האם חייבים שיהיה מנין כשאומרים אשרי בתפילת מנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ח בסיון סימן רל"ד מאמצע סעיף א' 'אין לומר' עד סימן רל"ה אמצע סעיף א' 'ואם הציבור'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ד סעיף א' [בחלקו האחרון]

- הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה - 

חובת אמירת "אשרי" במניין | האם אפשר לומר קדיש כאשר לא אמרו אשרי במניין? | כיצד יעשו כאשר כולם אמרו כבר אשרי? | מדוע ראוי לומר פרשת התמיד קודם מנחה? | סיימו חזרת הש"ץ בשקיעה ואמרו תחנונים לתוך הלילה, מה דינם לעניין קדיש תתקבל? | אמירת אשרי קודם תפילת תשלומין

צריך לומר אשרי במניין, ואם לא היו עשרה בשעה שאמרו אשרי בתפילת מנחה, א"א לומר קדיש, והעצה היא, שאם הגיעו עשרה אחרי שאמרו אשרי, יאמרו איזה מזמור ואפילו מזמור קטן, ויאמרוהו בעשרה, ואח"כ יאמרו קדיש.

המ"ב מביא, שכמו כן כאשר לומדים קבוצת אנשים ורוצים לומר קדיש דרבנן, ואין להם עשרה וקוראים לאנשים נוספים שישלימו להם מניין, אין הדבר נכון כי צריך עשרה בשעת הלימוד, אלא צריכים ללמוד יחד איזה פרק משניות, ואז לומר קדיש.

הרמ"א מביא שיש שנוהגים לומר פרשת התמיד קודם אשרי, ויפה הם עושים, כיוון שתפילת מנחה היא כנגד תמיד של בין הערביים, והמ"ב מביא, שראוי לומר גם פיטום הקטורת.

באופן שאנשים התפללו תפילת מנחה, וסיימו חזרת הש"ץ בשקיעה, ולאחר מכן אמרו כל מיני תחינות כגון אבינו מלכנו, ואח"כ רוצים לומר קדיש תתקבל, אין הדבר נכון, כי תפילת המנחה הייתה ביום, והקדיש בלילה, ואין קדיש תתקבל על תפילה שהייתה ביום קודם, ורק אם נסתיימה חזרת הש"ץ בלילה, אפשר לומר קדיש תתקבל וכמו בנעילה.

סעיף ב'

אדם שנאנס ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית פעמיים, וקודם לערבית השנייה יאמר "אשרי", כיוון שתפילה זו עולה לו לתשלומין עבור המנחה שהחסיר, לכן ראוי לומר אשרי קודם התפילה.

סימן רל"ה סעיף א'

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

- זמן קריאת שמע של ערבית –

ממתי נקרא לילה? | התפלל ערבית קודם הלילה, מה דינו לעניין ק"ש וברכותיה? | מסופק מתי קרא ק"ש, מה דינו?

זמן ק"ש של לילה, זה דווקא בלילה, שנאמר "בשכבך" – זמן שכיבה, ולילה הוא משעה שיצאו שלשה כוכבים בינונים, וכיוון שאנשים יכולים לטעות ולהחליף בין כוכבים בינונים לגדולים, ועדיין לא הגיע זמן ק"ש של ערבית, לכן תיקנו שא"א להתפלל ערבית אא"כ רואים ג' כוכבים קטנים שבזה יכולים להיות יותר סמוכים ובטוחים שיראה.

אדם שהתפלל ערבית לפני הלילה, יחזור ויקרא ק"ש בלילה, וא"צ לחזור על ברכות ק"ש, והמ"ב מסביר, שברכות ק"ש שקוראים אותם בלי ק"ש אינם לבטלה, כי הם ברכות לעצמם, ותיקנו להסמיכם לק"ש, ולכן א"צ לחזור עליהם אם בירך אותם קודם הלילה.

אדם המסופק אם הק"ש שהוא קרא הייתה כאשר הגיע הלילה, או קודם הלילה, חוזר, כיוון שספיקא דאו' לחומרא.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים