הדף היומי מסכת נידה דף ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף ה עמוד א
* "נשים שאמרו חכמים דיין שעתן" - לדעת רבי מאיר (המחמיר בכתמים יותר מבראייה): כתמן טמא למפרע, לדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס: כתמן כראייתן (=מכאן ואילך טמאות).
* עד שלפני תשמיש - אינו ממעט כפקידה (מתוך שמהומה לביתה אינה מכנסת לחורין ולסדקין).

דף ה עמוד ב
* לדעת זעירי (ויש לכך סיוע מהמשנה): מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים.
* לדעת רבי יוחנן: ספק טומאה (ברשות היחיד) הבאה בידי אדם - טמא, אפילו אם זה דבר שאין בו לדעת לישאל.
* הגמרא מקשה מברייתא על זעירי, ורבא מתרץ.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף ה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים