האם ניתן 'להלוות' בעלי חיים לגוי לשבת?

הדף היומי בהלכה י' באב סימן רמ"ו מסעיף ד' עד אמצע סעיף ה' הגה "וכל צדדי"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ד'

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

האם מותר ליהודי להשכיר בהמה לגוי באופן שיעבוד בה בשבת? | יהודי וגוי שותפים בבהמה, באיזה אופן מותר לגוי לעבוד בה בשבת? 

יהודי שיש לו בהמה, ורוצה להשכירה לגוי באופן שיעבוד בה בשבת, נחלקו בזה השיטות, השיטה הראשונה סוברת, שבאופן כזה שכל האחריות של הבהמה היא על הגוי, כגון אם תגנב או תמות, וכן אם לוקח אחריות על "יוקרא וזולא" דהיינו שכשלקח אותה היתה שווה מאה ואח"כ הייתה שווה שבעים שיצטרך להחזיר מאה, מותר להשכירה לגוי אע"פ שיעבוד בה בשבת, כיוון שהיא של הגוי, אבל השיטה השניה סוברת, שאע"פ שקיבל אחריות על כל הנ"ל, כיוון שלעניין מכירה אין לו בעלות על זה, ולא יכול למכור אותה, א"כ היא ברשות היהודי, ואסור להשכירה לו אם יעבוד בה בשבת.

ולהלכה נקטינן לקמן בסעיף ה', ב' שיטות הסוברות כהשיטה הראשונה, ולכן נקטינן לקולא.

סעיף ה'

יהודי וגוי שיש להם בהמה בשותפות, הדרך המובחרת המותרת לגוי לעבוד בבהמה בשבת היא, שכאשר קונים יחד את הבהמה, יאמר היהודי לגוי, אתה תקבל לגמרי את הבהמה בשבת, ואני אקבל כנגד זה יום אחד בחול, ודווקא כשמתנים זאת בשעת השותפות, כי אם לא יתנו בתחילת השותפות, לא יוכל היהודי אח"כ להתנות כך, כיוון שעצם זה שהיהודי מקבל תמורת יום השבת יום אחר בימות החול זה שכר שבת, ומה שהגוי עובד בבהמת היהודי בשבת, אין איסור, כי הוא לא צריך רשות מהיהודי על זה שהרי הוא שותף בה, ויש בזה רק איסור של שכר שבת, לכן יתנו דווקא בתחילת השותפות.

אם לא התנו מתחילה, יש שיטות הסוברות שיכול היהודי לומר לגוי, אני נותן לך את הבהמה הזאת, והכסף שאתה חייב לי תמורת הבהמה, יהיה בהלוואה, והמשכון הוא הבהמה עצמה, הגוי לא יכול למוכרה כי היא ממושכנת לישראל בעד דמי הבהמה, ובכ"ז זה מועיל, וזה כהשיטה הראשונה בסעיף הקודם, שאע"פ שהגוי לא יכול למכור את הבהמה, הוא יכול לעבוד בה.

ויש שיטה אחרת שסוברת שיכול לומר לגוי, אתה לוקח את הבהמה בתנאי שאתה לא עובד בה בשבת, ואם תעבוד בה בשבת, היא תהיה באחריותך, ויכתוב כך בערכותיהם לפרסומי ניסא, ושוב רואים, שאע"פ שלא יכול למוכרה היא נקראת ברשותו, א"כ שתי שיטות הסוברות כהשיטה הראשונה בסעיף ד'.

 

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים