האם חלון שבין החצרות מחבר אותם לעניין עירוב?

י"ד אייר תשע"ט - סימן שע"ד- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לטלטל בחצר כאשר החלון המחבר בין שתי החצרות נסתם במהלך השבת?איך יתכן שנסתם החלון בכניסת השבת ועדיין העירוב חוזר להיתרו? ומה הדין באופן שסתם את החלון במזיד? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ד סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה, ויש ביניהם כותל בגובה י' טפחים, הכותל מפסיק בין החצרות, ואינן יכולות לערב יחד, אא"כ באותה מחיצה יש פתח או חלון בשיעור ד' על ד' טפחים, שאז הוא מחבר את שתי החצרות, ואם רוצים, יכולים לערב יחד, וכאשר במשך השבת החלון או הפתח נסתמו, וממילא אין חיבור בין שתי החצרות, מכיוון שבכניסת השבת היה חיבור ביניהם, שבת הואיל והותרה, הותרה.

יש לפעמים שגם אם בכניסת השבת הפתח או החלון היו סתומים, בכ"א כאשר הם נפתחים במהלך השבת, העירוב חוזר להיתרו, וזה באופן שעירבו לשנה שלימה, ויכולים לערב יחד, והמ"ב מסביר, שכיוון שהעירוב כבר חל, אע"פ שהיה סתום בכניסת השבת, חוזר להיתרו הראשון.

אם סתם במזיד את הפתח או החלון, בכ"ז כאשר החלון נפתח בשבת, חוזר להיתרו הראשון, ומביא המ"ב, שיש אחרונים שמפקפקים בזה, שהרי כאשר סתם במזיד, ביטל את העירוב, ואיך יכול העירוב לחזור לקדמותו? ולכן לשיטתם לא יועיל מה שהחלון או הפתח נפתחים בשבת, אלא הם צריכים להיות פתוחים בכניסת השבת כדי שהחצרות יתחברו יחד.

שיטת הרמב"ם, שאם החלון או הפתח נסתמו בשבת, הדין הוא, שא"א לטלטל מחצר לחצר, אבל מותר לטלטל באותה חצר אע"פ שהעירוב לא מונח בה אלא בחצר אחרת, כיוון שביחס לטלטול באותה חצר, אומרים, שבת הואיל והותרה, הותרה,.

ולעניין הלכה: אומר המ"ב, שהעיקר כסברא הראשונה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים