האם בעל חי יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול?

ה' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף ג'- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל במבוי?האם אדם יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול? מדוע יש חילוק בין מבוי לחצר לעניין אופן ההיתר בטלטול? ומה הדין כאשר נוצר לחי ע"י שנפרץ הכותל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ג' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי, דהיינו, סמטה שנכנסים אליה מרה"ר, ומרה"ר נכנסים לתוך איזה רחוב, ומאותו מבוי נכנסים לחצרות, ומהחצרות נכנסים לבתים, ומדובר במבוי שמוקף מג' כיוונים, מדאורייתא מותר לטלטל בו, ומדרבנן, כיוון שהוא מוקף רק מג' מחיצות, וברוח הרביעית הוא פרוץ לרה"ר, אסור לטלטל במבוי, אא"כ יעשה תיקון ברוח הרביעית הפרוצה, והתיקון הוא ע"י לחי שעוביו ורוחבו כל שהוא, שיעמידנו בפתח המבוי, ויש חילוק בין מבוי לבין חצר, שלגבי חצר למדנו, שחצר שמוקפת מג' מחיצות, וברוח הרביעית היא פרוצה לרה"ר או לכרמלית, היא צריכה תיקון, והתיקון הוא ע"י ב' אפשרויות, או שיעמיד לחי ברוחב ד' טפחים בצד אחד של הרוח הפרוצה, או שיעמיד שני לחיים בעובי משהו משני צידי הפירצה, ואילו במבוי, מספיק לחי אחד בעובי משהו להעמיד אותו בצד אחד של הפירצה, בכדי שהמבוי יהיה מתוקן ומותר בטלטול, וההבדל ביניהם הוא, כיוון שחצר הוא מקום צנוע ומיועד לתשמישים צנועים, אבל מבוי הוא מקום שיותר מסור לרבים, וממילא כאשר צריך לתקן חצר, תיקנו חז"ל שיעשה תיקון שמתאים לחצר, והיינו, תיקון שסוגר יותר את החצר וכדלעיל, משא"כ מבוי שמסור לרבים ולא עושים בו תשמישים צנועים, מספיק להעמיד שם לחי שעוביו כל שהוא בלבד, וגובהו יהיה י' טפחים, והטעם, כיוון שלחי צריך לשמש כמחיצה, ומחיצה צריכה להיות בגובה י' טפחים.

יכול לעשות את הלחי מבעל חי שיש בגובהו י' טפחים, ולהעמידו בפתח המבוי שישמש כלחי, ובלבד שיקשור אותו ביתדות שיוצאים מהכתלים באופן שלא יוכל לרבוץ, כדי שלא יתמעט גובהו מי' טפחים.

אפילו אדם יכול לשמש כלחי להתיר בטלטול את המבוי או את החצר, וצריך לקשור אותו, והטעם, מבאר המ"ב ב' אפשרויות, או שמדובר באופן שלא הודיעו לו שהוא משמש כלחי, וא"כ יש חשש שפתאום הוא יקום וילך והמבוי יאסר בטלטול, ולפי"ז אם הודיעו לו שהוא משמש כלחי, א"צ לקשור אותו, כיוון שהוא יודע שסומכים עליו והוא לא ילך, טעם שני מביא המ"ב, שאפילו שהודיעו לו שהוא משמש כלחי, צריך לקשור אותו, שמא ישכח וילך.

לא צריך לעשות לחי כדי להתיר בטלטול, אלא גם אם הכותל נפרץ, ונשתייר שם שיריים מהכותל בגובה י"ט ובעובי משהו, הוי לחי להתיר בטלטול, ומוסיף השו"ע, ובלבד שיהיה ברוחב טפח, ואע"פ שבסעיף הקודם למדנו שלחי של מבוי מספיק שיהיה בעוביו כל שהוא, הבה"ל דן בעניין, ויש לו צד לומר, שאולי יצטרכו דווקא טפח כדי להתיר את המבוי בטלטול באופן שנשתייר בכותל.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים