איזו ברכה צריך לברך לפני שסופרים את מלאי התבואה?

הדף היומי בהלכה י"ח בסיון מתחילת סימן ר"ל עד סימן רל"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ל סעיף א'

- דין קצת ברכות פרטיות -

מדוע לא יתפלל אדם על שעבר? | מה נקרא תפילה על העבר ותפילה על העתיד? | טעם הדבר שמתפלל רק כאשר נכנס לכרך | מדד גורנו ואח"כ בירך, מדוע הוי תפילת שוא? | טעם הדבר שבזמננו לא מתפללים כאשר נכנסים למרחץ | מה אומר כשעוסק ברפואתו? | מה אומרים לאדם המתעטש ומה הוא עונה? | מדוע עונה כך?

אדם צריך להתפלל על העתיד ולהודות על שעבר, אבל לא יתפלל על שעבר כיוון שזה תפילת שוא.

דוגמאות לתפילה על העבר:

הנכנס לעיר ושמע קול צווחה, ומתפלל לה' ואומר "יהי רצון שלא יהא קול זה בתוך ביתי", זה תפילת שוא שהרי זה כבר קרה.

הייתה אשתו מעוברת אחרי ארבעים יום לעיבורה שצורת הולד נגמרת, והדבר ברור האם הוא זכר או נקבה, ואמר "יהי רצון שתלד אשתי זכר", הרי זה תפילת שוא.

 

דוגמאות לתפילה על העתיד:

הנכנס לכרך מתפלל על העתיד ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתכניסני לכרך הזה לשלום", והמ"ב אומר, שזה רק בכרך אבל לא בעיר קטנה, והטעם, כיוון שבכרך היו מצויים ממונים רעים שמחפשים עלילות, ולכן צריך להתפלל להקב"ה שעבר את מקום הסכנה.

נכנס בשלום, מודה להקב"ה שהכל עבר בשלום ואומר "מודה אני לפניך ה' אלקי שהכנסתני לכרך הזה לשלום".

כשביקש לצאת, אומר "יהי רצון מלפניך ה' אלקי שתוציאני מכרך הזה לשלום", כי גם לצאת מן הכרך זה דבר מסובך.

יצא לשלום אומר "מודה אני לפניך ה' אלקי שהוצאתני מכרך זה לשלום וכשם שהוצאתני לשלום כן תוליכני לשלום" ובזה נושא תפילת הדרך עד בא"ה שומע תפילה, וזה תפילת הדרך שנכתבה לעיל בסי' ק"י.

המ"ב שואל, וכי זו תפילת הדרך שמודים על העבר ומבקשים על העתיד, הרי בתפילת הדרך אנחנו מבקשים רק על העתיד, וא"כ מה כוונת השו"ע שזה תפילת הדרך?

ועוד קשה, דתפילת הדרך היא כאשר החזיק בדרך ולא כשיוצא מהעיר, ואילו כאן רואים כשיוצא מן הכרך, מודה על היציאה ומתפלל על העתיד?

ומבאר המ"ב, שתפילת הדרך שאין בה הודאה על העבר זה כאשר יוצא מעיר קטנה, ויש רק תפילת הדרך, ומה שהק' שתפילת הדרך היא רק כשהחזיק בדרך, המ"ב מבאר, שמדובר כאן באופן שיצא מביתו ובדרך הליכתו היה צריך לעבור דרך כרך מסוים, אז כאן הוא כבר מחזיק בתוך הדרך, וכאשר יוצא מהכרך הוא כבר באמצע הדרך ביחס לבית שלו, ולכן כאן בשעת יציאתו מן הכרך נושא תפילה על העתיד, ומודה על העבר שיצא מהכרך לשלום, משא"כ כשיוצא מעיר קטנה שזה לא מסובך.

 

סעיף ב'

הנכנס למוד את גורנו, לפני שמודד מתפלל, "יה"ר מלפניך ה' אלקי שתשלח ברכה בכרי הזה", התחיל למוד אומר "ברוך השולח ברכה בכרי הזה", ויברך זה בלי שם ומלכות, אלא רק כאשר מעשר, מברך.

מדד ואח"כ בירך, ה"ז תפילת שוא, כי אין הברכה מצויה אלא  בדבר הסמוי מן העין, ולא בדבר הנגלה.

סעיף ג'

הנכנס למרחץ מתפלל ואומר "יה"ר מלפניך ה' אלקי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ותצילני מהאור הזה וכיוצא בו לעתיד לבוא", וכשיצא בשלום אומר "מודה אני לפניך ה' אלקי שהצלתני מהאור הזה", ומבאר המ"ב, שבזמנם האש לחימום המים הייתה מתחת למקווה ועליה היו שמים גג ועליו היו מונחים המים וכך התרחצו, וממילא היה חשש שמא יפול ואז יפול לתוך האש, לכן צריך לשאת תפילה על כך, אבל בזמננו [בזמן המ"ב] שהאש נמצאת מהצד, וממילא אין טעם לתפילה זו, כ"ש בזמננו אנו שזה לא שייך כלל.

סעיף ד'

הנכנס להקיז דם, ולאו דווקא דם אלא כל דבר שאדם מתעסק לצורך רפואתו, מתפלל, "יה"ר מלפניך ה' אלקי שיהא עסק זה לי לרפואה כי רופא חנם אתה", ולאחר שסיים אומר "ברוך רופא חולים" והמ"ב אומר שהיום לא נוהגים כך.

סעיף ה'

לעולם יהא אדם רגיל לומר "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", והמ"ב אומר, שכאשר אדם מתעטש, חבירו צריך לומר לו "אסותא", וחבירו צריך לענות "לישועתך קויתי השם", כיוון שבזמן יעקב אבינו היה אדם בריא מסתלק לב"ע ע"י שהיה מתעטש, ובקש יעקב אבינו על כך מהקב"ה שלא ימות כדי שיוכל צוות לבני ביתו.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים