אדם שלקח אש מחברו עד היכן מותר לו להוליך אותה ?

ח' תמוז תשע"ט - סימן שצ"ז- סעיף י'- סעיף ט"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בהמה של שותפים שנשחטה ביו"ט וחילקו אותה היא כרגלי שניהם ומותר להוליך אותה רק למקום ששניהם מותרים, ואילו חבית יין של שותפים שחילקו אותו יכול כל אחד להוליכה להיכן שירצה? שאל כלי מחברו האם הוא כרגלי השואל או כרגלי המשאיל?אשה ששאלה תבלין מחברתה כדי להניחו בתבשיל להיכן מותר לה להוליך את התבשיל?בור מים כרגלי מי הולכים בזה? ומה הדין בגשמים שיורדים מערב יו"ט סמוך לעיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ז סעיף י' –סעיף ט"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בהמה ששייכת לשני שותפים, ושחטו אותה ביו"ט, וחילקו אותה ביניהם, הבהמה נשארת ברשות שניהם, ושותף אחד לא יכול להוליך את חלק הבהמה שהוא קיבל, אלא לתחום שגם חבירו יכול ללכת לשם, אבל אם לקחו חבית של יין, וחילקו אותה בין שניהם ביו"ט, הדין הוא, שכל שותף יכול להוליך את כמות היין שהוא קיבל מהשותפות, לכל מקום שהוא ירצה, ואע"פ שבכניסת יו"ט היין היה ברשות שניהם וחילקו אותו רק ביו"ט, וא"כ היין קנה את השביתה של שניהם, ומדוע כשחילקו את היין ביו"ט, כל אחד יכול להוליך את חלקו ומנתו לתחום שלו? מבאר המ"ב, שיש ברירה, והוברר הדבר, שכבר בכניסת יו"ט, החלק הזה שהשותף קיבל, זה היה החלק שלו מעיקרא, וממילא יכול להוליך את היין שקיבל לכל מקום כפי התחום שלו.

אבל א"כ, מדוע ברישא של הסעיף לגבי בהמה ששייכת לשני שותפים, אנחנו אומרים, שאם חילקו את הבהמה ביו"ט, כל שותף יכול להוליך גם את החלק שהוא קיבל, רק כפי החלק של חברו, ולא אומרים שהוברר הדבר למפרע שזה כבר החלק שלו, והוא יכול להוליך את החלק בבהמה שהוא קיבל כפי התחום שלו, מה ההבדל בין הרישא לסיפא? ומבאר המ"ב, שלגבי בהמה, גם אם נאמר שהוברר הדבר למפרע שהחלק הזה של הבהמה הוא באמת היה חלק שלו כבר מערב יו"ט, זה לא יועיל, כיוון שהבהמה היא אחת, וכל חלק וחלק שבה יונק מכל הבהמה, נמצא א"כ, שהחלקים שלו ינקו גם מהחלק של חברו, וא"כ, גם אם נאמר שהוברר הדבר למפרע, אבל הוא לא יכול להוליך את החלק שקיבל בבהמה, אלא רק כפי רגלי שניהם, כי בכל חלק וחלק מעורב הכח של שניהם, משא"כ בחבית שלא מדובר בבעל חי, החלק שיצא לחלקו, הוברר שכבר היה שלו מערב יו"ט, ומותר לו להוליך את יין לפי התחום שלו.

באופן עקרוני, כלי של שאילה הרי הוא כרגלי השואל, ואדם ששאל כלי מחברו מערב יו"ט, אבל הוא לא משך את הכלי לרשותו עד יו"ט עצמו, נמצא א"כ, שהשאילה לא נקנית לשואל עד יו"ט, ובכ"ז הדין הוא, שהכלי הוא כרגלי השואל ולא כרגלי המשאיל, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מכיוון שהמשאיל הבטיח מערב יו"ט להשאיל לשואל את הכלי, העמידו ברשותו בבין השמשות, ולכן אפילו שהשואל לא משך את הכלי עד יו"ט עצמו, כיוון שהמשאיל הבטיח לשואל שישאיל לו, כבר מערב יו"ט המשאיל העמיד את הכלי ברשותו של השואל, שיקנה שביתה כפי התחום של השואל.

אם השואל שאל את הכלי ביו"ט עצמו, אע"פ שדרכו של השואל לשאול את הכלי בכל יו"ט, אבל מכיוון שהשואל שאל את הכלי שלא בערב יו"ט אלא ביו"ט עצמו, הדין הוא, שזה לא כרגלי השואל, והטעם, כיוון שהמשאיל חשב, אולי השואל כבר הסתדר ושאל ממישהו אחר ולא ממני, ולכן לא הקנה לו את הכלי מערב יו"ט שיעמוד ברשותו לעניין שביתה.

אשה שלשה עיסה או מבשלת תבשיל, ושאלה מחברתה איזה שהוא תבלין, או מים ומלח לעיסתה, העיסה והתבשיל כרגלי שתיהן, כיוון שמעורב בעיסה או בתבשיל גם חלק של חברתה, ולא יכולה להוליך את העיסה או התבשיל, אלא רק למקום ששניהם יכולות ללכת לשם, ולא למקום שרק אחת יכולה ללכת לשם.

גחלת היא כלי כמו כל הכלים, ואם לקח מחברו גחלת ביו"ט, יוליכנה רק כרגלי הנותן, שמכיוון שבכניסת יו"ט הגחלת הייתה ברשות בעליה, היא קנתה את שביתת הבעלים, אבל אם אדם לקח אש מחברו, והאש הייתה בכניסת יו"ט אצל חברו, יכול להוליך את השלהבת להיכן שהוא רוצה, ואומר המ"ב, ששלהבת זה לא כלי, והיא לא קונה שביתה בשום מקום, וממילא אם לקח אותה ביו"ט עצמו, מוליך אותה להיכן שרוצה, ושלא כבגחלת שהיא כלי.

בור של יחיד, המים שבתוכו קונים את השביתה של הבעלים של הבור, ובור המשותף לכל אנשי העיר, המים שבבור כרגלי אותה העיר, ובור של הפקר, הוא כרגלי הממלא, ומי שממלא מים אפילו ביו"ט עצמו, יכול להוליך אותם להיכן שירצה, והטעם מבאר המ"ב, שמכיוון שזה של הפקר, מי שמגביה את המים, הם נהפכים להיות ברשותו, והוברר הדבר למפרע, שכבר בבין השמשות, המים היו מיועדים לאותו ממלא, וגם אם אותו ממלא נתן את המים למישהו אחר, בכ"ז הם קנו את שביתת הממלא, וממשיכים להיות באותה שביתה, וכל זה במים מכונסים, אבל מים שהם זורמים וכמו מעיינות, הם לא בשביתת אף אחד, גם אם מדובר בבור של יחיד.

בור של אנשי העיר, מבאר המ"ב, שאם יבוא אדם מעיר אחרת וירצה לשאוב מים מהבור של אנשי העיר, אינו יכול להוליך את המים האלו אלא לתחום של כל אנשי העיר, ומספיק שאחד מבני העיר עירב רק לרוח מזרח, שהוא כבר לא יכול להוליך את המים האלו אלא רק לרוח מזרחית, אבל אנשי העיר יכולים להוליך את המים לכל רוח אע"פ שאחד מהם עירב לרוח אחת בלבד.

נהרות המושכים שהמים זורמים מהם אע"פ שהם לא נובעים מהם, וכן מעיינות הנובעים אע"פ שהמים מכונסים ולא זורמים, הרי הם כרגלי הממלא, ולא קנו שביתה, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שכיוון שהם ניידי, לא קנו שביתה אצל בעליהם והרי הם כרגלי הממלא, ואם היו באים מחוץ לתחום אל תוך התחום, אע"פ שהם לא היו בתחום הזה בשבת או ביו"ט, ממלאים מהם, כיוון שהם לא קנו שביתה כלל חוץ לתחום, שהרי הם ניידי.

אומר המ"ב, גשמים שיורדים מערב יו"ט סמוך לעיר, וכ"ש בעיר עצמה, הרי הם כרגלי אנשי אותה העיר, משום שהם סמכו דעתם עליהם, אבל כשירדו ביו"ט, הרי הם כרגלי הממלא, שמכיוון שאנשי העיר לא סמכו על המים האלו מערב יו"ט, הרי המים האלו לא היו ברשותם מערב יו"ט, וממילא הם לא קנו את שביתת אנשי העיר.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים