שיעורי 'הדף היומי בהלכה' באידיש מאת הרב אפרים סגל להאזנה ולהורדה

משנה ברורה חלק ג

סימן רצ"א סעיף ה' עד רצ"ב סעיף א' כ"ז בטבת ע"ח
00:00
–:–

סימן ש"ב סעיף א' י"ז באדר ע"ח
00:00
–:–

סימן שכ"ב סעיף א'- סעיף ג' כ"ד באלול ע"ח
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ד

סימן שמ"ה- סעיף א'- סעיף ג' כ"ט בטבת ע"ט
00:00
–:–

סימן שס"ו- סעיף א'- אמצע סעיף ב' "בתים שבספינה" ד' ניסן ע"ט
00:00
–:–

סימן שצ"ז- סעיף א'- סעיף ד' ו' תמוז ע"ט
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ה

הלכות פסח

סימן תכ"ט- סעיף א' כ"ו אלול ע"ט
00:00
–:–

 

סימן תס"ב- סעיף א'- סעיף ב'; י"ט אדר תש"פ
00:00
–:–

הלכות יום טוב

סימן תצ"ה- סעיף א' ח' תמוז תש"פ
00:00
–:–

משנה ברורה חלק ו

סימן תק"ל
00:00
–:–

 

סימן תקמ"ט- סעיף ב'- סימן תק"נ סעיף א'
00:00
–:–

 

סימן תקס"ב- סעיף א'
00:00
–:–

סימן תקפ"א- אמצע סעיף א' בהגה "ועומדים באשמורת"- אמצע הסעיף בהגה "וידקדקו לחזור"
00:00
–:–

סימן תר"ד- סעיף ב'- אמצע הסעיף בהגה "ובוחרין בתרנגולים לבנים"
00:00
–:–

 

סימן תרכ"ה- סימן תרכ"ו- אמצע סעיף א' בהגה "ומיהו"
00:00
–:–