תלישת ענפים ופירות מעץ שהתייבש

י"ט כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף י"ב - אמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אעל איזה מלאכה עובר אדם התולש עשבים מהאדמה?האם מותר לקשור חפצים לעץ?ובאיזה אופן מותר לעלות בסולם הנשען על העץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף י"ב – סעיף י"ג בחלקו הראשון במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יש איסור של תולש גם כאשר האילן כבר יבש והפירות יבשים, ושלא כמו הלכות טומאה שפירות שמחוברים לקרקע אינם מקבלים טומאה באופן כזה, ומה שכפל השו"ע ואמר 'תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו', מבאר המ"ב ב' אפשרויות, אפשרות א', שהרישא של דברי השו"ע עוסקת בתאנים, ובסיפא הוא אומר שהוא הדין גם שאר פירות, אפשרות ב', כוונת השו"ע היא, תאנים שיבשו באיביהן הכוונה שהתאנים התייבשו במקום חיבורם בענף אבל האילן עדיין לח, אפשרות נוספת היא גם כאשר הכל יבש, אפ"ה התולש מהם בשבת, חייב משום מלאכת תולש, ומביא הבה"ל, שיש פוסקים שסוברים, שכאשר האילן והפירות התייבשו לגמרי, אע"פ שהפירות מחוברים לאילן, מי שתולש מהם בשבת, פטור, ואין חיוב משום תולש אלא רק כאשר הפירות עדיין לחים קצת, והאילן עדיין לח קצת, ובכל מקרה מביא המ"ב בשם המג"א, שגם לשיטת השו"ע שסובר שכאשר הפירות התייבשו לגמרי והאילן התייבש לגמרי בכ"ז מי שתולש מהפירות חייב משום מלאכת תולש, זה הכל כאשר מדובר בפירות, אבל עשבים יבשים, אין בהם חיוב משום תולש כאשר תולש אותם מהאדמה, ובכ"ז מביא הבה"ל, שיש אופן שבתלישת העשבים מהאדמה יש חיוב אחר, והוא, משום חורש, כאשר ע"י תלישת העשבים הוא מייפה את הקרקע שהיא תהיה נוחה לחרישה ולזריעה, וכהגדרת מלאכת חורש שהיא ייפוי הקרקע לחרישה וזריעה.

אסור מדרבנן להשתמש באילן בשבת, גזירה שמא יעלה ויתלוש, ואיסור זה כולל כל השתמשות באילן, וכגון להישען עליו, או להניח עליו וליטול ממנו חפץ, או לקשור דבר לאילן, ובכלל איסור זה הוא גם השתמשות בצידי האילן, אבל השתמשות בצידי צדדים של האילן, מותרת, דהיינו, אילן שתחוב בו מסמר או יתד, אסור להשתמש בהם, כיוון שצידי האילן אסורים בהשתמשות, אבל כאשר על אותו מסמר תלוי סולם, מותר להשתמש בזה, כיוון שהם מוגדרים צידי צדדים, אבל אסור להניח או ליטול את הסולם מהמסמר, כיוון שבזה הוא משתמש במסמר עצמו שהוא צידי האילן, אבל כאשר האילן כבר עומד ע"ג המסמר, בשבת מותר לעלות עליו, כיוון שנחשב שמשתמש בצידי צדדים של האילן.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים