האם יש איסור בלדבר שיחת חולין?

הדף היומי בהלכה ד' באלול סימן קנ"ו מאמצע סעיף קטן ב' (במ"ב) 'חייב אדם' עד סימן קנ"ז
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך מקיימים את המצוות עשה של "ולדבקה בו"?
האם יש איסור בלדבר שיחת חולין?
רשימת המצוות שמביא המשנה ברורה שלא מוזכרות בשולחן ערוך?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קנ"ו [במ"ב סק"ד]

– סדר משא ומתן – ביאור מ"ע "ולדבקה בו" | ביאור מ"ע "ואהבת לרעך כמוך" | ביאור מ"ע הוכח תוכיח את עמיתך" | מי נכלל במ"ע "אלמנה ויתום לא תענון"? | ביאור מ"ע "לא תיקום ולו תיטור" | השח שיחת חולין עובר בעשה מדאורייתא או מדרבנן? | המ"ב מונה רשימת מצוות עשה ול"ת שלא נזכרים בשו"ע:

"ולדבקה בו" – לדבק בשכינה ע"י שמתדבקים בת"ח, נושא בת ת"ח, משיא את ביתו לת"ח, נהנה מסעודה שיושבים בה ת"ח, עושה פרקמטיא עם ת"ח. "ואהבת לרעך כמוך" – כל דבר שהיית דואג לעצמך תדאג גם לחברך, תחוס על ממונו כמו שזה יהיה הממון שלך, תחוס על כבודו של חברך כמו שמדובר בכבודך. "הוכח תוכיח את עמיתך" – אם אדם נפגע מחבירו, לא ישמור את הטינה בלב, אלא יגש אליו ויגיד לו למה הוא מקפיד עליו, כדי שימחוק מהלב את כל הטינה שיש לו כלפי חבירו עד שיתפייס.

"אלמנה ויתום לא תענון" – מובא בהערה, שזה לא רק אלמנה ויתום, אלא הם רק דוגמא לסוגי אנשים שמהירים להיפגע, וה"ה כל איש מישראל אסור לפגוע בו, ונחשב יתום לענין איסור זה כל עוד שלא מסתדר בכוחות עצמו, ומובא בשם "כף החיים" שזה עד גיל עשרים, ולכאורה כל אדם שפוגעים בו זה בכלל "אלמנה ויתום לא תענון" וכתוב על זה דברים נוראים "וחרה אפי" וגו'.

"לא תיקום" – שבפועל לא מתחסד עם חבירו כדרך שחבירו לא התחסד איתו.

"ולא תיטור" – הוא מתחסד איתו, אבל הוא זוכר את זה בלב ואומר לו אני לא כמותך, אתה לא השאלת לי אבל אני כן משאיל לך, אלא צריך למחוק הכל מהלב, ולהגיע לדרגה גבוהה זו ששוכח הכל, מבאר החינוך במצוה רמ"ו שהעצה להגיע לדרגה זו היא לדעת שהכל משמים, וכשחבר שלך העליב, זה הקב"ה ששם לו את המילים בפה, וזה הגיע לך משמים בגלל דברים קודמים, ואין מה להקפיד על חבירך, אלא הוא רק שליח לעשות את מה שנגזר עליך.

" ודברת בם" – השח שיחת חולין עובר בעשה, ומובא בהערה בשם הח"ח, שמסתפק האם עובר בעשה מדאו' או שזה רק דרבנן, אבל גם אם נאמר שהאיסור של "ודברת בם" שבא ללמד אותנו שהשח שיחת חולין עובר בעשה זה רק עשה מדרבנן ולא מדאו', בוודאי שהוא מבטל מצות לימוד תורה שזה מדאו'.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן