האם כהן יכול לעלות לדוכן לברכת כהנים ללא גרביים?

הדף היומי בהלכה ג אייר תשע"ו עמוד ב סימן קכ"ח סעיף ה'-ו'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הסיבה שהכהנים מורידים את הנעליים בברכת כהנים
האם כהן יכול לעלות לדוכן לברכת כהנים ללא גרביים?
מדוע החזן צריך להזדרז בברכת רצה בשמונה עשרה?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סי קכ"ח סעיף ה' – ו'
חליצת נעלי הכהנים לפני נטילת ידים לנשיאת כפיים
הטעם לחליצת הנעליים | מקום הנחתם בביהכנ"ס | מה הדין בנעליים ללא רצועה | מה הדין בנעלים גבוהות | נשיאת כפיים ללא גרביים

הסיבה שהכהנים צריכים לחלוץ נעליהם לפני שהם עולים לדוכן לברכת כהנים, מבאר המ"ב, שחוששים שאם הכהנים ילבשו את הנעלים בשעת ברכת כהנים, שמא תפסק להם הרצועה באמצע ברכת כהנים, והכהן יתבייש לעלות כך לדוכן, ויתיישב לסדר את הרצועה של המנעל, ותוך כדי כך חבריו הכהנים יברכו ברכת כהנים, והוא ישב בצד כי הוא עסוק בסידור הנעלים שלו, ויבואו לחשוד בו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, כיון שבזה שהוא לא נושא את כפיו עם חבריו הכהנים סימן שהוא לא כהן, ולכן מהאי טעמא גזרו חז"ל, שכהנים לא יעלו לדוכן בנעליהם.


אומר המ"ב שבשעה שהכהנים חולצים את נעליהם, שישימו אותם במקום צנוע בבית הכנסת ולא במקום גלוי, כי זה לא כבוד בית הכנסת, ושיכסו את זה וישימו את זה במקום נסתר, אבל מכיון שכל הסיבה היא שמא תיפסק לו הרצועה של המנעל או הסנדל, לכן כתוב בשו"ע שבבתי שוקיים מותר, והכונה לנעלים גבוהות יותר שבהם לא חוששים שמא תפסק לו רצועה, וממילא מותר לעלות בהם לדוכן, והרמ"א מביא שיש מחמירים גם בזה, אם הם של עור, כי חז"ל גזרו על כל נעליים של עור, ולא פלוג רבנן אם נעלים אלו שייך בהם שתפסק הרצועה או לא שייך, בכל אופן חז"ל גזרו שכהן לא יעלה עם נעליים לדוכן לישא את כפיו שמא תפסק הרצועה והוא יסדר אותה, ובינתים הוא לא יברך ברכת כהנים ויחשדו בו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, המ"ב מביא שאמנם צריך לעלות לדוכן לנשיאת כפיים בלי נעליים, אבל לא לעלות בלי גרביים, כי זה לא כבוד להיות יחף לגמרי.


נטילת ידים לברכת כהנים
טעם הדבר | האם יכול לסמוך על נט"י שחרית | מתי הוא זמן הנטילה לכתחילה | מי נוטל ידי הכהנים
הסיבה שהכהנים צריכים ליטול את ידיהם לפני שהם מברכים ברכת כהנים, נלמדת מן הפסוק "שאו ידיכם קודש וברכו את ה", "שאו ידיכם" - לפני שאתם נושאים כפיים - "קודש" - תקדשו את הידים, ואחרי שאתם מקדשים את הידיים אז - "ברכו את השם", ולכן, נחלקו הראשונים האם גם באופן שהכהנים נטלו את הידיים בשחרית, בכל אופן הם צריכים ליטול את ידיהם לברכת כהנים או לא, השו"ע נוקט, שאעפ"כ הם צריכים ליטול שוב את ידיהם לברכת כהנים, והרמב"ם חולק וסובר, שאם שמרו את ידיהם ולא הסיחו את דעתם מהנקיון של הידים, הם לא צריכים שוב ליטול את ידיהם לברכת כהנים.


הבה"ל מביא שהכהנים צריכים לא לשהות מנטילת הידים יותר מכדי הילוך של כב' אמה עד ברכת כהנים, ולכן שיטלו את ידיהם בתחילת "רצה", והחזן יזדרז ב"רצה", כדי שלא יעבור שיעור הילוך של יותר מ- כ"ב אמה, ובדיעבד אפשר לסמוך על שיטת הרמב"ם שאומר, שאפשר לסמוך על נטילת ידים של שחרית.


מי נוטל ידים לכהנים? הלוי, ואם אין לוי, יטול מי שהוא "פטר רחם" כי גם בו שייך קדושה, אבל אם אין לוי או בכור, ישראל לא יטול ידים לכהנים, אלא הכהן יטול בעצמו, וגם אם הלוי הוא תלמיד חכם והכהן עם הארץ, הלוי יטול ידים לכהן, המ"ב מביא, שיש להחמיר שאם הכהן עם הארץ והלוי ת"ח, שלא יטול את ידיו אא"כ יש שם עוד כהנים שאחד מהם ת"ח, ואז אותו כהן ת"ח מציל על כולם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

3 תגובות

 1. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  שלחתי פניה זו בבוקר, ולא קיבלתי תשובה. אני שולח שוב.

  כפי שכתבתי לכם השבוע, אני חוזר על הלכות ציצית, אני אוחז בסימן יד סעיפים ד-ה, אני לא מוצא את השיעור על סעיפים אלו, שאמור להיות בד' סיון תשע"ה, אשמח את תוכלו לעזור לי.

 2. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  כפי שכתבתי לכם השבוע, אני חוזר על הלכות ציצית, אני אוחז בסימן יד סעיפים ד-ה, אני לא מוצא את השיעור על סעיפים אלו, שאמור להיות בד' סיון תשע"ה, אשמח את תוכלו לעזור לי.

 3. יום טוב פרידמן הגב

  שלום רב

  השיעור היומי בהלכה היום הוא עד סוף סעיף ו, אבל במשנה ברורה המצורף חסר הדף האחרון שבסעיף ו, כך שהמג"ש קורא את סוף הסעיף וא"א לשומע לראות זאת בפנים.
  תודה

פוסטים נוספים