האם מותר להכריז על "יעלה ויבוא" לאחר קדיש שלפני שמונה עשרה?

הדף היומי בהלכה ד' בתמוז מתחילת סימן רל"ו עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ו סעיף א'

- ברכות קריאת שמע של ערבית - 

מדוע ברכות ק"ש אינן פותחות ב"ברוך"? | מאימתי אסור לדבר בתפילת ערבית? | מדוע ברכת "השכיבנו" אינה מהווה הפסק בין גאולה לתפילה? | על מה נתקנה תפילת "ברוך ה' לעולם" עם י"ח הפסוקים? | האם מותר להכריז על אמירת "יעלה ויבוא" לאחר קדיש שלפני שמו"ע?

בערב, דהיינו בתפילת ערבית, מברך שתיים לפני ק"ש, דהיינו "המעריב ערבים" ו"אוהב עמו ישראל", ושתיים לאחריה דהיינו "גאל ישראל" ו"שומר עמו ישראל לעד".

המ"ב מסביר שברכות ק"ש אינם פותחות בברוך חוץ מהברכה הראשונה, כיוון שהם סמוכות לחברתן, ברכת "אהבת עולם" סמוכה ל"ברוך אתה ה' המעריב ערבים" וברכת "ואמונה" סמוכה ל"אוהב עמו ישראל" וק"ש אינה נחשבת להפסק, וכן ברכת "השכיבנו" סמוכה ל"גאל ישראל".

המ"ב מוסיף, שמאז שהקהל ענו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" אסור לדבר, כיוון שזה כבר תחילת התפילה, שהרי מברכים את ה' ע"י תפילת ערבית, ע"י ברכות ק"ש.

ומביא עוד, שבברכת "המעריב ערבים" צריך להיזהר להדגיש "ומסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו" ויפסיק, ואח"כ "בורא יומם ולילה" ולא יאמר "כרצונו בורא יומם ולילה".

סעיף ב'

כשם שצריך לסמוך גאולה לתפילה בתפילת שחרית, כך צריך לסמוך בערבית, ואע"פ שמפסיקים בברכת "השכיבנו", אינה נחשבת להפסק כיוון שזה גאולה אריכתא, ומבאר המ"ב, שבזמן שעם ישראל היו במצרים, והקב"ה נגף את הבכורות, עם ישראל פחדו שמא הם ימותו, והתפללו להקב"ה, וכנגד אותה תפילה תיקנו חז"ל לדורות את תפילת "השכיבנו" לכן אינה הפסק בין גאולה לתפילה.

יש בסידורים תפילת "יראו עינינו" ויש עוד תפילה שנקראת "ברוך ה' לעולם"  שהיא י"ח פסוקים, ואינם מהווים הפסק, ומבאר המ"ב, שהטעם שפסוקים אלו נתקנו הוא, כיוון שפעם בתי הכנסיות היו בשדות, וכאשר היה מגיע הלילה, היו מפחדים להישאר בשדות לבד, לכן קיצרו את תפילת שמו"ע, וכנגדה היו אומרים י"ח פסוקים כנגד תפילת י"ח, ואע"פ שהיום מתפללים שמו"ע באופן שלם, יש מקומות שנשאר המנהג הקדום, ולכן אינם נחשבים להפסק.

הרמ"א מביא, שיש נוהגים לעמוד באמירת הפסוקים הנ"ל, כי זה כנגד תפילת שמו"ע, אבל המ"ב מביא, שאדרבה יש כאלו שנוהגים לשבת, כדי להראות שהיום אנחנו לא רוצים לקיים בפסוקים אלו את תפילת שמו"ע.

אסור להפסיק בדברים אחרים בין גאולה לתפילה, אבל להכריז על ר"ח אין זה הפסק, כיוון שזה צורך התפילה, ולכן מותר לש"ץ להכריז בין קדיש לתפילה, והמ"ב מוסיף, שלאו דווקא "יעלה ויבוא", אלא ה"ה להכריז "על הניסים" שזה דברים שאינם מעכבים את התפילה, בכ"א מותר, ובאמצע ברכות ק"ש אסור להכריז.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים