האם מותר להגיד פיטום הקטורת בעל פה

הדף היומי בהלכה ח' בסיון סימן קל"ב סעיף ב' מאמצע הסעיף 'ויש לומר' עד אמצע הסעיף 'ויש שכתבו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר להגיד פיטום הקטורת בעל פה?
מדוע לא אומרים שיר של יום בתפילת ערבית?
כמה פעמים ביום צריך להגיד פיטום הקטורת?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קל"ב סעיף ב'{בסוף הסעיף}

טעם אמירת פיטום הקטורת | מדוע אומרים אותה בסוף התפילה? | טעם אמירת שיר של יום | למה לא אומרים גם במנחה? | מחלוקת המחבר והרמ"א לענין מחסיר בסמני הקטורת והנ"מ להלכה

הסיבה שאומרים פיטום הקטורת בסוף התפילה היא, דומיא דעבודת בית המקדש, שהיו מקטירים קטורת פעמיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב, ולכן גם בזמננו שאין ביהמ"ק, צריך לומר פיטום הקטורת זכר לעבודת בהמ"ק, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב.
מק' המ"ב, דלכאו' היה צריך לומר זאת לפני התפילה, ומדוע בשבת ויו"ט אומרים אותה אחרי תפילת מוסף, והרי הקטורת קודמת למוספים, אז היה צריך לומר אותה לפני מוסף?

ומתרץ המ"ב ג' תירוצים. א. כדי להיפטר מן התפילה מתוך דברי תורה. ב. כדי לסלק את הקליפות. {בשם כתבי האר"י} ג. באמת צריך לאומרה פעמיים פעם אחת לפני התפילה ופעם אחת אחרי התפילה. {בשם השל"ה}

שיר של יום עניינו, כמו שהלויים היו אומרים שירה בבהמ"ק על נסכי היין, כך גם היום אומרים שירה פעמיים בשחרית, מק' המ"ב, מדוע לא אומרים שירה גם במנחה, והרי הלוים בבהמ"ק היו אומרים שירה גם על הנסכים שמקריבים בין הערביים, וגם במנחה, ואומר המ"ב, שלגבי הנסכים שהיו מקריבים בין הערביים, לפעמים היו משתהים איתם עד אחרי השקיעה, ואסור לומר שירה אחרי השקיעה, ולכן אומרים היום שירה רק בבוקר ולא בין הערביים.

הרמ"א כותב, שמכיון שאומרים פיטום הקטורת זכר לקטורת שהיתה בזמן בהמ"ק, והרי בהקטרת הקטורת כתוב "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה" אז גם היום שאנחנו אומרים את פיטום הקטורת, שזה זכר להקטרת הקטורת, צריך להזהר שלא לחסר שום דבר מסמני הקטורת, ולכן צריך לאומרה מתוך הכתב, ולכן אומרים אותה רק בשבתות ויו"ט שאז אדם נמצא במנוחה וישוב הדעת, משא"כ ביום חול שאדם טרוד ונחפז ללכת לדרכו, לא אומרים פיטום הקטורת.

המ"ב מביא שהב"י תמה על זה, ואומר שמה שנאמר "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה" זה הולך על הקטרת הקטורת, אבל בזמננו שאנחנו רק אומרים אותה זכר להקטרת הקטורת, זה לא קשור ל מה שנאמר "אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה", וכן, זה רק כשאדם במזיד מקטיר קטורת בלי אחד מן הסממנים, אבל אדם שבשוגג טעה והחסיר איזה שהוא סממן, לא חייב מיתה, ולכן אומר הב"י שצריך לומר פיטום הקטורת כל יום ולא רק בשבתות ויו"ט, ואדרבה אומר המ"ב, שמי שאומר רק בשבתות ויו"ט, צריך לומר מתוך הכתב כיון שהוא לא בקי בזה, אבל מי שאומר כל יום, לא צריך לומר מתוך הכתב כיון שהוא בקי בזה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים