עיר של רבים שנתמעטה לחמישים בתי מגורים

ל' סיון תשע"ט - סימן שצ"ב- סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין כאשר מבוי אחד בעיר של יחיד לא הצטרף לעירוב עם שאר המבואות? מבוי שלא הצטרף לעירוב האם שייך לנתק אותו מהעיר?ומדוע מבוי שחצי רוצים לערב לעצמם וחצי לעצמם א"א לחלק את המבוי עצמו לשניים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ב סעיף ד' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עיר של יחיד, צריכים כל מבואות העיר להשתתף ולערב יחד עם כל בני העיר, ואם מבוי אחד לא הצטרף, הא אוסר על כולם, ומוסיף המ"ב, שמדובר על עיר שהייתה מהתחלה קנין של יחיד, שמכיוון שהיא של יחיד, הם הורגלו להיות יחד, וכמו שבחצר אחת צריכים כל יושבי החצר להשתתף יחד, כך כל תושבי העיר משתתפים יחד, ואם בנו מצבה, דהיינו מחיצה קטנה בגודל ד' על ד' שמעמידה בפתח המבוי, עי"ז המבוי מסתלק משאר העיר, ומה שהוא לא עירב איתם, לא אוסר עליהם.

עיר של יחיד, אפילו נעשית של רבים, מכיוון שהורגלו להיות יחד, צריכים לערב יחד, ולא יכולים להיחלק אחד מהשני, אלא מערבים או כולה, או מבוי מבוי, ובונה כל מבוי מצבה על פתחו באופן שרוצים לערב לעצמם, וזה כדי להבדיל את עצמם משאר חלקי העיר.

המ"ב מדייק משיטת השו"ע שהוא סובר, שלא רק שא"א לחלק את המבוי מהעיר, אלא גם את המבוי עצמו א"א לחלק, דהיינו, לא רק שמבוי אחד לא יכול להיבדל משאר העיר ולערב לעצמו כיוון שהוא אוסר על שאר העיר אם הוא לא מצטרף עם שאר בני העיר, אלא גם מבוי אחד לא יכול לחלק את עצמו לשניים שחצי יערבו לעצמם וחצי לעצמם, כי הם אוסרים אחד על השני, ולא רק שחצי חצי לא יכולים לערב את המבוי, אלא גם את רוחב המבוי א"א לחלק לשניים, דהיינו, א"א לחלק ולהבדיל את שורת הבתים שמצד זה משורת הבתים שמהצד השני שכל אחד יעשה עירוב לעצמו כי הם אוסרים אחד על השני, שהרי המבוי הוא אחד, ודלא כהרמ"א לקמן בסעיף ו' שמתיר לחלק את המבוי לרוחבו.

כל מה שנאמר הדין שעיר של רבים צריכים לערב יחד, ולא יכולים להיפרד אחד מהשני, זה רק בעיר מוקפת במחיצות ויש לה דלתות, ואומר המ"ב, מכיוון שמדובר בעיר של רבים, היא לא ניתרת אא"כ יש לה דלתות, אבל ה"ה אם לא מדובר ברה"ר, אלא עיר שתיקנו אותה בצורת הפתח דהיינו, עיר שהקיפו אותה במחיצות להתיר אותה בטלטול, המבואות כולם צריכים להשתתף בעירוב, אבל עיר שאינה מוקפת במחיצות, ומבוי אחד או כמה מבואות רוצים להתחלק ולהקיף עצמם במחיצות ולערב לעצמם, מותר.

מה שאמרנו שהעיר כולה צריכה להשתתף בשיתוף מבואות אחד ולעירוב אחד, והמבואות לא יכולים להתחלק לעצמם, היינו לחי או קורה שלא יכולים להפריד את המבואות, אבל בשני פסים או בפס ד', וכ"ש אם הוא רחב מי' אמות ועושה צורת הפתח, אם עושה צורת הפתח שני משהויים ופס ד', יכול לחלק את המבואות אחד מהשני, או יעשה מחיצה גבוהה י' לפתח המבוי, והבה"ל מביא בשם הגר"א, שזה טעות סופר, וא"צ מחיצה גבוהה י', אלא מספיק מצבה ד' טפחים, אבל הבה"ל מביא בשם הפמ"ג, שמכיוון שהרוחב יותר מי', לא מועיל מצבה אלא צריך דווקא מחיצה גבוהה.

כאשר רה"ר עוברת בתוך העיר מפתח לפתח, לא יכולים לחלוק את המבוי לשניים, שהרי הוא משמש כמעבר, אבל אפשר לחלק אותו לרוחבו ולומר, שחצי מרוחב המבוי יהיה לשורת בתים זו, וחצי מרוחב המבוי יהיה לשורת הבתים שבצד השני, כי לכל אחד ואחד יש פתח לעצמו לרה"ר, ואף אחד לא מעכב על השני.

עיר של רבים שנתמעטה ועמדה על חמישים דיורים, א"צ שיור, ומבאר המ"ב, אע"פ שלמדנו שעיר של רבים שנעשית של יחיד צריכה שיור שמא יחזור הדבר לקדמותו ותהיה של רבים, בכ"ז כאן בעיר שנתמעטה עד כדי כך שאין בה אפילו חמישים תושבים, נחשבת כעיר של יחיד מעיקרה, שלא צריכה שיור.

ברגע שכל בני העיר עירבו יחד, אם חלק מבני העיר נחלקו לעצמם, א"א לזכות עבורם עירוב, שמא הם לא רוצים, שהרי גילו דעתם שנחלקו לעצמם.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים