האם יש הגבלה כלשהי בקשר לשעת הנחת הסירים על ה'בלעך' בערב שבת?

הדף היומי בהלכה ט"ו באלול סימן רנ"ג מאמצע סעיף ב' הגה "וי"א דכל זה" עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רנ"ג סעיף ב' [בחלקו השני]

- דין כירה ותנור לתן עליה הקדרות בערב שבת –

מהו ההיתר המיוחד של הר"ן לעניין "חזרה"? | האם יש איסור חזרה בתבשיל יבש שהצטנן? | האם מותר להטמין בכרים וכסתות מאכל שהוציא מן התנור? | מהו השיעור שלא יכול להחזיר קדירה שהסירה מע"ג האש סמוך לכניסת שבת?

נטל קדירה מע"ג האש בשבת, אסור לו להחזירה מדרבנן, דמיחזי כמבשל, למדנו בשיעור הקודם, שיש כמה תנאים שעי"ז מותר להחזיר, כגון שהכירה גרו"ק, וכן אם עודה בידו שאז זה כהמשך לבישול הקודם, וכן אם דעתו להחזיר ודווקא ע"ג הכירה ולא בתוכה שאז מיחזי כמבשל כי הדרך לבשל שם תמיד, ועוד תנאים עיי"ש.

יש היתר של הר"ן שהרמ"א מעתיק אותו, שכל האיסור של חזרה נאמר, רק כאשר הקדירה הייתה על האש מערב שבת, והסיר אותה בערב שבת ורוצה להחזירה על האש בשבת, כי אז אנחנו רואים את החזרה כנתינה מחודשת, אבל אם הקדירה הייתה בכניסת שבת ע"ג האש ובשבת הסירה מע"ג האש, מותר לו להחזירה חזרה על האש ואין בזה איסור, כי כיוון שבשבת עצמה היא הייתה על האש, חזרתה נחשבת כהמשך מהבישול הקודם, ואומר הרמ"א שטוב להחמיר ולא לסמוך על היתר זה אא"כ נתקיימו כל תנאי ההיתר.

אם נצטנן לכ"ע אסור, ומביא המ"ב, שזה לא מהלכות בישול, דהיינו, לאו דווקא בתבשיל שיש בו רוטב שאם נצטנן מחמירים שיש בישול אחר בישול, אלא אפילו תבשיל יבש שאין בו בישול אחר בישול, בכ"ז מהלכות חזרה אם התבשיל הצטנן והוא מחזיר ע"ג האש, אנחנו רואים את זה כמעשה בישול חדש, ואע"פ שאין כאן בישול דאורייתא, אבל יש בזה מיחזי כמבשל.

י"א שאם הוציא מאכל מן התנור, אסור להניחו בכרים וכסתות, כי זה הטמנה ואסור בשבת גם בדבר שאינו מוסיף הבל.

הרמ"א אומר, שיטת תוס' והרא"ש, שכשם שאסור להחזיר קדירה בשבת ע"ג האש, כך אסור להחזיר קדירה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, דהיינו, אם בישל קדירה והסיר אותה מע"ג האש סמוך לכניסת שבת, אסור להחזירה ע"ג האש, ואסור מזמן כזה שאם הקדירה הייתה צוננת, היא לא הייתה יכולה להיות רותחת, אא"כ האש גרו"ק.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים