האם סיד מרוח בכותל יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול במבוי?

ו' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך להצמיד את הלחי בתוך ג' טפחים סמוך לכותל?האם גם צורת הפתח צריך להצמיד תוך ג' טפחים סמוך לכותל? ומה החידוש בזה ששברי לחיים מועילים לשמש כלחי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הלחי שמתיר את המבוי בטלטול, צריך להצמיד אותו בתוך ג' טפחים סמוך לכותל החצר או המבוי, ומביא המ"ב ב' טעמים בדבר, הטעם הראשון הוא, כי אם יהיה מרחק של ג' טפחים בין הלחי לכותל, הכותל יפסל, כיוון שאותם ג' טפחים של האוויר שבין הלחי לכותל, מצטרפים יחד עם האוויר שבפתח המבוי, ומבטלים את הלחי, וא"כ, אם הלחי רחב יותר מהאוויר שבינו לבין הכותל, הלחי יהיה כשר גם אם יהיה ג' טפחים בין הלחי לכותל, והטעם, שמכיוון שהלחי רוחבו ד' טפחים, יש כאן עומד מרובה על הפרוץ, והאוויר נחשב כסתום וכחלק מהלחי, ועל זה לא נאמר שהאוויר שמשני הצדדים מבטל, שהרי אין אוויר בין הכותל ללחי, טעם שני מביא השעה"צ, שאם יהיה מרחק ג' טפחים בין הלחי לכותל, בעלי חיים יכולים לעבור שם ומבטלים את המחיצה, ולפי טעם זה, גם אם הלחי רחב יותר מהשיעור של האוויר שבינו לכותל, הלחי לא יכול להכשיר את המבוי, שהרי הבעלי חיים יכולים לבקוע שם.

המ"ב בס" קכ"ג דן, האם הדין הזה שצריך להצמיד את הלחי תוך ג' סמוך לכותל, נאמר דווקא על לחי, או גם על צורת הפתח, ומביא שיטת הרבה פוסקים, שכיוון שצורת הפתח היא מחיצה גבוהה, היא מועילה גם כאשר היא מופלגת מהכותל ג' טפחים, ויש חולקים, ובמרחק ד' טפחים מהכותל מביא המ"ב מהח"א שמחמיר, וגם בזה דן הבה"ל, שאולי יהיה אפשר להקל בעניין, ולכתחילה נכון להחמיר, שצורת הפתח תהיה צמודה תוך ג' טפחים, והוי לבוד וכמו שזה סתום לגמרי.

גם שברי לחיים כשרים לשמש כלחי אם הם עומדים ברוח מצויה, וכמ"ש בסעיף ה' שלחי שהרוח מצויה מנדנדת אותו, פסול, והחידוש בזה מבאר המ"ב, שאע"פ שלגבי קורה קיי"ל שהקורה אינה כשרה אא"כ היא מספיק חזקה בשביל שיהיה אפשר להניח עליה אריח, אבל לגבי לחי הדין שונה, וגם ע"י שברים כשר לשמש כלחי להתיר את המבוי בטלטול כאשר הוא עומד ברוח מצויה.

מביא המ"ב עוד, שאבנים נפרדות שהמרחק ביניהם הוא פחות מג' טפחים, הם מצטרפים יחד כדי להיות לחי להכשיר את המבוי בטלטול.

כיוון ששברים מועילים לשמש כלחי, לכן גם סיד המרוח בכותל יכול לשמש כלחי, ובלבד שיש בו ממשות ואפילו כל שהוא, ויכול לשמש גם כלחיים של צורת הפתח, ויזהר שבעלי חיים שעוברים שם לא ימחקו את הסיד, שאז לא יהיה לו לחי, ומספיק שהם מוחקים את הג' טפחים התחתונים הסמוכים לארץ בשביל שזה יתבטל, שהרי לחי שאינו סמוך לארץ תוך ג' טפחים, לא יכול לשמש כלחי.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים