מכה שמוציאה דם האם מותר לספוג אותו בבגד ?

י"ג חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף מ"ח- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יש איסור לדחוק את המכה כדי שתוציא דם?כיצד צריך לנהוג עם מכה המוציאה דם? ובאיזה אופן מותר לשים פתילה נגד עצירות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף מ"ח – סעיף מ"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיש לו מכה בבשרו והמכה מוציאה דם, אסור להניח בגד על המכה כיוון שהדם יצבע את הבגד, דיש בזה איסור צובע, ואע"פ שצביעה כזאת היא קלקול שהרי היא מקלקלת את הבגד, ומדוע יש בזה איסור של צובע? מבאר המ"ב, שאמנם מקלקל פטור, אבל אסור, ולכתחילה אסור לאדם לצבוע גם כאשר הצביעה היא דרך קלקול, וכן בכל מלאכה שהיא דרך קלקול אסור מדרבנן, ובבגד אדום ודאי שיש בזה איסור, כיוון שהצבע האדום של הדם משביח את הבגד, ובכ"ז מביא המ"ב בשם האחרונים, שבשעת הדחק אפשר להקל, כיוון שצביעה זו היא דרך לכלוך.

אסור לדחוק את המכה כדי להוציא ממנה דם, דיש בזה משום 'חובל', וכן אסור להניח משחה ע"ג המכה כדי שהמשחה תשאב את הדם, כיוון שגם זה חובל דאורייתא, ומביא המ"ב צד, שאסור להניח עלוקה על בשרו, כדי שהעלוקה תמצוץ את הדם, שגם בזה יש משום חובל.

אדם שיש לו מכה שמוציאה דם, ישטוף את המכה מהדם ע"י מים או יין, וכיוון שהמכה יבשה ואינה מוציאה דם, יכול להניח עליה בגד, וי"א שיכרוך קורי עכביש, ועל זה יכרוך בגד, וכיוון שהדם נפגש בקורי עכביש ולא בבגד, מותר, והב"י מפקפק בזה, כיוון שקורי עכביש מרפאים, ויש בזה משום שחיקת סממנים.

אדם שסובל מעצירות, אסור לו להניח פתילה בשבת, שמא ישיר את השיער שבאותו מקום, ואם מניח אותו בשתי אצבעותיו ובנחת, אין חשש בזה, שאז גם אם תולש, זה יהיה בצורה של שינוי ולא בידיים ממש, ומביא המ"ב מהח"א, שכל זה אם היה פתילה מוכנה מער"ש, אבל אסור לעשות בשבת פתילה מנייר, משום 'מכה בפטיש', ומה שעושים מחתיכת לפת מותר, כיוון שבאוכלין אין משום מכה בפטיש.

"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר. לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור
לפתע פרצתי בבכי איום ואמרתי: "רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, נשארתי ערירי ויחף, ועוד אלך לאכול טריפות?!
מעשה בשדכן בן חמש...
באמצע הארוחה נכנס לוטנאנט ג'ונס, הביט בכיפה ופנה אלי: "ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה