הדף היומי מסכת נידה דף ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד הצילה שפחתו של רבן גמליאל את כל הככרות?

האם מותר לטמא חולין?
ועל מי נאמר "כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק"?

דף ו עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא המסייעת לדעת רבא שבסוף העמוד הקודם (הסובר כזעירי שמעת לעת שבנדה עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים).
* לדעת רב הונא: טומאת מעת לעת שבנדה - נאמרה לענין קדשים אבל לא לענין תרומה.

דף ו עמוד ב
* הגמרא מקשה (מסוף העמוד הקודם ולאורך רוב עמוד זה) על רב הונא, ומתרצת.
* לחמי תודה שאפאן ד' חלות (במקום 40 חלות) - יצא.
* לדעת רב הונא, לפי הלישנא אחרינא: טומאת מעת לעת שבנדה - נאמרה הן לענין קדשים והן לענין תרומה, וכן נאמרה לענין חולין שנעשו על טהרת הקודש אך לא לענין חולין שנעשו על טהרת תרומה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף ו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים