הדף היומי מסכת חולין דף עח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שיקבל אדם מלקות על שחיטת בהמה כשרה?

מי סובר שהמקלל את אמו פטור?
ומה המקור לפרסם שם של חולה לרפואה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים