איזה איסור מאיסורי שבת יש רק ביבשה ולא בים?

הדף היומי בהלכה י"ז באב סימן רמ"ח מסעיף ב' עד סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ח סעיף ב'

- דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת -

מדוע אסור להפליג בספינה בסמוך לשבת? | הפליג בתחילת השבוע, האם מותר לחלל שבת על פיקו"נ בספינה? | מה הדין כאשר מפליג בנהרות מים מתוקים? | מהו שיעור "תחומין" בהפלגה בספינה? | מהו ההיתר להפליג בספינה המונהגת ע"י בהמות בשפת הים? | באיזה אופן מותר להיכנס לספינה גם בשבת?

איסור ההפלגה בשבת הוא משום ביטול מצות עונג שבת, כיוון שבימים הראשונים לפני שאדם מתרגל לטלטולי הספינה ולסירחון המים המלוחים, הם ימים קשים מאוד, וחוששים לביטול עונג שבת, אבל בימים הראשונים של תחילת השבוע, עד שמגיע שבת, אדם מתרגל לכל זה ואין חשש.

טעם נוסף הוא שחוששים שמא במהלך הנסיעה יצטרך היהודי לעשות מלאכת פיקוח נפש בשבת, ולכן, בג' הימים הסמוכים לשבת, אדם מוזהר וצריך לדאוג על שמירת השבת שלא תתחלל אפילו במצב של פיקוח נפש, אבל ג' הימים הראשונים של השבוע, הם שייכים לשבת הקודמת ועדיין לא מוזהר לדאוג על שבת הבאה, ממילא מותר לו להפליג, ואם התחדש ענין של פיקו"נ, מותר.
וכן יש עניין של איסור תחומין, ורק אם אין בעיה של תחומין דהיינו שהמים בגובה י' טפחים מעל קרקעית הים, כי אם הם בתוך י' טפחים, הוא קנה שביתה באותו מקום ואסור לו להפליג משם.

כל האיסור להפליג הוא רק כאשר הוא מפליג במים מלוחים, אבל בנהרות מתוקים אין איסור כי אין בזה ביטול מצות עונג שבת, ורק באופן שאין בעיה של תחומין, דהיינו שהוא לא יודע שהספינה נמצאת בתוך י' טפחים מקרקעית הים, כי אם הוא יודע, יש בזה איסור של תחומין, וכן באופן כזה שלא יצטרך לחלל שבת.

כדי שיהיה איסור, צריך שיהיה ודאות שהוא בתוך י' טפחים מקרקעית הים, ובספק, אומר המ"ב שמקילים כי ספיקא דרבנן לקולא, וגם בי"ב מיל שביבשה זה חשש דאורייתא, אבל בים זה דרבנן.

אסור לאדם לרכב בקרון כשבהמות מוליכות את הקרון, אבל מותר להפליג בספינה שבהמות מושכות אותה משפת הנהר, והטעם, כיוון שיש מרחק בין הספינה לבין הבהמות, ואין חשש שמא יתלוש זמורה כדי להכות את הבהמה.


סעיף ג'
גם בשבת עצמה מותר להפליג באופנים שמתקיימים כל תנאי ההיתר, אבל אסור לו להכנס בה בשבת, כי זה נראה כמי שהולך לשוט בנהר, אלא יכנס בה מער"ש, ואחר שקנה בה שביתה, יפליג עם התנאים דלעיל, ונחלקו השיטות האם אחרי שנכנס בער"ש מותר לו לצאת ולהכנס חזרה או שהוא צריך לשהות כל הזמן בספינה, ויש מי שאומר שהוא צריך לעשות קידוש בספינה ואח"כ מותר לו לצאת ולהכנס חזרה ולהפליג.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים