האם אפשר להגיד תחנון בנפילת אפיים בטיול?

הדף היומי בהלכה כט אייר תשע"ו סימן קל"א סעיף ב'-ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר להגיד תחנון בנפילת אפיים גם בעמידה?
מהו התנאי לנפילת אפיים בתחנון?
מדוע לא אומרים נפילת אפיים בלילה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קל"א סעיף ב'

נפילת אפיים בעמידה או בישיבה? | איך ינהג כשאינו יכול לקיימה כדין? | מהו התנאי לאמירת נפילת אפיים? | הדין לגבי אדם הנמצא מחוץ לבהכנ"ס או בביתו | נפילת אפיים בלילה | נפילת אפיים בבית האבל | אבל או חתן בבהכנ"ס |

שיטת השו"ע, שנפילת אפיים היא רק בישיבה ולא בעמידה, ומביא המ"ב, שהריב"ש חולק וסובר, שנפילת אפיים היא גם בעמידה, ואומר המ"ב, שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הריב"ש, כגון, אדם שפסע לאחוריו ג' פסיעות בסיום התפילה, והדין הוא שצריך להמתין במקום שכלו הג' פסיעות כדי הילוך ד' אמות, ובינתיים הציבור בנפילת אפיים, באופן כזה כיון שאינו יכול לשבת, יעמוד ויסמוך על הריב"ש שמיקל בנפילת אפיים בעמידה, אופן נוסף, אדם שסיים להתפלל שמו"ע, וחבירו שמתפלל מאחריו עדיין באמצע שמו"ע, ואסור לו לשבת, וכן לפסוע לאחריו, והציבור בינתיים הגיע לנפילת אפיים, בכהאי גוונא יסמוך על הריב"ש.

אין נפילת אפיים אלא רק במקום שיש בו ספר תורה, ובמקום שאין בו ספר תורה, יאמר רק את המזמור בלי ליפול על אפיו, ומביא המ"ב, שהמקור לכך הוא, ממה שכתוב במלחמת העי, "ויפול על פניו לפני ארון השם", ומביא המ"ב מחלוקת הפוסקים, לגבי מקום שאין בו ספר תורה אבל יש בו ספרי קודש אחרים, האם יש בו נפילת אפיים או לא.

אמנם צריך דווקא מקום שיש בו ס"ת, אבל אדם שנמצא מאחורי בהכנ"ס, והוא רואה את הס"ת שבבהכנ"ס, יכול ליפול על פניו, ואם הוא במקום שהוא לא רואה את הס"ת, לא יפול על פניו.

אדם שנמצא בביתו בשעה שהציבור מתפללים ונופלים על פניהם, יפול על פניו כי הוא חלק מהציבור, והוא מצטרף עמם.

אין נפילת אפיים בלילה, והטעם לכך הוא ע"פ הסוד, ולקמן בסעיף ד' מביא המ"ב שזה כדי לא להגביר את מידת הדין, ומחצות הלילה עד הבוקר יש נפילת אפיים.

אין נפילת אפיים בבית האבל, כדי לא להגביר את מידת הדין, וזה הכל כשמתפלל בבית האבל, אבל אם האבל בא לבהכנ"ס, הוא לא גורר את הציבור אחריו, והם יכולים ליפול על פניהם, וכן חתן, אין נפילת אפיים בביתו, כיון ששמחים איתו יחד, ולאו דוקא בביתו של החתן, אלא ה"ה אם החתן בבהכנ"ס, השמחה חלה על כל מתפללי בהכנ"ס, ואין נפילת אפיים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים