מהו הזמן שצריך לחנך קטן לשמוע קידוש והבדלה?

כ"ג בטבת תשע"ט - סימן שמ"ג- סעיף א' - אמצע סעיף א' "ולהאכילו בידיים"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אקטן שעושה עבירה לצורך גדול האם צריך למנוע אותו?מדוע נקט השו"ע שאבא צריך למנוע את בנו הקטן מאיסור דאורייתא, וכי מאיסור דרבנן לא צריך למנוע אותו? באיזה אופן לא צריך למנוע קטן מלעבור על איסורים?ומדוע הותר לאשת כהן ללדת בבית חולים שיש בו טומאה והרי יתכן שתלד זכר והיא נותנת לו איסור בידיים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיטת השו"ע, שקטן שאוכל נבלות או עובר על אחת מהעברות שאמורות בתורה, אין ב"ד מצוין להפרישו מעשיית איסור, ובכ"ז, אביו וי"א שגם אמו, מצווים למנוע ממנו שלא לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה, שהרי אביו וי"א שגם אמו, מצווים לחנך את הקטן, כ"ש שהם מצווים למנוע ממנו שלא לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה.

המ"ב מביא, שכאשר הקטן עושה את העבירה בשביל גדול, מצווים למנוע אותו שלא יעשה כך, אבל כאשר עושה את האיסור לצורך עצמו, לא ב"ד ולא שאר בני אדם מצווים להפריש אותו ולמנוע אותו מכך.

מדוע נקט השו"ע 'אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו מאיסור דאורייתא', וכי מאיסור דרבנן לא מצווים למנוע אותו?

המ"ב מציע ב' אפשרויות:

א. באמת אביו וי"א שגם אמו, מצווים לחנך את הקטן במצוות ולהפריש אותו בין מאיסורי תורה ובין מאיסורים דרבנן, ומה שכתוב כאן 'מאיסור דאורייתא', זה משום שיש הבדל בין אם עובר על איסור דאורייתא לבין אם עובר על איסור דרבנן, שכאשר עובר הקטן על איסור דרבנן ואביו או אמו לא מפרישים אותו מכך, ב"ד לא מוחים באדם, אבל כאשר עובר על איסור דאורייתא ואביו או אמו לא מונעים אותו מכך, ב"ד מוחים בעדם כדי שימנעו מהקטן לעבור על איסור דאורייתא.

ב. נקטו איסור דאורייתא, משום שבאיסור דרבנן לא פסיקא להו, שיש לפעמים שמותר לתת אפילו בידיים לקטן איסור דרבנן, כגון שיש לו צורך בכך, לכן נקטו איסור דאורייתא שזה בכל מקרה אסור.

מביא המ"ב, שפשוט שאם האבא שומע את בנו או בתו הקטנים מדברים לשון הרע או רכילות או מחלוקת, הוא מצווה למנוע אותם, ומביא עוד, שמצוות חינוך זה כל מצוה ומצוה לפי עניינה, וכל קטן לפי עניינו, וקטן שמבין מענייני שבת, מצווים לחנך אותו בשמיעת קידוש והבדלה, וקטן שיודע להתעטף, מצווים לחנך אותו בלבישת ציצית, ולגבי שלא לעבור על עבירות, זה אפילו קטן יותר, כל שהוא מבין כשאומרים לו שאסור, מצווים לחנך אותו ולמנוע אותו מעשיית עבירות, וקטן שלא מבין בכלל, הדין הוא, שגם אם הוא אוכל נבילות, לא מצווים למנוע אותו, כיוון שהוא לא מבין כשאומרים לו 'לא', ובכל מקרה לתת לו איסור בידיים, אסור, ואפילו לתינוק בן יומו שאינו בר הבנה כלל, אסור.

אשת כהן שצריכה ללדת, שאולי תלד זכר ובזה שתיכנס לבית החולים היא מכניסה אותו לבית שהטומאה בו והיא מטמאה אותו ואסור לספות לקטן איסור, בכ"ז הדבר מותר, כיוון שזה ספק ספיקא, אולי היא תלד נפל, וגם אם היא תלד בר קיימא, אולי זה יהיה נקבה, לכן מותר לאשת כהן ללדת בבית חולים שהטומאה נמצאת בו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים