נשיאת חפצים דרך ארוכה ברשות הרבים

י"ח בשבט תשע"ט - סימן שמ"ט- סעיף ג'- סעיף ד'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לטלטל חפץ ברה"ר בתוך ד' אמות?מה טעם האוסרים להעביר חפץ דרך ארוכה ברה"ר? ובאיזה אופן שני בני אדם שותפים באמותיהם? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ט סעיף ג' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור מדאורייתא להעביר חפץ יותר מד' אמות ברה"ר, והעושה כך בשבת, חייב מדאורייתא, וזה הכל כשמעביר את החפץ ביותר מד' אמות, אבל בתוך הד' אמות, מותר להעביר אותו.

אדם הרוצה להעביר חפץ בשבת דרך ארוכה, יעביר אותו ע"י כמה אנשים, וכל אחד מהם יעביר אותו פחות מד' אמות, הראשון יעקור את החפץ ממקומו, וילך איתו פחות מד' אמות, ויניח אותו, והשני יעקור את החפץ מאותו מקום שהראשון הניח אותו, וילך פחות מד' אמות, ויניח אותו, וכן הלאה, ובלבד שלא יצאו מחוץ לתחום, ויש מי שאוסר, ולא מצד העברת ד' אמות ברה"ר, אלא משום זילותא דשבתא, שאין זה כבוד לשבת שכמות מרובה של אנשים מתעסקים בהעברת חפצים.

אע"פ שלקמן בסעיף ה' מבואר, שלאדם אחד אסור לעקור חפץ וללכת איתו פחות מד' אמות ולהניח אותו וכן הלאה, כי חוששים שמא בסופו של דבר יצא מכך מכשול שילך איתו יותר מד' אמות, זה הכל באדם אחד, אבל כמה אנשים שכל אחד מוליך את החפץ פחות מד' אמות, מותר.

אסור להוציא מרה"ר לכרמלית, או מרה"ר לרה"י ע"י כמה בני אדם, וכמו שמבואר לעיל שזה עוקר וזה מניח, ואע"פ שכל אחד לא עשה את המלאכה בשלימות, אבל כיוון שנעשית המלאכה ע"י שניהם, אסור מדרבנן.

שני בני אדם יכול להיפגש באמותיהם, דהיינו, יושבים שני בני אדם בשבת ברה"ר, והמרחק בין שניהם הוא שש אמות, שלכל אדם יש ד' אמות, נמצא א"כ, שכאשר המרחק בין שניהם הוא שש אמות, בשתי האמות האמצעיים הם מעורבים יחד, ושניהם יכולים לטלטל בהם, ויכול כל אחד להעביר חפץ או דברי מאכל מתחילת ד' אמותיו עד סוף ד' אמותיו, שבעצם בשתי האמות האמצעיות הם שותפים, וכאשר יש שני בני אדם קיצוניים שהמרחק בין שניהם שמונה אמות, וכל אחד הד' אמות שלו מסתיימות במקום שמסתיימים הד' אמות של חבירו, ואין ביניהם שום קשר, אבל יש אדם שקנה שביתה באמצע, ויש לו שתי אמות לשתי הצדדים, שתי אמות עם היהודי שמצד ימין ושתי אמות עם היהודי שמצד שמאל, מותר לאמצעי לטלטל בהם.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה