ממה צריכים להיזהר לאחר בדיקת חמץ ?

י' תשרי תש"פ - סימן תל"ד עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך לבטל את החמץ גם לאחר בדיקת חמץ וגם לאחר שריפת חמץ?מהו עניינו של ביטול החמץ? מתי מבטלים את החמץ ביום?ואיזה חמץ מבטלים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ד סעיף א' – סעיף ג' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לאחר בדיקת חמץ, צריך להיזהר בחמץ שהוא מצא בבדיקה, וכן צריך להיזהר עם החמץ שיש לו בבית לצורך אכילתו עד זמן האיסור, שלא יחזור ויתפזר בבית, שאם החמץ יתפזר בבית, יצטרך בדיקה שוב, שהרי יתכן שעכבר יטול את החמץ ויפזר אותו בבית, או אם הניח עשרה ככרות ולבסוף מצא תשעה, שבכל אלו המקרים צריך לבדוק שוב וללא ברכה, ולכן מציע השו"ע עצה טובה, להיזהר בחמץ זה, וכל זה אמור בוודאי, וכגון שראה שעכבר נטל את החמץ, או שמצא תשעה ככרות מתוך עשרה, שאז יבדוק שוב, אבל בסתם שאינו יודע אם נחסר מהככרות, שאז א"צ לחזור ולבדוק, ואם כפה כלי על החמץ, ולא מצא את החמץ, סביר להניח שהחמץ לא התפזר אלא אדם נטלו, ולכן יכפה עליו כלי או יתלה את החמץ באוויר, או יניח אותו בתיבה, ואז הוא בטוח שעכבר לא יגע בחמץ.

המ"ב מביא, שאם חזר ובדק את הבית ולא מצא את החמץ, צריך לבטלו שוב, ואע"פ שכבר ביטלו בשעת הבדיקה, אבל מה שהוא ביטל, זה רק את החמץ שהוא לא מצא בבדיקה, אבל את החמץ שהיה לפניו, הוא לא ביטל.

צריך לבטל את החמץ, והמ"ב מביא, שמדאורייתא מספיק או בדיקה או ביטול, אבל חז"ל חששו שלא לסמוך על בדיקה לבד, כיוון שאולי הוא לא בדק יפה, וימצא בפסח חתיכה ויעבור עליה בב"י וב"י, וכאשר מבטלו, גם אם ימצא בפסח, לא יעבור עליו, כיוון שהחמץ לא שלו.

עושה ביטול פעמיים, אחת בשעת בדיקת חמץ, ואחת בשעת ביעור חמץ, ומה שעושים ביטול בשעת הבדיקה ולא סומכים על הביטול שיעשה בשעת ביעור חמץ, הוא מכיוון שחוששים שמא ישכח, ולא יבטל בשעת ביעור חמץ, ואחרי זה כבר א"א לבטלו, ועוד, שהרי יש לו חמץ בבית שהוא משאיר אותו לצורך הסעודה, או לצורך שריפת חמץ, ולא מבטלו, ומטעמים אלו, א"א לסמוך על הביטול של שעת הבדיקה בלבד.

הביטול עניינו 'הפקר', ואם לא מבין את מה שהוא אומר, זה לא חל, ואם מבין את המשמעות של הדברים, דהיינו, שהוא מבין שהוא מפקיר, בדיעבד זה מועיל, אבל אם חושב שאומר איזה תפילה, אפילו בדיעבד לא מועיל.

מבטל החמץ ביום י"ד קודם שעה שישית, כי אולי נשאר לו חמץ מהבדיקה ואינו יודע על קיומו, והביטול צריך להיעשות לאחר השריפה, כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו.

בביטול של היום, צריך לבטל את כל החמץ, בין מה שמצא ובין מה שלא מצא, לאפוקי הביטול של הלילה, שהוא רק על החמץ שידוע לו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים