האם מותר למשוח ידים יבשות בשמן בשבת?

סימן שכ"ו - סעיף י"א- סימן שכ"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמריחת שמן בשבת על מכה שבגופו

האם מותר לעבור בתוך בית מרחץ בשבת? מה הדין כאשר גוי חימם את מי המרחץ בשבת ורוצה היהודי לרחוץ בו במוצ"ש? ובאיזה אופן מותר לסוך שמן על גופו? ומדוע אסרו חז"ל לקחת תרופות בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ו סעיף י"א  - סימן שכ"ז סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור להניח גחלים מתחת למרחץ כדי שהמרחץ יתחמם מאליו בשבת עצמה, וטעם האיסור הוא, גזירה שמא יחתה בגחלים, ולא זו בלבד, אלא אם מי המרחץ התחממו בשבת עצמה, אסור לו להשתמש במי המרחץ במוצ"ש עד שימתין בכדי שיעשו, כדי שלא יהנה מהחימום שנעשה בשבת ויבוא לעשות כך בפעם אחרת.

לא רק שאסור לרחוץ במרחץ בשבת, אלא אסור גם להיכנס למרחץ כדי להזיע מההבל שבמרחץ, ונחלקו השיטות, האם גם כשאין כוונתו להזיע אסור, או רק כאשר כוונתו להזיע, וטעם האיסור להיכנס למרחץ כדי להזיע, הוא גזירה, משום שהיו אנשים שנכנסים למרחץ להתרחץ באיסור, והיו אומרים, להזיע נכנסנו, ועכ"פ אם אינו מתכוון להזיע ותוך כדי שנכנס מזיע, מותר, והרמ"א חולק ואומר, וי"א שלא רק להיכנס בכדי להזיע אסור, אלא גם אם רוצה לעבור במרחץ ובינתיים מזיע, אסור, ומביא המ"ב, שאדם שרחץ בער"ש אסור לו בשבת עצמה לעלות למרחץ להתלבש כיוון שבינתיים הוא מזיע, ולפי הרמ"א יש בזה איסור.

גוי שחימם מרחץ בשבת, האם מותר ליהודי לרחוץ ממי המרחץ מיד במוצ"ש, או שאסור? הדבר תלוי, אם רוב המשתמשים במרחץ במוצ"ש הם יהודים, נמצא שהגוי חימם את המרחץ עבורם, ואסור, ואפילו אם מחצה על מחצה הם יהודים, אסור ליהודי להשתמש במרחץ עד בכדי שיעשו, שהרי זה נעשה ע"י הגוי גם עבור היהודים, אא"כ רוב המשתמשים הם גויים, שאז הגוי עשה אדעתא דגויים, ומותר ליהודי להשתמש בו מיד במוצ"ש.

המ"ב מוסיף, שאע"פ שבשבת עצמה הרוחצים הם גויים, בכ"א הולכים אחרי אלו שמתרחצים שם במוצ"ש, ואם הרוחצים במוצ"ש הם יהודים, א"כ הגוי חימם את המרחץ בסוף השבת עבור היהודים המשתמשים במוצ"ש, ולכן אסור להשתמש בו במוצ"ש עד בכדי שיעשו.

אסור לאדם לרפאות את עצמו בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים, דהיינו, חששו חז"ל, שאם אדם יתעסק ברפואתו, בסופו של דבר הוא עלול לטחון סממנים, ויעבור על איסור דאורייתא של 'טוחן', ולכן, החושש במתניו לא יסוך שמן וחומץ, ומבאר המ"ב, שהחיבור של שמן וחומץ נעשה לצורך רפואה, אבל שמן לבד, מותר, כיוון שבריאים גם סכים אותו ולא ניכר שהוא לרפואה, אבל אסור לסוך בשמן וורד, כיוון שמוכח שזה לרפואה שהרי הוא מאוד יקר ואדם שסך אותו הוא רק לרפואה, וכל מידי דרפואה אסור, ואם זה מקום שמצוי שמן וורד ואנשים סכים ממנו אפילו שלא לצורך רפואה, מותר, כיוון שלא ניכר הדבר שסך לרפואה, ובמקומות שסכים שמן רק לרפואה אסור להשתמש בשמן, ולכן אדם הסובל מחטטים באש, אסור לו לסוך את עצמו בשמן, כיוון שזה דרך רפואה, שהרי אנשים בריאים לא סכים את עצמם בשמן, ואדם שיש לו איזה צורך רפואי, כגון נפיחות, אסור לו לסוך בשמן במקום שבריאים לא רגילים לסוך את עצמם בשמן, כי אז ניכרים הדברים שסך את עצמו בשמן לצורך רפואה.

סיכה ומשמוש בגופו יחד, זה דרך שינוי ואין בזה איסור, אבל לא ימשמש בכח אלא בעדינות, כיוון שאם ימשמש בכח יש בזה משום עובדין דחול.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים