האם צריך להמנע מלהסתפר בימי חמישי?

הדף היומי בהלכה י"ב בתשרי מתחילת סימן ר"ס עד סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ס סעיף א'

- דיני הכנסת שבת -

האם יש חיוב לרחוץ גופו בער"ש? | מה הטעם שלא ירחוץ ביום חמישי לכבוד שבת? | מדוע לא ראוי לגזוז ציפורניים ביום חמישי? | כיצד ראוי לנהוג עם הציפורניים לאחר גזיזתן? | חל ר"ח ביום שישי, מותר להסתפר ולגזוז ציפורניו? | כיצד סדר גזיזת הציפורניים?

מצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בער"ש, ומוסיף בהגה"ה שמצוה לרחוץ כל גופו, ואם א"א לו לרחוץ כל גופו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בער"ש, המ"ב אומר, שההגדרה של המצוה הזאת היא כמו הגדרת השו"ע שזה "מצוה" לרחוץ, אבל לא חייבים ואדם שלא רחץ, לא נענש על זה, ואם רחץ מקבל שכר, וירחוץ בער"ש ולא ביום חמישי שאז זה לא ניכר שרחץ לכבוד שבת, אא"כ א"א ביום שישי, שאז כל כמה שמקרב את הרחיצה לשבת, עדיף טפי, אבל לכתחילה ירחץ ביום שישי.

יגזוז ציפורניו בער"ש, והמ"ב אומר, שלא יגזוז ביום חמישי שאז הם מתחילים לגדול בשבת וזה גנאי לשבת, ואומר עוד שציפורני רגליים ביום חמישי וציפורני ידיים ביום שישי, ולא ידיו ורגליו באותו יום, ומי ששורפן, חסיד, ומי שקוברן, צדיק, והזורקן, רשע, שמא תעבור אשה מעוברת עליהם והדבר לא טוב, וזה דווקא במקום שהם נפלו, ואם הזיזם למקום אחר, אין בעיה, ויש מי שאומר שצריך דווקא לחדר אחר ולא באותו חדר עצמו ממקום למקום.

אם היו שערות ראשו גדולות, מצוה לגלחן, והמ"ב מביא, שיש מקומות שלא מסתפרים ולא גוזזים את הציפורניים בראש חודש גם אם זה חל ביום שישי, כי יש בזה צוואת ר"י החסיד שלא לעשות כך.

הסדר בקציצת הציפורניים הוא, שיתחיל בשמאל בקמיצה ובימין באצבע, וסימן לזה דבאג"ה בשמאלו ובדאג"ה בימין, ומביא המ"ב בשם מהר"ם ובשם האר"י, שלא דקדקו בזה, אבל לכתחילה ראוי לזהר בזה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים