האם ניתן לבצע טיפול שיניים בערב שבת?

הדף היומי בהלכה ט"ז באב מתחילת סימן רמ"ח עד סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ח סעיף א'

- דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת -

מדוע אסור להפליג בספינה ג' ימים לפני שבת? | האם "טלטולי הספינה" מהווים סיבה לאיסור הפלגה לפני שבת? | מה הדין כאשר מפליג לדבר מצוה? | ספינה שמושכים ע"ג בהמות | באיזה אופן מותר להפליג אפילו בער"ש? | התנה עם רב החובל לשבות בשבת ולא שבת 

יש הבדל בין אם אדם מתחיל להפליג בספינה בג' הימים הסמוכים לשבת, לבין אם מתחיל להפליג בספינה בג' הימים של תחילת השבוע, וכן יש הבדל אם ההפלגה לצורך מצוה או רשות.

מבואר שאסור להתחיל להפליג בספינה מג' הימים הסמוכים לשבת, דהיינו מיום רביעי, אם ההפלגה היא דבר הרשות, ומותר להתחיל להפליג אם זה בימים הראשונים של תחילת השבוע דהיינו ראשון, שני, שלישי.

ההבדל בין ג' ימים הסמוכים לשבת לבין הימים הראשונים של השבוע, וכן ההבדל בין אם ההפלגה היא לדבר הרשות או לדבר מצוה, ובכלל מה האיסור להפליג בשבת כאשר הנוסע לא עושה שום דבר? נאמרו בזה כמה טעמים בראשונים, טעם אחד הוא שחוששים שמא תוך כדי הנסיעה בשבת, יתברר שיש מלאכה שצריך לעשות לצורך פיקוח נפש בספינה, ואז יחלל שבת, ויש טעם נוסף, שהחשש הוא שהגוי יעשה עבורו מלאכה בשבת, ויש מי שסובר שהאיסור הוא שמא יצאו מחוץ לתחום בשבת, ולפי טעמים אלו, אדם המפליג בג' הימים הסמוכים לשבת, צריך להיזהר לדאוג על שמירת השבת ואסור לו להכניס את עצמו למצב שבסופו של דבר הוא יצטרך לעשות מלאכה לצורך פיקוח נפש, משא"כ ג' הימים הראשונים של השבוע, הם נחשבים המשך של השבת הקודמת שבהם אדם לא הוזהר להשגיח שלא יארע לו איזה שהיא תקלה בשבת, ושמא תאמר שבמשך הנסיעה בשבת יתברר שיש מלאכה שצריך לעשות לצורך פיקוח נפש? הדבר מותר ואינו חייב לדאוג מתחילת השבוע שלא יהיה מצב של פיקוח נפש בשבת.

טעם נוסף לאיסור הפלגה בשבת הוא משום ביטול מצוות עונג שבת, ולכן יש חילוק בין הימים, כי ג' הימים הראשונים הם ימים קשים יותר ואדם לא התרגל לטלטולי הספינה, ובימים אלו יש ביטול עונג שבת, ולכן בג' ימים הסמוכים לשבת אסור לו להפליג בספינה כי השבת תהיה באחת מג' הימים שהוא לא התרגל עדיין לטלטולי הספינה, ומבטל בזה מצות עונג שבת.

לדבר מצוה התירו להפליג בספינה אפילו בער"ש, כי חז"ל לא חששו שעי"ז יתבטל ממצות עונג שבת, ומבאר המ"ב, שכיוון שהוא  עוסק במצוה, הוא פטור ממצות עונג שבת, וכן חז"ל לא העמידו דבריהם במקום מצוה, ואמרו שמותר לו להיכנס לספינה אע"פ שבסופו של דבר יצטרך לעשות מלאכה לצורך פיקוח נפש, כי הוא שליח לדבר מצוה והדבר מותר, ויתנה עם רב החובל שישבות בשבת, ואם לא שבת אין בכך כלום, ואם אומר לו רב החובל שלא ישבות, דעת הרבה אחרונים שזה עניין של מצוה בלבד, והדבר לא מעכב.

ספינה שמושכים אותה ע"ג בהמות היינו חושבים שנגזור בה יותר אטו קרון שאסור ליסוע בו בשבת, קמ"ל שמותר.

אם המים נמוכים מתחת לי' טפחים ויש בזה בעיה של תחומין, בכ"א הדבר מותר.

כשהדרך מועטת כגון מצור לצידון שאין ביניהם כי אם מהלך יום אחד בלבד, מותר להפליג אפילו בער"ש, שאפשר שיגיע קודם כניסת השבת, ובמקום שנהגו שלא להפליג בער"ש כלל אפילו דרך מועטת, אין מפליגים.   

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים