האם מותר להאכיל דגי נוי בשבת?

סימן שכ"ד - סעיף ט'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת לתת אוכל ליונים?

מה ההבדל בין 'הלעטה' לבין 'המראה'? כיצד יתכן מקרה שמותר לאדם לגדל חזיר בביתו? האם מותר לתת אוכל לכלב רע? ומדוע מותר לקחת אוכל מלפני חמור ולתת לפני שור, ואילו לקחת אוכל מן השור ולתת לפני החמור אסור? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ד סעיף ט' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין אובסין את הגמל, דהיינו, שמאכילה בידו כ"כ עד שמרחיבים בני מעיה כאבוס, ולא דורסין, דהיינו, שדורסים לו מאכל בגרונו למקום שלא יכול להחזירו, כלומר, שדוחף לו מאכל בגרונו מבפנים לבית הבליעה באופן שהבעל חי לא יכול לפלוט את המאכל, והוי טירחה יתירה, אבל מלעיטין, דהיינו, שתוחב לו לבית הבליעה אבל הבעלי חי יכול להוציא את אותו מאכל.

אין מאמירין את העגלים, אבל מלעיטין, איזו היא המראה? למקום שאינו יכול להחזירה, הלעטה, למקום שיכול להחזיר, ודין תרנגולים ואווזים כדין עגלים שהמראה אסורה בהם, והלעטה מותר, וזמ"ש בסעיף הבא, שמותר לתת מאכל בפיהם של התרנגולים למקום שיכולים להחזיר.

דן המ"ב באווזים המפוטמים שלא יכולים לאכול בכוחות עצמם וצריכים לאכול ע"י המראה, ואומר המ"ב, שמותר להאכיל אותם ע"י המראה וע"י גוי ומשום צער בע"ח, אבל מותר רק פעם אחת ביום, ולא מעבר למה שצריך, ואם א"א ע"י גוי, מותר ע"י יהודי משום צער בע"ח, ויש חולקים ואומרים שאסור ע"י ישראל.

יש סוגי בע"ח שאסור לתת לפניהם מזונות בשבת, כגון דבורים, יוני שובך ויוני עלייה ואפילו שהם שלו, אסור, כיוון שאין מזונותיהם עליו והם מסתדרים בכוחות עצמם, וממילא הוי טירחה שלא לצורך, וכן לא נותנים מזונות לפני חזיר, ומבאר המ"ב, שטעם האיסור בחזיר הוא משום שאסור לגדל חזיר, ואה"נ באופן המותר לגדלו, כגון שגוי היה חייב לו חוב ובא ישראל ותפס מהרכוש של הגוי את החזיר שלו, מותר לישראל להשהות את החזיר ברשותו עד שימצא קונה מתאים לחזיר, ובינתיים מותר לו להאכיל את החזיר כיוון שמגדל אותו בהיתר.

מותר לתת מזונות לפני אווזים ותרנגולים ויונים ביתיים כיוון שמזונותיהם עליך, וכן מותר לתת לפני כלב שמזונותיו עליך, ואפילו שהוא לא מגדל את הכלב בביתו והכלב לא שלו, מותר לתת לו מזונות, כיוון שיש מצוה לתת לו מזונות, כמו שאמרו חז"ל שחס הקב"ה עליו לפי שמזונותיו מועטים ומשהה אכילתו במעיו שלא יתעכל, ג' ימים, ואה"נ אם מדובר בכלב רע שאסור לגדלו, ממילא אסור לתת לו מזונות וכמו לעניין חזיר.

מותר להאכיל תולעת משי, ומבאר המ"ב, כיוון שמזונותיהם עליך, שאין לו מה לאכול אם לא מה שנותן לו האדם, ודומה הדבר לאווזים ותרנגולים שמזונותיהם על האדם, אבל אסור לגעת בהם משום מוקצה.

מותר לאדם להעמיד את הבהמה שלו ע"ג עשבים מחוברים ולא חוששים שמא יתלוש את העשבים כדי להאכיל את הבהמה, כיוון שאדם לא ייכשל באיסור דאורייתא של 'תולש', אבל לא יעמיד אותה ע"ג מוקצה, כיוון שאיסור מוקצה הוא איסור קל, וחוששים שמא האדם יטלטל את המוקצה לצורך אכילת בהמה, וכל האיסור בזה הוא להעמידה על גביו ממש שאז הוא קרוב לבהמה ויש חשש שיטלטל את המוקצה לצורך האכלת הבהמה, אבל אם הוא לא קרוב לבהמה, אלא רק עומד בפניה ומטה אותה אל המוקצה, אין חשש שיטלטל את המוקצה לצורך האכלת הבהמה.

נוטלים מאכל מלפני חמור ונותנים לפני שור, כיוון שהשור יאכל את השיריים של החמור וממילא זה טירחה לצורך, אבל לא נוטלים מלפני שור לתת לפני חמור, כיוון שהמאכל נמאס ברירי השור ואין זה ראוי לחמור, והוי טירחה שלא לצורך, ויש מחמירים גם לגבי שאר בהמות לקחת מלפני אחת ולתת לפני אחרת שאינה מינה, כיוון שבהמה לא אוכלת שיריים מבהמה שאינה מינה והוי טירחה שלא לצורך.

אסור לגרוף האבוס לפני שור של פטם, ומבאר המ"ב, שגורפים אותו כדי שהעפר לא יקלקל את המאכל של השור, ואפילו באבוס של כלי אסור, גזירה אטו של קרקע, ומבאר המ"ב, שהיה להם מאוד חשוב לגרוף את האבוס, כדי שלא יישארו שם נקבים ויפלו בתוכו שעורים וייפסדו, לכן היה חשוב להם שזה יהיה ישר לאשוויי גומות, ולכן גזרו בזה חז"ל אע"פ שבכלי לא שייך 'אשוויי גומות'.

אסור לסלק את התבן מלפניו לצדדים, ומדובר שזה מאוס ולא חזי לטלטול.

אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים