שירטט קו בשבת האם יש בזה חיוב?

י"ב בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע הסעיף במ"ב דין ז' "הכותב בשמאל"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם האוחז עט בפיו וכותב בשבת האם יש בזה איסור?קטן אוחז עט בידו וגדול מחזיק בידו וכותב, מי חייב?באיזה אופן חייב על מחיקת אות אחת?ומה הנפק"מ במה שכתב המ"ב על מה חייב מדאורייתא ועל מה חייב מדרבנן, והרי אין חיוב סקילה בימינו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ד' במ"ב ס"ק כ"ב אות ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בכדי להתחייב מדאורייתא משום כותב, צריך לכתוב כדרך, אבל אדם האוחז את הקולמוס שלא כדרך כתיבה, כגון שאוחזו ביד שמאל, או אחורי ידיו, או בפיו, או במרפקו, או ברגלו, וכך הוא כותב, כיוון שלא כך הרגילות לכתוב בימות החול, אין על זה חיוב מדאורייתא, אבל אסור מדרבנן.

קטן אוחז בקולמוס וגדול מחזיק ביד של הקטן וכך כותב, חייב הגדול, כיוון שהקטן לא עושה שום דבר, ואם הגדול מחזיק קולמוס בידיו, והקטן אוחז ביד בגדול וכותב, הגדול פטור, כיוון שהוא לא כותב, ואם הוא מסייע, דהיינו, קטן שאוחז ביד של גדול שמונחת בה קולמוס, והגדול הוא זה שכותב אלא שהקטן מסייע בעדו, מי שאוחז את הקולמוס נחשב ככותב, והקטן נחשב כמסייע, וחייב הגדול.

אדם שכותב, ותוך כדי הכתיבה הוא מקלקל את הקלף, חייב, כי החיוב של כותב הוא עבור הכתב שנכתב כאן, והכתב הוא מושלם, וכאשר מוחק את הכתב והעור מתקלקל, פטור, כיוון שכל עניינה של מלאכת מוחק זה להכשיר את המקום לכתיבה, והרי הוא מקלקל את המקום.

אדם העושה כל מיני ציורים שהציירים אמורים לצבוע אח"כ את הציורים, חייב משום כותב, ואם מדובר בכלי שמציירים עליו ציורים כדי לנאות את הכלי, חייב משום מלאכת מכה בפטיש.

צריך למחוק כדי לכתוב שיעור של שתי אותיות, ולא צריך למחוק דווקא שתי אותיות, אלא אפילו שמוחק אות אחת גדולה, אם יש במקומה לכתוב שתי אותיות, חייב משום מוחק, ויותר מזה אומר המ"ב, לא צריך אפילו שיהיה מוחק ע"מ לכתוב, אלא אם יש בעצם המחיקה תיקון, כגון, ספר תורה שהיה בו אות מיותרת ובכך היא פוסלת את הס"ת, כאשר מוחק אותה בשבת, חייב משום מלאכת מוחק ואע"פ שמחק אות אחת בלבד, כיוון שבכך הכשיר את הס"ת.

כותב החיי אדם, שהעניין הזה של שינוי, זה היתר מדאורייתא לא רק ביחס למלאכת כותב, אלא בכל המלאכות כולם, ובכותב יש עניין מיוחד, שאפילו אם הוא כותב ביד שמאל בלבד, זה כבר מוגדר כשינוי, אבל בשאר מלאכות חייב בין בימינו ובין בשמאלו.

אדם המשרטט קו כדי לכתוב על גבי הקו שתי אותיות, חייב משום מלאכת משרטט, וכן אם עושה קו כדי שיהיה לו סימן היכן לחתוך את העור, או כדי לבקוע את האבן, חייב.

המ"ב אומר, שאע"פ שאין היום חיוב סקילה וחטאת, הנפק"מ לעניין חיוב מדאורייתא או מדרבנן היא במקום הצורך לומר לגוי שיעשה בשבת, שהרי שבות דשבות במקום מצוה מותר, ולכן, אם מדובר באיסור דרבנן בלבד, מותר לומר לגוי שיעשה זאת בשבת לצורך מצוה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים