ל"הטוב שמך ולך נאה להודות" יעלה לישא את כפיו אע"פ שהוא לא התפלל, אומר המ"ב, שבאופן כזה שהוא לא התפלל, ואם ישא את כפיו לא יספיק לקרוא ק"ש ולהתפלל בזמן, לכתחילה יצא מחוץ לבהכנ"ס כדי שלא תחול עליו ברכת כהנים, ואם הוא לא יצא מחוץ לבהכנ"ס, עדיף שיעלה לדוכן על חשבון תפילה, כי תפילה זה רק דרבנן, ואם מדובר בק"ש, שיקרא פסוק ראשון של "שמע" בלבד.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

2 תגובות

 1. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  יש לי רעיון חדש, אולי בכל יום תשימו כבר את השיעור של יום המחרת שנמסר מפי המג"ש שליט"א, כי יש כאלו שרוצים ללמוד את השיעור בלילה קודם.
  גם נרויח בזה, שיהיה לכולם את דפי המשנה ברורה במקרה שחסרים לשיעור היומי.

  למשל היום חסר הקטע האחרון במשנה ברורה סימן קכח ס"ק קז, שנלמד גם במסגרת השיעור וגם במסגרת הדף היומי בהלכה, הוא שייך לסעיף כ"ט.

  תודה על הכל ותזכו למצוות

 2. שלמה טאוב הגב

  בוקר טוב כבוד הרב,
  יוצא לי לעיתים תכופול לעמוד שמונה עשרה תוך כדי ברכת כהנים.
  כיצד עלי לנהוג בעניין:
  1. לעצור את התפילה במקום אליו הגעתי ולכוון לברכת כהנים – הרי זה הפסק?
  2. בנושא עניית אמן
  3. בנושא הנוהג לכסות בני משפחתי הנמצאים עמי בתפילה ממתחת לטליתי.

  בתודה ובברכה
  שלמה טאוב

פוסטים נוספים