הדף היומי מסכת זבחים דף קיג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף קיג עמוד א
* במשנה (בתחילת הפרק) נאמר ש"פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה חייב", ונחלקו האמוראים מהו "חוץ מגתה": לדעת ריש לקיש - חוץ ממקום הבדוק לה, לדעת רבי יוחנן - כגון ששחטה לפנים מן חומת ירושלים.
* שחטה/שרפה שלא כנגד הפתח - רבי יוחנן אמר: פסולה, ור' אושעיא אמר: כשרה.
* רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם ירד מבול לארץ ישראל.

דף קיג עמוד ב
* אנשי דור המבול - ברותחין קלקלו וברותחין נידונו.
* בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים.
* ריש לקיש: למה נקרא שמה (של בבל) מצולה? שכל מתי מבול נצתללו שם, רבי יוחנן: למה נקרא שמה שנער? שכל מתי מבול ננערו, רבי אבהו: למה נקרא שמה שנער? שמנערת עשיריה.
* כל האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל בשר אבותיו, ויש אומרים: כאילו אוכל שקצים ורמשים.
* שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ, פטור - קודם וידוי נלמד מהפסוק "קרבן לה'", לאחר וידוי נלמד מהפסוק "ואל פתח אהל מועד לא הביאו".

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קיג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים