מתי מחיצה גרועה מועילה לעירוב?

כ"ג בניסן תשע"ט - סימן ש"ע- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחמש קבוצות ששבתו בבית אחד וכל אחת מוקפת מחיצה, איזו קבוצה צריכה לערב ואיזו אינה צריכה לערב ?האם מחיצה נמוכה העשויה מאבנים נחשבת כמחיצה? ובאיזה אופן תלמידים הגרים אצל בעה"ב בחדרים נפרדים אינם צריכים לערב? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"ע סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חמש קבוצות ששבתו בטרקלין אחד גדול, וכל חבורה וחבורה הקיפה את עצמה במחיצה כדי שיהיה לה מקום פרטי בתוך הטרקלין, אם אותם חבורות הם בשורה, והפתח לחצר הוא רק דרך החיצון, וכאשר הפנימיים רוצים לצאת לחצר, הם צריכים לעבור עד החיצון, נמצא שהחיצוניים מוגדרים כבית שער, והם משמשים למעבר, ולכן הם פטורים מעשיית עירוב, כפי שמבואר בתחילת סימן ש"ע, שכאשר יש דיורים בתוך דירה, אסור להוציא חפצים מהבתים לחצרות, עד שיעשו עירובי חצירות, אבל בית שער לא אוסר כלל, ורק השניים הפנימיים בלבד צריכים לתת עירוב, כיוון שלא עוברים דרך הפנימיים, ואע"פ שאותו אחד שסמוך לפנימי נידון גם כבית שער, שהרי הפנימי ביותר עובר דרך הפנימי שסמוך לו, ומדוע הוא צריך לערב? מבאר המ"ב, מכיוון שהוא משמש כבית שער רק לפנימי ביותר, הוא לא נחשב לבית שער, דבית שער דיחיד, לא נחשב בית שער.

אם אינם עוברים אחד דרך השני, הם נחשבים דיורים נפרדים, ולכן, אם המחיצות שביניהם גבוהות עד התקרה, כל חבורה נחשבת כרשות בפני עצמה, ובכדי שיהיה אפשר להוציא מהטרקלין אל המקום המשותף, הם צריכים לעשות עירוב, ואפילו הקיפו עצמם במחיצות גרועות של יריעות, הם נחשבות כמחיצות, ואם אין דיורים בחצר אלא הם בלבד, או כאשר יש דיורים אחרים בחצר אבל העירוב נמצא אצלם בתוך הטרקלין, מכיוון שהם הקיפו את עצמם במחיצות גרועות, אינם צריכים לערב.

אם כל חבורה וחבורה הקיפה את עצמה במחיצות נמוכות שלא מגיעות עד התקרה, אפילו שהמחיצות הם מאבנים, ואפילו יש בהם גובה י' טפחים, אינם נחשבות כמחיצות לעניין זה שכל חבורה וחבורה תחשב בפי עצמה, ומספיק עירוב אחד לכל חמש החבורות, כיוון שהם נחשבים כרשות אחת.

אדם שיש בביתו סופר או מלמד, או שגרים אצלו בבית תלמידים, אע"פ שיש להם חדרים לעצמם וכל אחד נמצא בחדרו, מכיוון שהם משתמשים בביתו לצרכי אפייה ובישול, נחשבים כרשות אחת, ועוד, מכיוון שבעה"ב השאיל להם את הרשות, הוא לא השאיל להם כדי שהם יאסרו עליו, וכאשר מתקיימים שני התנאים, גם שהחדר מושאל, וגם שהם משתמשים לצרכי אפייה ובישול אצל בעה"ב, הם לא אוסרים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים