האם מותר לרסק מאכל עבור בעלי חיים בשבת?

סימן שכ"ד - סעיף ד'- סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר בשבת להכין אוכל לבהמה?

מדוע אסור לחתוך לצורך הבהמה דלועים שנתלשו בשבת? דלועים שנתלשו מער"ש האם יש איסור לחתוך אותם דק דק לצורך הבהמה? ומה הדין באופן שמאכל בהמה ראוי לאכילה לשאר בהמות ואילו לכלבים קטנים אינו ראוי בלי תיקון, האם מותר בשבת לתקן מאכל זה שיהיה ראוי לכלבים הקטנים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ד סעיף ד' - סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באופן עקרוני מותר בשבת לטרוח ולתקן אוכלי בהמה רק כאשר הבהמה לא יכולה לאכול את המאכל ללא התיקון, ומשום צער הבהמה התירו, אבל כאשר הבהמה יכולה לאכול את המאכל גם ללא התיקון, א"כ כדי להשביח ולייעל שהיא תוכל לאכול בצורה יותר טובה, אסור.

מביא המ"ב שכולם סוברים כהי"א בשו"ע, שמותר להתיר קשר שקושר את הקשים של השיבולים רק כאשר הקשר אינו של קיימא, אבל כאשר הוא קשר של קיימא, אסור להתירו לצורך אכילת בהמה, ולכאורה החידוש בהיתר הזה הוא, שאין בזה משום טורח במאכלי בהמה.

עצים שאינם ראויים לאכילת בהמה ללא שישפשף אותם, מותר לעשות זאת לצורך אכילת הבהמה.

מותר לחתוך דלועים לפני בהמה ורק אם הם נתלשו מאתמול, ומבאר המ"ב, כיוון שאם הדלועים נתלשו היום, בכל מקרה הם אסורים בטלטול משום מוקצה, וכאשר אין את האיסור של מקצה, יש את האיסור של טרחה בתיקון מאכלי בהמה, ולכן רק אם המאכל לא ראוי בלי התיקון, מותר לתקן אותו לצורך הבהמה, ובכל מקרה לחתוך דק דק יש בזה משום איסור 'טוחן', אא"כ הבהמה מזומנת לפניו שמאכיל אותה מיד, ואז מותר כשזה לאלתר.

מותר לחתוך נבילה לפני בעלי חיים רק כאשר הם לא יכולים לאכול את הנבילה בלי החיתוך, אבל שלא כמו שלמדנו בסעיף הקודם שמדובר בדלועים שנחתכו מבעו"י, אלא בנבילה אפילו שנתנבלה בשבת, מותר, ואין בזה בעיה של מוקצה, כיוון שבדלועים זה נחשב 'דחייה בידים', כיוון שהיה יכול לחותכם בשבת, משא"כ לעניין שחיטה, אין טענה כזאת למה לא שחטת מער"ש, כיוון שקשה לשחוט, ולכן זה לא דחייה בידיים ואין בזה משום מוקצה.

המ"ב מביא נידון, האם גם כאשר היא הייתה בריאה לגמרי מער"ש, או רק כאשר היא הייתה בריאה אבל לא גמרי, אבל אם היא הייתה בריאה לגמרי זה נחשב למוקצה, ומביא המ"ב, שהגר"א מחמיר בזה.

המ"ב מביא, שאפילו אם הנבילה ראויה לאכילה, אבל מדובר בכלבים קטנים שלא יכולים לאכול ללא התיקון שהוא יעשה, מותר, כי לצורך אותם כלבים זה תיקון שנצרך, ומביא עוד, שלא צריך 'לא ראויה לגמרי', אלא אפילו אם היא לא קשה לגמרי וראויה לאכול ע"י הדחק, ג"כ בכלל שוויי אוכלא הוא ושרי.

אין חותכים שחת וחרובים לפני הבהמה בין דקה ובין גסה, אפילו חתיכות גדולות, כיוון שזה ראוי לאכילה ואסור לתקן לצורך הבהמה מאכל הראוי לאכילה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים