הדף היומי מסכת מנחות דף ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף ז עמוד א
* רבי יוחנן מדייק (מדברי התנאים שבסוף העמוד הקודם) ש"כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת" [ורב עמרם חולק וטוען שהדיוק לא הכרחי].
* לדעת רבי יוחנן: אם קמץ זר (או פסול אחר) ונתן לכלי שרת - הקומץ נפסל ולא ניתן להחזירו לתוך השיריים.
* רב חסדא היה תלמיד של אבימי, אבל מסכת מנחות נשכחה מאבימי ולכן הלך ללמוד אותה מרב חסדא.
* רב נחמן שאל את אבימי האם ניתן לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע והאם ניתן לקדש את הקומץ בכלי שעל גבי קרקע.

דף ז עמוד ב
* לדעת רב ששת: ניתן לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע.
* לדעת רבא: ניתן לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע, ניתן לקדש את המנחה בכלי שעל גבי קרקע, לא ניתן לקדש את הקומץ בכלי שעל גבי קרקע.
* קומץ שחלקו בשני כלים - לדעת רב נחמן: אינו קדוש, לדעת רבא לפני שחזר בו: קדוש.
* קידש מי חטאת פחות מכדי הזאה בכלי זה ופחות מכדי הזאה בכלי זה - לא קידש.
* לדעת רבי אלעזר (ורבא מביא ברייתא כך): אם קיבל שיעור הזאות של דם אשם מצורע או דם פרים ושעירים הנשרפין בשני כלים - לא עשה כלום.
* חביתי כהן גדול - נחלקו האמוראים אם קדושה לחצאין.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף ז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים