באיזה אופן מותר לעטות כפפות ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה י' באדר - סימן ש"א סעיף ל"ו- סעיף ל"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהליכה עם 'כפפות' ברה"ר בשבת

האם מותר לצאת לרה"ר עם שני זוגות גרביים אחד על השני? מדוע אסור לצאת בשבת עם טלית שלא הטיל ציצית בכל כנפיה?  מה היא העצה לצאת לרה"ר עם 'מטפחת אף' בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"א סעיפים ל"ו – ל"ח  במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר לאדם לצאת בשבת לרה"ר באופן שהוא לבוש בשני מלבושים אחד על השני, בין לצורכו ובין לצורך חבירו, והחידוש בזה מבאר המשנה ברורה, שהייתי חושב שההיתר לצאת כך הוא רק לצורכו, אבל לצורך חבירו אין זה נחשב 'דרך מלבוש', קמ"ל שגם זה הוי 'דרך מלבוש'.

בכל סוגי המלבושים מותר לצאת כשהם זה על גב זה, בין שהם שני חלוקים או שני סרבלים או שני חגורות, ואפילו אין מלבוש מפסיק בין שני החגורות, והרמ"א מביא שיש אוסרים בחגורות זה על זה א"כ מלבוש מפסיק ביניהם, ומבאר המשנה ברורה, בשלמא שני בגדים אחד ע"ג השני זה דרך מלבוש וכגון שקר לו, אבל מה העניין בשני חגורות? אם אחת מחזיקה לו את הבגדים, למה צריך את השניה? ולכן יש אוסרים בזה, אא"כ בגד מפסיק ביניהם שאז החגורה הראשונה עשויה להחזיק את הבגד הפנימי, והחגורה השנייה את הבגד החיצוני, ובכ"ז אומר המשנה ברורה שגם לשיטות האוסרות שני חגורות זו ע"ג זו, זה איסור רק מדרבנן כיוון שאין דרך הוצאה בכך, והוא לא מחזיק אותם ביד אלא רק באופן שאי"ז דרך הוצאה, ונאסר כיוון שמיחזי כמשאוי.

מביא המשנה ברורה, שאלו הרוצים להוציא מטפחת לרה"ר וקושרים אותה כעין חגורה, אין בזה טעם, כיוון שזה כמו חגורה אחת על השנייה, אלא העצה היא לקשור את המטפחת לחגורה, ולחגור במטפחת ואז המטפחת נחשבת המשך של החגורה, וכן מותר ללבוש שני כובעים זה ע"ג זה, וכמו שאנחנו לובשים כיפה ומעל זה כובע, כי כך היא צורת הלבישה, וכן שני זוגות גרביים מותר, כיוון שכך היא צורת הלבישה, ונשים הלובשות חגורה והבגד הוא ארוך ורוצות להגביה את הבגד מע"ג הקרקע אז הם לובשות חגורה נוספת כדי להגביה את הבגד, מותר, כיוון שזה נחשב כבגד נוסף המפסיק בין שני החגורות.

מותר לצאת לרה"ר עם 'כפפות', כי אין זה דרך משא, ויש שמחמירים ואומרים, שיתפרם מער"ש בשרוולים שלו, או שיקשרם בקשר של קיימא, וראוי לחוש לדבריו, ומבאר המשנה ברורה שסברתם היא, שאה"נ ומעיקר הדין זה דרך מלבוש להגן על ידיו מפני הקור, אבל יכול להיות בעיה באופן שלפעמים אדם צריך להסיר את הכפפות מע"ג ידיו וכגון שכינה עוקצתו, ועלול להיות שיוליך את הכפפה ד' אמות ברה"ר שלא דרך לבישה, ומביא המשנה ברורה, שעכשיו נהגו להקל לצאת בכפפות ברה"ר בשבת, כי אין לנו רה"ר דאורייתא, ובכ"ז אומר, שראוי לכל בעל נפש להחמיר.

היוצא בשבת בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה וכגון שהטיל ציצית רק בחלק ממנה, חייב, ולא מפני הטלית, שהרי הוא לובש אותה כדרך לבישה, אלא בגלל 'חוטי הציצית', מכיוון שהם לא עשויים כהלכתם, הוי כמשא, שהרי הם חשובים לו ורוצה לגמור את כל חוטי הציצית, ואם מצוייצת כהלכתה, אע"פ שאין בה 'תכלת' מותר לצאת בה בשבת, כי אמנם מצוה להטיל תכלת, אבל אין זה מעכב את המצוה.

.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים