האם יש איסור 'שהייה' בתפוח ובפלפל?

הדף היומי בהלכה כ"ג באלול סימן רנ"ד מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' "ואם נתן"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רנ"ד סעיף ג'

- דיני תבשילין המוכנים מערב שבת כדי להיגמר בשבת -

ידע שאסור להשהות ליד הגחלים ועבר ושהה בשר, מה דין הבשר? | איזה מאכלים מותר להשהות ע"ג הגחלים ואין חשש שיחתה? | מהו שיעור האפיה בפת כדי שיהיה מותר להשהותה בתנור? | איך מתייחסים לפשטידה שחלקה העליון והתחתון בצק, והאמצעי בשר?

למדנו בסעיפים הקודמים על בשר שאסור לתת אותו ליד הגחלים או ע"ג הגחלים, וכן למדנו שבשר שור ועז שהם קשים, אסור להניחם ליד הגחלים, כי יש חשש שמא יחתה בגחלים לזרז הבישול, ואע"פ שקדירה שיש בה בשר חי מותר להשהות אותה ע"ג כירה שאינה גרו"ק, זה הכל כשהבשר מונח בקדירה אבל כאשר הוא נמצא ליד הגחלים וזה בשר שור ועז חוששים שיחתה, אא"כ מדובר בבשר רך, כגון בשר גדי או עוף החתוכים לחתיכות, שאז לא יחתה כי אם יחתה, זה ישרף, וגם בבשר גדי ועוף, מותר רק כאשר הניחם ליד הגחלים, אבל אם הניח ע"ג הגחלים ממש, זה מראה שהוא לא חושש לחרוך את הבשר, וחיישינן שיחתה.

אדם שיודע שאסור להשהות בשר שור או עז ליד הגחלים, ויודע שאסור להשהות בשר גדי ע"ג הגחלים, ועבר או שכח ושהה, הבשר אסור באכילה בין לו ובין לאחרים עד מוצ"ש בכדי שיעשו.

סעיף ד'

יש סוגי מאכלים שמותר להשהות אותם ע"ג האש ואין חשש שמא יחתה בגחלים למהר בישולם, והם, פירות חיים, שכיוון שהם טובים מאוד לאכילה כמו שהם חיים, אז למה יחתה למהר הבישול? הגע בעצמך, מאכל שהתבשל כמאכל בן דרוסאי בלבד, מותר להשהותו ע"ג כירה דאינה גרו"ק והטעם, כיוון שאפשר לאוכלו ע"י הדחק, א"כ פרי שאפשר לאוכלו לכתחילה חי, וכי אפשר לומר שיהיה אסור להשהותו ע"ג כירה שאינה גרו"ק?

אם הקדירה מכוסה בכיסוי, ותחת הכיסוי הניח את הפירות, ונתגלה הכיסוי, אסור לחזור ולכסות את הפירות, שבזה גורם לבשל בשבת, ועובר על איסור דאורייתא.

לפי"ז יש קושיא, למדנו לעיל בסעיף ב', אין צולין בשר וביצה ע"ג גחלים, כי חוששים שיחתה בגחלים למהר בישולם, וקשה, הרי הם ראויים לאכילה כמו שהם, ומה זה שונה מפירות? ומבאר המ"ב, שאמנם בצל וביצה ראויים לאכילה כך, אבל לא כמו פירות חיים, אלא פירות חיים ראויים לאכילה בצורה מסויימת כשהם חיים, ולכן אין חשש שיחתה, ודלא כבצל וביצה שהם לא מספיק טובים חיים כמו מבושלים.

סעיף ה'

שיעור הפת שצריכה לאפות בער"ש בכדי שיהיה מותר להשהותה בתנור ולא יהיה חשש שיחתה, הוא שיעור "קרימת פנים", דהיינו אם אין חוטי בצק שנמשכים מהחלק הפנימי, כבר נקרמו פניה ולא יחתה.

פשטידה שהשכבה העליונה והתחתונה היא בצק, והחלק הפנימי הוא בשר, בזה צריך שני דברים, ביחס לשכבה העליונה והתחתונה צריך קרימת פנים כי זה בצק, וביחס לשכבה האמצעית שזה בשר, צריך מאכל ב"ד.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים