האם מותר לסגור בשבת כלי שיש בו נר דולק?

הדף היומי בהלכה ח' בתשרי סימן רנ"ט מסעיף ב' עד אמצע סעיף ז' "ונראה לי"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רנ"ט סעיף ב'

- כמה דיני הטמנה וטלטולם -

באיזה אופן מותר להשתמש באבנים בשבת לצורך קדירה? | טמן קדירה בגיזי צמר, כיצד יוציאה באופן המותר? | טמן בדבר שהוא מוקצה, איך יטול הקדירה? | האם מותר להטמין קדירה באבנים ביו"ט שחל בע"ש? | באיזה מקרה עדיף להשתמש בישראל קטן על פני ישראל גדול?

אבנים נחשבים למוקצה מחמת גופו, וממילא אדם שהניח אבנים סביב הקדירה, כדי שבשבת יוכל לטלטלם ולהזיזם, צריך להפוך אותם לכלי ע"י שייחד אותם לעולם, שכל זמן שלא ייחדם, אינם חשובים לו ומשליכם.

סעיף ג'

יש גיזי צמר שאסור לטלטלם, וכגון שהם מיועדים לסחורה שבזה הם מוקצה מחמת חסרון כיס, ולכן אם הייתה קדירה טמונה בגיזי צמר, ושלף את הקדירה מהקופה ונעשה חלל היכן שהייתה הקדירה, כל זמן שלא נתקלקלה הגומא יכול להחזיר את הקדירה לגומא, אבל אם נתקלקלה הגומא לא יכול להחזיר, כי יצטרך להזיז את הגיזי צמר והרי אסור לטלטלם, וי"א שאפילו טמן בדבר שאינו מוקצה והוציא את הקדירה, והדבר שהוא טמן בו נפל לתוך החלל שהגומא הייתה בו, וצריך לפנות מקום חדש לקדירה, נחשב הדבר כהטמנה בתחילה, ואסור.

סעיף ד'

טמן בדבר שאינו ניטל וכיסה פיה בדבר הניטל, מגלה הכסוי ואוחז בקדירה ומוציאה, כי מה שנמצא על הקדירה זה לא מוקצה,

סעיף ה'

אם טמן וכיסה בדבר שהוא מוקצה, צריך לשייר לעצמו מקום שלא עטוף במוקצה, כדי שיוכל לאחוז חלק מהקדירה, ונוטל את הקדירה באותו מקום, ומוציאה.

סעיף ו'

יו"ט שחל להיות בער"ש ורוצה להטמין את הקדירה ביו"ט לצורך שבת, ורוצה לעשות את זה ע"י אבנים, יש מי שאומר שאסור כי זה כמו בנין עראי ואסור, ויש מתירים כיוון שזה לצורך שבת ומשום כבוד שבת לא גזרו.

סעיף ז'

תנור שמניחים בו החמין וסותמים פיו ושורקים אותו בטיט, מותר לסתור את אותה סתימה וזה לא נחשב לסותר, כי זה לא בנין חשוב שהרי לא נעשה לקיום כלל, ואם יש בו גחלים לוחשות, מותר לסתום בחזרה את התנור ע"י גוי, כי ע"י שסותם אותו הוא מכבה את הגחלים, ויש מחמירים שלא לסתור סתימת התנור הטוח בטיט ע"י ישראל אם אפשר ע"י גוי, וכן אם אפשר ע"י ישראל קטן, עדיף מאשר ישראל גדול.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים