שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

הינך מוזמן לבירור בפני בית דין של מעלה,

מברכיך ברוך

סובל הוא מכאב חזק באחת מעיניו, עד כדי חשש עיוורון באותה העין.

אל חדרו של רבינו נכנס אברך וביקש ברכה לרפואה שלימה. סובל הוא מכאב חזק באחת מעיניו, עד כדי חשש עיוורון באותה העין.

הרהר רבינו שליט"א בדעתו למשך זמן מה, ואח"כ שאל את האברך:

"חצי ש"ס כבר למדת?"

האברך, נבוך – משהו, השיב שטרם הספיק ללמוד חצי ש"ס, ורבינו המשיך ואמר: "הרי העיניים נועדו בכדי ללמוד תורה, ללמוד את כל הש"ס, אם תחזור לראות בשתי עינייך, תלמד את כל הש"ס"? שאל רבינו.

"כן"! השיב האברך, "אני מוכן לקבל זאת על עצמי". ולאחר ששמע רבינו שליט"א את הבטחתו בירכו ברפואה שלימה, שייעלמו הכאבים ויראה בעיניו את דפי הגמרא, ויוכל ללמוד במנוחת הדעת.

ביקש ברכה עבור קרובת משפחתו הזקוקה לרפואה

ת"ח גדול המכהן גם כראש כולל חשוב, ביקש ברכה עבור קרובת משפחתו הזקוקה לרפואה. ברכה רבינו שליט"א וייעץ לפונה שילמד מסכת "בכורות" לזכותה ולרפואתה (שרגיל רבינו לומר שמסכת בכורות עוסקת במומים, וע"כ לימודה הוא סגולה לרפואה).

אחד הנוכחים בחדר פנה אל רבינו ואמר, הוא יכול לפתוח כולל חדש שילמדו בו בכורות, שמא זה עדיף מאשר שרק הוא ילמד לבדו? … רבינו חייך אך דחה את ה'טענה' ואמר: "העיקר שהוא ילמד"!

ביקש ברכה שיצליח במבחן. שאלו רבינו על איזה מסכת אתה עתיד להיבחן?
"זה לא בלימוד" השיב האיש במבוכת- מה, "זה מבחן ברפואה" …

חייך רבינו ואמר: "אם כך, תלמד מסכת נגעים ותדע טוב את כל הדינים, זה רפואה…" והוסיף רבינו לבאר דבריו בספרו מעשה שהיה עם מרן החזו"א זצ"ל, שהגיע אליו רופא וביקש מהחזו"א שימליץ לו על ספר רפואה (א.ה. כידוע מרן זללה"ה היה מפורסם כבקי בחכמת הרפואה), ניגש החזו"א אל ארון הספרים, הוציא מסכת נגעים, והושיט לרופא…

תנאים עם הקב"ה

נשאל רבינו שליט"א האם ראוי לעשות "תנאים עם הקב"ה", כפי שיש נוהגים להתנות 'אם יסתדר כך וכך, אתן לצדקה סכום כסף' או שאר מעשים טובים. והשיב רבינו שליט"א שבתוס' כתוב שכך הוא מנהג הגוים (עי' ע"ז י"ט ע"א תוד"ה על מנת)

א"כ, הקשה השואל, מדוע יעקב אבינו אמר (בראשית כ"ח, כ"ב) "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו" וגו' ומבואר שהתנה עם הקב"ה כביכול, וביאר רבינו שליט"א שיעקב אבינו אמר כך: אם תתן לי – יהיה לי ממה לתת מעשר, אבל אם לא תתן לי – לא יהיה לי ממה לעשר.

על מה תתפלל?

אחד נכנס וביקש ברכה שיתקבלו התפילות שלו. אמר לו רבינו שליט"א: "מנין לי על מה תתפלל? שמא תבקש דברים שאינם הגונים?".. אני מתפלל על הגאולה! הבטיח האיש. אך רבינו המשיך ואמר "תתפלל על התורה! תתפלל שתלמד תורה ותבין!", ורק אח"כ בירכו רבינו שליט"א.


שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

לפני זמן מה נכנס אל רבינו שליט"א יהודי והתחנן לברכה עבור בנו הקטן שחלה ל"ע במחלה הנוראה ה"י, שיברכו רבינו ברפואה שלימה במהרה.

שאלו רבינו שליט"א: היכן פגעה בו המחלה? והחולה השיב: "בראש"

הרהר רבינו זמן מועט ואח"כ פנה אל אב החולה ואמר:

תלמד את הגמרא שאתה לומד עם פירוש "הרא"ש" ובעז"ה זה יהיה רפואה לבנך החולה.

כמובן שמאותו היום הקפיד אותו אברך ללמוד את כל סדרי לימודו עם פירוש הרא"ש, ואכן כדבר רבינו שליט"א כך היה והילד הבריא במהרה בחסדי שמים.

חלפה תקופה ושוב עלה החשש שהמחלה חזרה ח"ו, ונקבע תור בבית החולים לילד לבדיקות. יום לפני מועד הבדיקה, נכנס שנית אבי הילד אל מעונו של רבינו שליט"א וסיפר דברים כהוויתן, וכבפעם הראשונה שב וביקש את ברכת רבינו. שאלו רבינו "האם אתה ממשיך בלימוד פירוש הרא"ש? והאב השיב שבוודאי לא זז מהוראת רבינו ומקפיד הוא על לימוד הרא"ש. "א"כ "נענה רבינו ואמר" אין לך מה לחשוש, הילד בריא"! למחרת ניגשו האב ובנו הקט לבדיקות בלב שקט, ואכן הבדיקות העלו שהילד בריא לחלוטין בחסדי ה'!

אחד נכנס אל רבינו שליט"א והתלונן על קשיי הפרנסה וחובותיו הרבים.

מעשה היה באחד שנכנס אל רבינו שליט"א והתלונן על קשיי הפרנסה וחובותיו הרבים.

אמר לו רבינו: "אתה יודע את כל הש"ס? תלמד את כל הש"ס ותתעשר! כך כתוב במדרש (תנחומא פ' כי תשא כ"ט) 'כל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה ומתעשר ומצליח', תלמד את כל הש"ס ותבוא לכאן להיבחן, אם תדע, תתעשר!"

המשיך היהודי ושאל, הרי אצל ר"ע מצאנו (כתובות ס"ג ע"א ובתוס' שם) שתכף מכשהלך ללמוד כבר נקרא רבי, א"כ יתכן שהעשירות תגיע מיד כשאתחיל ללמוד?…

"תתחיל ללמוד וכבר תראה בעצמך"…

השיב לו רבינו שליט"א.

הודאה

אחד שאל, קרו לאחרונה במשפחתנו מספר חריג של "כמעט אסונות". ופירט לרבינו שליט"א מספר דוגמאות של מקרים שכפסע היה בין בני המשפחה לאסונות נוראיים, ואך בנס ניצל. ושואל מה לעשות בעקבות כך?
והשיב רבינו שליט"א "תכתוב קונטרס בענין ברכת 'שעשה לי נס'"

סגולה לנזקים ממוניים

יהודי נכנס ושאל: בתקופה האחרונה אירעו בביתנו לא מעט מקרים של נזקים שונים בעניני ממון, כגון חפצים שנאבדו ומכשירים שהתקלקלו וכדומה. מה לעשות?

שאל רבינו שליט"א: "מה אתה לומד?"
והלה השיב מה שהשיב, ואמר לו רבינו "תלמד פרק אלו מציאות ובעז"ה יסתדר".

(מתוך אורחות יושר גליון מס' 7)

אולי גם יעניין אותך

שתף פוסט זה

תגובה אחת

  1. איציק הגב

    מחזק מאד!

השארת תגובה

אמרה להם הרבנית אלישיב ע"ה: כל יום מגיעים לכאן אנשים עם שאלות דחופות, לכולם אני אומרת אותו הדבר. כשהוא באמצע הלימוד הוא שקוע לגמרי, הוא אינו שומע כלום ואינו רואה כלום. אולי כשיבוא משיח, ייפתחו דלתות 'אוהל שרה' לראשונה באמצע סדר לימודו. עד אז, לא מסתבר שזה יקרה אי פעם

"וַיִּשְׁכַּב, בַּמָּקוֹם הַהוּא"   (כ"ח, י"א) באותו מקום שכב, אבל י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה

"מתחרט אני על שלא השכלתי אז לצאת ולראות את ה'חפץ חיים'…" השיב רבי מיכל יהודה ליפקוביץ,כשדמעות צפות בעיניו: "הייתי אז בחור צעיר, ולא הבנתי שאילו הייתי זוכה לראות את ה'חפץ חיים', כל שבעים שנות הלימוד שלי אחר כך היו נראות אחרת…"

"וַיֵּצֵא יַעֲקֹב, מִבְּאֵר שָׁבַע"  (כ"ח, י') שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה (רש"י) כשמתבוננים בדברי חז"ל על

פעם כשהתאכסן במלון בחו"ל, ופנה ללון ביקש להכין לעצמו קערה וספל לנטילת ידיים, וכל החיפושים אחר כלי מתאים עלו בתוהו. ר' זלמן לא ידע את נפשו מרוב צער. ניסה שותפו למסע להשקיט את רוחו, כי הלא הכיור קרוב למיטה פחות מד' אמות, אך לא איש כר' זלמן ישנה הנהגה של מצוה, גם אם יהיו לו ק' טעמים להיתר.

"וַיָּלֶן שָׁם כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ"  (כ"ח, י"א)  וגם בשכבו על משכבו בזריזות יתירה היה ר' זלמן מסיים את ענייניו ופונה אל

לא ידעתי מה להחליט. ללכת לבדי בשליחות לאמריקה, כאשר המצב השתנה בינתיים לרעה באירופה? ואולי לחזור לפוניב'ז? התקשרתי טלפונית עם בני ביתי וההכרעה נפלה – לעלות מיד ארצה.

"וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ חָרָנָה" (בראשית כ"ח, י') .. הרב מזמין אותי לצאת איתו על הגזוזטרא הנמשכת לכל אורך

שירי דרשו ברצף

הרשם לניוזלטר שלנו
פרפראות לפרשת השבוע
דרשו - הבית של לומדי התורה
3/85
גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן