מה מגדיר מקום לרשות היחיד?

כ"ט בטבת תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף א'- סעיף ג'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה המקור לאיסור הוצאה בשבת?מהו שורש המילה 'כרמלית'? האם מחיצות לעומק נחשבות רשות היחיד?ומה הדין באדם שזרק חפץ ונח על מחיצות רשות היחיד?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ארבעה רשויות לשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית, מקום פטור.

מן התורה אסור להוציא חפץ מרה"י לרה"ר, וכן אסור להכניס חפץ מרה"ר לרה"י, ואדם המוציא חפץ מרשות לרשות, חייב משום מלאכת הוצאה, ובשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב מיתה, וחז"ל הביאו ראיה על כך מן הפסוק 'ויצו משה ויעבירו קול במחנה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא' ומזה דרשו חז"ל, שכוונת משה רבינו הייתה, שבני ישראל לא יביאו יותר לתרומת הקודש מרשותם הפרטית של כל אחד ואחד, אל רשותו של משה רבינו, כיוון שהרשות הפרטית של כל אחד ואחד מוגדרת כרה"י, ורשותו של משה רבינו הייתה רה"ר שכל ישראל היו מצויים שם.

לעניין רה"ר יש דין נוסף, שלא רק שאסור להוציא מרה"ר אל רה"י, אלא אסור גם להעביר חפץ ד' אמות ברה"ר.

הרשות השלישית היא 'כרמלית', ומן התורה היא לא מוגדרת כרשות בפני עצמה, אלא מותר להוציא חפצים מרה"ר ורה"י אל כרמלית, או מכרמלית אל רה"י או אל רה"ר, ורבנן נתנו לכרמלית דין של רה"ר, כדי שאנשים לא יבואו לטעות, ולהתיר הוצאה מרה"י לרה"ר, ומכאן שם המקום 'כרמלית', מלשון 'תבואת כרמל', דהיינו, לא תבואה יבשה ולא לחה, אלא משהו ממוצע, וכך היא כרמלית, שהיא משהו ממוצע בין רה"ר לרה"י.

הרשות הרביעית היא 'מקום פטור', דהיינו, מקום שאינו נחשב לרשות גם מדאורייתא וגם מדרבנן, ומותר להוציא ממקום פטור אל רה"י ואל רה"ר, מרה"י ומרה"ר ומכרמלית אליו.

כדי שמקום יחשב לרה"י מדאורייתא צריך שיתקיימו בו שני תנאים:

א. שהמקום יהיה מוקף מחיצות שגובהם י' טפחים.

ב. החלל באותו מקום, דהיינו, השטח שבין המחיצות, יש בו רוחב של ד' על ד' טפחים לפחות.

המ"ב אומר, שהחלל שבין המחיצות, צריך שיהיה בו ד' על ד' טפחים, ועובי המחיצות לא מצטרף לשיעור זה, אא"כ מדובר במחיצות חזקות כאלו, שראוי להניח על גביהם איזה מדף ולהשתמש עליו, שאז עובי המחיצות מצטרף גם הוא לשיעור של ד' על ד' לעניין שהמקום שעל גבי המחיצות נחשב לרה"י, אבל לעולם בתוך המחיצות עצמם, המקום לא נחשב רה"י, אא"כ יש בו ד' על ד' ללא עובי המחיצות.

אומר השו"ע, שמחיצות שמקיפות את רה"י, לא חייב שיהיו מתנשאות לגובה, אלא גם מחיצות לעומק נחשבות למחיצות, דהיינו, בור או חריץ שיש בעומקו י' טפחים, ושטח החלל הוא ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, והדפנות נידונות כמחיצות עם חלל של ד' על ד', והמוציא משם לרה"ר, חייב.

עוד אומר השו"ע, תלולית עפר באמצע רה"ר שמתנשאת לגובה י' טפחים, אם יש מעל גבה חלל ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, כיוון שיש בו את שני התנאים של רה"י, ואומר המ"ב, שאע"פ שהמחיצות שלה לא זקופות לגמרי אלא הם מעט בשיפוע, אפ"ה, אם השיפוע הזה הוא כזה שבתוך ד' אמות מתנשא לגובה של י' טפחים, זה מוגדר כמחיצה זקופה של י' טפחים, והמקום שבתוכה מוגדר רה"י.

י"א שצריך ד' על ד' עם האלכסון של ד' על ד', והמ"ב דוחה שיטה זו.

המחיצות שמקיפות את רה"י, נחשבות כרה"י, ונ"מ, שאע"פ שאין בעובי המחיצות ד' על ד' טפחים, אדם שזרק חפץ וזה נח על גבי אותם מחיצות, הוי כנח ברה"י, והטעם, כיוון שמחיצות אלו יוצרות את רה"י, נחשבות גם כרה"י.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים