האם עיוור חייב בקידוש לבנה ?

ט"ו אלול תשע"ט -סימן תכ"ה- סעיף ב'- סימן תכ"ו- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה הפטרה קוראים בשבת כשלמחרת חל ר"ח?באיזה אופן קוראים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש? מדוע נשים לא מברכות על הלבנה?וכיצד נוהגים כאשר הלבנה מכוסה בעננים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ה סעיף ב' – סימן תכ"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ר"ח שחל להיות ביום ראשון, בשבת שלפני כן לא מפטירים את הפטרת אותה שבת, אלא מפטירים 'ויאמר לו יהונתן מחר חודש', כדי לזכור שלמחרת ביום ראשון יחול ר"ח, ולא דוחים את הפטרת 'ענייה סוערה', ולא הפטרת 'שמעו' משום מחר חודש, דהיינו, 'ענייה סוערה' היא הפטרה מז' דנחמתא, והיא שייכת בשבת שקודם ר"ח אלול, והפטרת 'שמעו' היא אחת מההפטרות של ג' דפורענותא, וזה שייך בשבת שקודם ר"ח אב, ולכן כאשר ר"ח אלול או ר"ח אב חלים ביום ראשון, בשבת שלפני כן לא קוראים את הפטרת מחר חודש, אלא את הפטרות השייכות לאותו זמן וכנ"ל, והמ"ב מביא, שאגב שיטפיה הרמ"א הזכיר את הפטרת 'שמעו', כי לעולם ר"ח אב לא חל ביום ראשון, וממילא ההלכה הזאת שר"ח אב יחול ביום ראשון ויפטירו בהפטרת 'שמעו', מעולם לא יכולה לקרות.

ר"ח שהוא שני ימים, והיום הראשון חל בשבת, מפטירים בשבת 'השמים כסאי' שזו הפטרת ר"ח, והחידוש בזה מבאר המ"ב, ס"ד אמינא, שעיקר ר"ח הוא היום השני, קמ"ל ששני הימים נחשבים ר"ח, ולכן מפטירים השמים כסאי ולא מחר חודש, אבל נוהגים לסיים בפסוק ראשון ואחרון של הפטרת מחר חודש, וזו שיטת השו"ע, אבל הרמ"א מביא י"א, שאין מפסיקים מנביא לנביא, דהיינו, לא קוראים בהפטרה אחת שתי הפטרות של שתי נביאים, ולכן, במקרה הנ"ל יפטירו בשבת רק השמים כסאי, ולא יזכירו פסוקים מהפטרת מחר חודש, וכן נוהגים, אבל אם ההפטרה באותו נביא, עושים כך, וכן אם היה חתונה בר"ח או בשאר שבתות, שאין דוחים את ההפטרה, ומבאר המ"ב, שהמנהג הוא שכיש חתן בבהכנ"ס, דוחים את הפטרת השבוע וקוראים 'שוש אשיש' שהוא מעניין חתן, ומבואר שם, שכל זה הוא בשבתות דעלמא שאין ההפטרה שלהם מוזכרת בש"ס, אבל אותם הפטרות המחויבות שנזכרו בש"ס ובמדרשים, גם אם יש חתן בבהכנ"ס באותה שבת, לא קוראים הפטרת חתן.

אמנם בשבתות שמחויבים לקרוא בהם הפטרה שנזכרת בש"ס ובמדרשים אע"פ שיש חתן בבהכנ"ס, אבל אם שניהם באותו נביא, כגון, שבת ר"ח שמפטירים 'השמים כסאי' והפטרת 'שוש אשיש' שהיא של חתן ונמצאים שתיהם באותו נביא, קוראים לעיקר 'השמים כסאי', אבל קוראים קצת פסוקים גם מהפטרת 'שוש אשיש'.

ר"ח שחל בשבת, כולל במוסף בברכה רביעית שבת ור"ח, וחותם 'מקדש השבת ישראל וראשי חודשים', ואומר המ"ב, שאם חתם בשל שבת לבד ולא בשל ר"ח, יצא בדיעבד.

הרואה לבנה כשהיא מתחדשת, מברך 'אשר במאמרו ברא שחקים', ואומר המ"ב, נשים פטורות מלקדש הלבנה, משום שהיא מצות עשה שהז"ג, שהרי המצוה לא נוהגת בכל יום, ומק' החכמת שלמה, שאין הפשט שהיא מ"ע שהז"ג, אלא המצוה באופן עקרוני יכולה להיות תמיד, רק הבעיה שאין לבנה שמתחדשת תמיד.

אע"פ שנשים מקיימות מצוות שהז"ג בברכה, קידוש לבנה שאני, משום שהנשים גרמו פגם הלבנה, ולכן לא יקיימו מצוה זו.

סומא חייב בקידוש לבנה אע"פ שהוא לא רואה, כיוון שברכה זו נתקנה על חידוש העולם, והוא גם נהנה ע"י שאחרים מוליכים אותו בדרך, וכן קטן שהגיע לחינוך מחנכים אותו במצוה זו.

אומר הרמ"א, שמקדשים את החודש רק בלילה ולא ביום, ומבאר המ"ב, שזה לאפוקי בין השמשות שהלבנה נראית קצת ועדיין הוא יום, בכ"א רק בלילה נהנים לאור הלבנה, ואם היא מכוסה בעננים, הדבר תלוי, אם העננים דקים שהלבנה זורחת דרכם, מברכים עליה, כי הוא נהנה מאורה, אבל אם היא מכוסה בעננים עבים שמסתירים אותה, לא מברך עליה, ואם התחיל בברכה  ואח"כ נתכסתה הלבנה, גומר הברכה, ובבה"ל מביא בשם ר"ח צאנזאר, שגם אם אדם ראה את הלבנה, יכול לברך עליה בתוך כדי דיבור מאז שראה אותה.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים