האם שומעים למומחה שגילה שתחומי העיר המוחזקים אינם נכונים ?

י"ט תמוז תשע"ט - סימן שצ"ט- סעיף ה'- סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מודדים את תחום העיר באופן שיש גיא עמוק במהלך המדידה? האם המודד צריך להיות מומחה בדיני המדידה?ומה הדין כאשר המודד מצא סתירה במדידה בשני קצוות העיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ט סעיף ה'  - סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמודד את תחום העיר והוא נפגש בגיא עמוק, אם השיפוע של הגיא הוא חד בשיפוע של ד' אמות, אינו צריך למדוד את כל המורד והעליה של השיפוע, אלא מודד רק את האוויר של הגיא, ואדם אחד עומד בשפת הגיא מצד זה ומחזיק בידו חבל של נ' אמה, ובצד השני עומד אדם אחר ומחזיק את הראש השני של החבל, וכך מודדים את האוויר של הגיא, ואם אי אפשר למדוד בחבל של חמישים אמה, מודד בחבל שאורכו ד' אמות, וע"י קידור, דהיינו, לוקחים חבל שאורכו ד' אמות, אחד מחזיק את החבל ברגליו, והשני כנגד ליבו, וכך מודדים את השיפוע, וכל מה שהתירו מדידה כזאת, הוא רק כאשר עומקו של הגיא לא יותר מאלפיים, אבל אם עומקו יותר מאלפיים, מודד את הירידה והעלייה של השיפוע, ואם השיפוע יותר חד פחות מד' אמות, דהיינו, משפת הגיא למעלה ועד העומק האורך פחות מד' אמות, אם יכול להבליע, זה לא טורח, אבל קידור זה יותר טורח, ולא הטריחו אותו, כי השיפוע כ"כ חד, והוא כמאן דליתא, ומודדים רק את החלק המישורי שבתחתית הגיא, ולא יותר מזה.

מבליעים בחבל של נ' אמה, ואם רוחבו של ההר או הגיא הוא יותר מנ' אמה, א"כ הוא לא יכול להבליע בחבל של נ' אמה, ולכן הולך לצדדים, וילך לצד הצפוני או הדרומי של העיר, ויבליע שם אם שם ההר או הגיא מתקצרים ששם אפשר להבליע אותם בחבל של נ' אמה, ואח"כ יחזור ויקבע את התחום כנגד העיר, ואם לא יכול להבליעו בתוך אלפיים של צד העיר, לא יתרחק לצד העיר כדי להבליעו, שלא ילך יותר מאלפיים לצד העיר, ומבאר המ"ב, כדי שאנשים לא יבואו לטעות שהתחום של העיר מגיע עד שם, אלא יכול ללכת מקסימום אלפיים.

צריך שיהיה מומחה למדידת הקרקע, וכן יהיה מומחה בדיני מדידה.

עיר שהיו בה תחומי שבת מוחזקים, שידעו אנשי העיר שעד כאן הולכים בשבת, ובא מומחה ומדד פעם שנייה, וגילה שתחומי העיר המוחזקים, אינם מדויקים, שומעים לו אפילו שריבה את התחומים, וכ"ש אם מיעט שומעים למומחה, ודווקא כשלא יודעים מי עשה קודם לכן את מדידת תחום העיר, אבל אם אנחנו יודעים שמדידת העיר נעשתה גם ע"י מומחה, א"כ שניהם מומחים, ולכן הולכים להחמיר.

אדם שמדד את שני הקצוות של הרוח של העיר, ומצא סתירה, דהיינו, ברוח אחת יצא לו יותר, וברוח אחרת יצא לו פחות, אנחנו אומרי ששתי המדידות נכונות, כיוון שכאן היה לו הר או גיא שהוא מדד אותם מדידה יפה, אז התחום התקצר, כי האמות הלכו על השיפועים והמורדות או העליות של הגיא או של ההר, ולכן שני התחומים נכונים, ומודדים חוט באלכסון, וי"א שמקילים והולכים לפי המקום שהוא ריבה יותר, והמקום שהוא קיצר, יש בו טעות, וזה לא מדידה נכונה, ואומר המ"ב, שזה אפילו באדם אחד שמדד, וכ"ש כאשר שני אנשים מדדו, שאז בוודאי שהולכים להקל.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים