שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

הינך מוזמן לבירור בפני בית דין של מעלה,

מברכיך ברוך

סובל הוא מכאב חזק באחת מעיניו, עד כדי חשש עיוורון באותה העין.

אל חדרו של רבינו נכנס אברך וביקש ברכה לרפואה שלימה. סובל הוא מכאב חזק באחת מעיניו, עד כדי חשש עיוורון באותה העין.

הרהר רבינו שליט"א בדעתו למשך זמן מה, ואח"כ שאל את האברך:

"חצי ש"ס כבר למדת?"

האברך, נבוך – משהו, השיב שטרם הספיק ללמוד חצי ש"ס, ורבינו המשיך ואמר: "הרי העיניים נועדו בכדי ללמוד תורה, ללמוד את כל הש"ס, אם תחזור לראות בשתי עינייך, תלמד את כל הש"ס"? שאל רבינו.

"כן"! השיב האברך, "אני מוכן לקבל זאת על עצמי". ולאחר ששמע רבינו שליט"א את הבטחתו בירכו ברפואה שלימה, שייעלמו הכאבים ויראה בעיניו את דפי הגמרא, ויוכל ללמוד במנוחת הדעת.

ביקש ברכה עבור קרובת משפחתו הזקוקה לרפואה

ת"ח גדול המכהן גם כראש כולל חשוב, ביקש ברכה עבור קרובת משפחתו הזקוקה לרפואה. ברכה רבינו שליט"א וייעץ לפונה שילמד מסכת "בכורות" לזכותה ולרפואתה (שרגיל רבינו לומר שמסכת בכורות עוסקת במומים, וע"כ לימודה הוא סגולה לרפואה).

אחד הנוכחים בחדר פנה אל רבינו ואמר, הוא יכול לפתוח כולל חדש שילמדו בו בכורות, שמא זה עדיף מאשר שרק הוא ילמד לבדו? … רבינו חייך אך דחה את ה'טענה' ואמר: "העיקר שהוא ילמד"!

ביקש ברכה שיצליח במבחן. שאלו רבינו על איזה מסכת אתה עתיד להיבחן?
"זה לא בלימוד" השיב האיש במבוכת- מה, "זה מבחן ברפואה" …

חייך רבינו ואמר: "אם כך, תלמד מסכת נגעים ותדע טוב את כל הדינים, זה רפואה…" והוסיף רבינו לבאר דבריו בספרו מעשה שהיה עם מרן החזו"א זצ"ל, שהגיע אליו רופא וביקש מהחזו"א שימליץ לו על ספר רפואה (א.ה. כידוע מרן זללה"ה היה מפורסם כבקי בחכמת הרפואה), ניגש החזו"א אל ארון הספרים, הוציא מסכת נגעים, והושיט לרופא…

תנאים עם הקב"ה

נשאל רבינו שליט"א האם ראוי לעשות "תנאים עם הקב"ה", כפי שיש נוהגים להתנות 'אם יסתדר כך וכך, אתן לצדקה סכום כסף' או שאר מעשים טובים. והשיב רבינו שליט"א שבתוס' כתוב שכך הוא מנהג הגוים (עי' ע"ז י"ט ע"א תוד"ה על מנת)

א"כ, הקשה השואל, מדוע יעקב אבינו אמר (בראשית כ"ח, כ"ב) "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו" וגו' ומבואר שהתנה עם הקב"ה כביכול, וביאר רבינו שליט"א שיעקב אבינו אמר כך: אם תתן לי – יהיה לי ממה לתת מעשר, אבל אם לא תתן לי – לא יהיה לי ממה לעשר.

על מה תתפלל?

אחד נכנס וביקש ברכה שיתקבלו התפילות שלו. אמר לו רבינו שליט"א: "מנין לי על מה תתפלל? שמא תבקש דברים שאינם הגונים?".. אני מתפלל על הגאולה! הבטיח האיש. אך רבינו המשיך ואמר "תתפלל על התורה! תתפלל שתלמד תורה ותבין!", ורק אח"כ בירכו רבינו שליט"א.


שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

לפני זמן מה נכנס אל רבינו שליט"א יהודי והתחנן לברכה עבור בנו הקטן שחלה ל"ע במחלה הנוראה ה"י, שיברכו רבינו ברפואה שלימה במהרה.

שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

הרהר רבינו זמן מועט ואח"כ פנה אל אב החולה ואמר:

תלמד את הגמרא שאתה לומד עם פירוש "הרא"ש" ובעז"ה זה יהיה רפואה לבנך החולה.

כמובן שמאותו היום הקפיד אותו אברך ללמוד את כל סדרי לימודו עם פירוש הרא"ש, ואכן כדבר רבינו שליט"א כך היה והילד הבריא במהרה בחסדי שמים.

חלפה תקופה ושוב עלה החשש שהמחלה חזרה ח"ו, ונקבע תור בבית החולים לילד לבדיקות. יום לפני מועד הבדיקה, נכנס שנית אבי הילד אל מעונו של רבינו שליט"א וסיפר דברים כהוויתן, וכבפעם הראשונה שב וביקש את ברכת רבינו. שאלו רבינו "האם אתה ממשיך בלימוד פירוש הרא"ש? והאב השיב שבוודאי לא זז מהוראת רבינו ומקפיד הוא על לימוד הרא"ש. "א"כ "נענה רבינו ואמר" אין לך מה לחשוש, הילד בריא"! למחרת ניגשו האב ובנו הקט לבדיקות בלב שקט, ואכן הבדיקות העלו שהילד בריא לחלוטין בחסדי ה'!

אחד נכנס אל רבינו שליט"א והתלונן על קשיי הפרנסה וחובותיו הרבים.

מעשה היה באחד שנכנס אל רבינו שליט"א והתלונן על קשיי הפרנסה וחובותיו הרבים.

אמר לו רבינו: "אתה יודע את כל הש"ס? תלמד את כל הש"ס ותתעשר! כך כתוב במדרש (תנחומא פ' כי תשא כ"ט) 'כל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה ומתעשר ומצליח', תלמד את כל הש"ס ותבוא לכאן להיבחן, אם תדע, תתעשר!"

המשיך היהודי ושאל, הרי אצל ר"ע מצאנו (כתובות ס"ג ע"א ובתוס' שם) שתכף מכשהלך ללמוד כבר נקרא רבי, א"כ יתכן שהעשירות תגיע מיד כשאתחיל ללמוד?…

"תתחיל ללמוד וכבר תראה בעצמך"…

השיב לו רבינו שליט"א.

הודאה

אחד שאל, קרו לאחרונה במשפחתנו מספר חריג של "כמעט אסונות". ופירט לרבינו שליט"א מספר דוגמאות של מקרים שכפסע היה בין בני המשפחה לאסונות נוראיים, ואך בנס ניצל. ושואל מה לעשות בעקבות כך?
והשיב רבינו שליט"א "תכתוב קונטרס בענין ברכת 'שעשה לי נס'"

סגולה לנזקים ממוניים

יהודי נכנס ושאל: בתקופה האחרונה אירעו בביתנו לא מעט מקרים של נזקים שונים בעניני ממון, כגון חפצים שנאבדו ומכשירים שהתקלקלו וכדומה. מה לעשות?

שאל רבינו שליט"א: "מה אתה לומד?"
והלה השיב מה שהשיב, ואמר לו רבינו "תלמד פרק אלו מציאות ובעז"ה יסתדר".

(מתוך אורחות יושר גליון מס' 7)

שתף פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. איציק הגב

    מחזק מאד!

כעשרים מטפלים התאספו לשם הרדמת הג'ירפה

כעשרים מטפלים התאספו לשם הרדמת הג'ירפה, משימה לא פשוטה שנעשית בכמה שלבים. לאחר שהג'ירפה נרדמה לחלוטין הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה…

בפרסומים מסחריים במקומות שונים בעולם, בעיקר במדינות ערב ובאזורים בהם מצויה אוכלוסיה ערבית, מוצג חלב הנאקות כמשקה המכיל תכונות בריאותיות.

איש פשוט ניגש אל הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויזניץ זי"ע, וסיפר לו בהתרגשות שנהיה חסיד, תמה ה'אהבת ישראל' ושאלו לכוונתו, השיב הלה שהתחיל לשתות יי"ש כמנהג החסידים, נענה הרבי ואמר 'אם כן נהיית שיכור ולא חסיד'… והסביר לו הגדרתו של חסיד …

"והתקדשתם והייתם קדושים" (י"א, מ"ח) כתב האור החיים הק' (יא, מח) על הפסוק 'והתקדשתם והייתם קדושים', וז"ל: 'והתקדשתם – תעשו

לאחר הדרשה אמר לי אחד המתפללים:

פעם התקיים סמינר במלון באשקלון. כשהגעתי למקום הייתה שם ניידת משטרה. מה קרה? אחד השכנים התלונן שמרעישים בקומת המרתף של המלון, ומפריעים לו לישון…ידעתי כי מדובר בהצקה מכוונת ובתלונה קנטרנית. בכל לילה התקיימו במרתף אירועים רעשניים, מסיבות הוללות והכל בסדר. דוקא הסמינר מפריע לו?

"להבדיל בין הטמא ובין הטהור"   (י"א, מ"ז) הנפש היהודי מתגעגעת, כוספת, נמשכת אל הטעם המתוק של קרבת ה', של התורה

הרשם לניוזלטר שלנו
פרפראות לפרשת השבוע
דרשו - הבית של לומדי התורה
1/153
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן