האם מותר לענות אמן על ברכת קטן?

הדף היומי בהלכה א' באייר סימן רט"ו מסעיף ג' עד סימן רט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רט"ו סעיף ג'

- עניית אמן אחר הברכות -

חיוב עניית אמן על ברכת חבירו | קטן המתלמד לברך, האם עונים אחריו? | לומד גמ' ומוזכר בה שם שמים באיזה אופן מותר להזכירו? | איסור ברכה לבטלה הוא דאו' או דרבנן? | מה נחשב לברכה שאינה צריכה? | מסופק האם בירך, כיצד ינהג? | כאשר יש לו ספק ספיקא המצריכו לברך, האם יברך?

כאשר אדם שומע את חברו מתפלל ומברך ברכה, יש עליו חיוב לענות אמן על ברכתו של חבירו, המקור לכך הוא מהגמ' יומא לז. שדורשת מהפסוק "כי שם ה' אקרא" משה אמר לישראל בשעה שאני מזכיר שם ה', "הבו גודל לאלקינו" ע"י עניית אמן, וא"צ שישמע כל הברכה, אלא מספיק ששומע הזכרת השם וסיום הברכה, ויש מי שאומר שמספיק ששומע את סיום הברכה לבד, והמ"ב מביא מהחיי אדם שאם הוא יודע איזה ברכה מברך חברו, א"צ לשמוע כלל את הברכה אלא מספיק שהוא יודע מתי הוא מסיים שיענה אמן על ברכתו של חברו, ובתנאי שהברכה יוצאת מפי ישראל כשר, לא מכותי, לא מאפיקורס, ולא מקטן, וברכת עכו"ם עונים אחריה אמן כיוון שבשעה שהוא מברך ומזכיר את השם אינו מתכוון לע"ז, אבל כותי ואפיקורס הם יותר גרועים.

כל מה שלא עונים אמן על ברכת קטן, זה דווקא כשהקטן מברך כדי להתלמד, אבל כשמברך קודם עשיית מצווה, או קודם אכילה, עונים אחריו אמן, אבל קטן שלומד בבית רבו איך לברך, ולצורך כך מותר לקטן וכן למלמד, להזכיר שם שמים, בכ"א כיוון שאין זה נחשב לברכה, לא עונים אמן.

המ"ב אומר, שכאשר לומדים בגמ' ומגיעים הזכרת שם שמים, אסור להזכיר ש"ש, אא"כ מדובר בפסוקים שמותר לקוראם עם שם שמים.


סעיף ד'
הדבר החמור ביותר הוא להזכיר ש"ש לבטלה, והעובר על כך, עובר על איסור דאורייתא.

כאשר אדם מברך ברכה לבטלה, מצד אחד בירך ללא צורך, מצד שני הזכיר שם השם דרך כבוד ושבח, נח' הפוסקים, שיטת הרמב"ם שגם בזה יש איסור דאו' של "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא", דעת שאר הראשונים שהפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא ויש בזה רק איסור דרבנן.

ישנם כמה אופנים מה נחשב לברכה שאינה צריכה:
א. אדם שמברך סתם, הדבר חמור מאוד ונח' הראשונים אם מזה דאו' או דרבנן.

ב. בירך המוציא על פת והתיישב לסעודה, ברכת המוציא פוטרת המאכלים שבסעודה, ואם חוזר ומברך על מאכלים שהגישו לפניו בתוך הסעודה אע"פ שנפטרו כבר בברכת הפת, זה ברכה שאינה צריכה.

אופן נוסף בזה, אדם שמתכונן ליטל ידיים לפת, ויפטור בזה את כל המאכלים המונחים לפניו על השולחן, ולפני שנוטל ידיים, מברך על אחד מן המאכלים, זה קל יותר, אבל זה ג"כ ברכה שאינה צריכה.

אדם המסופק אם בירך או לא, אם הברכה היא מדאו' יחזור ויברך, ואם הברכה מדרבנן, לא חוזר כי ספיקא דרבנן לקולא.
אדם שיש לו ספק ספיקא שמצריך אותו לברך, כגון, אכל מאכל ספק כשיעור ספק אם אינו כשיעור, גם אם זה לא כשיעור אולי זה ברייה ויש צד לומר שמברכים על זה ברכה אחרונה, נמצא שיש ב' ספיקות להצריך אותו ברכה אחרונה, לא יברך, כי צריך יותר וודאות כדי שיהיה ניתן לברך ברכה.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים