מדוע צריכים לבדוק חמץ לאור הנר ?

ד' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שבדק חמץ בליל י"ג האם צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד?מי שלא בדק חמץ בליל י"ד האם יכול לבדוק ביום י"ד לאור היום בלבד? מדוע לא בודקים חמץ בנר קלוע?והיכן צריכים לבדוק את החמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף א' – סעיף ג'  במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בדיקת חמץ צריכים לעשות דווקא ע"י אור הנר, ומבאר המ"ב, משום שצריך לבדוק בחורים ובסדקים, ואור הנר טוב כדי להאיר את החלל בחורים ובסדקים, ועוד אומר המ"ב, שתיקנו לבדוק דווקא בלילה, כיוון שאור הנר מאיר יותר טוב בלילה מאשר ביום, ועוד, כיוון שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם.

אדם שבדק ביום י"ג, יחזור ויבדוק שוב בלילה, אבל אדם שבדק בלילה, אבל לא בליל י"ד אלא בליל י"ג, לא צריך לחזור ולבדוק שוב, אבל הרוצה להחמיר על עצמו ולחזור ולבדוק, לא יברך.

אדם שלא בדק את החמץ בליל י"ד כתקנת חז"ל, כשבודק ביום י"ד, לא יסתפק באור החמה, אלא יבדוק לאור הנר, אא"כ מדובר באכסדרה, דהיינו, מקום עם ג' קירות ותיקרה, והוא פרוץ ברוח הרביעית לגמרי, ועי"ז יש בה הרבה אור, בזה אם בודק ביום, א"צ לבדוק לאור הנר, וכן חדר שיש בו ארובה, ואור מרובה נכנס דרך הארובה, המקומות שסמוכים לארובה יכול לבודקם לאור היום וא"צ לבדוק לאור הנר, ולכתחילה, גם באכסדרה וגם בחדר שיש בו ארובה, צריך לבדוק בליל י"ד לאור הנר.

מביא המ"ב, שבמקומות כאלו שיש בהם זכוכית, דינו כמו מן הצדדים, דהיינו, חדר עם חלונות מזכוכית, אינו נחשב כנגד הארובה, אלא נחשב כמו מהצדדים, וצריך לבדוק עם נר, ומסתבר שלא מדובר על חלונות שלנו היום, שהזכוכית שבהם אינה חוסמת את אור היום, ובזה נראה שיכול לבדוק לאור היום ללא נר.

אין בודקין לאור האבוקה, דהיינו, שתי נרות מחוברים או קלועים, אלא בודקים לאור נר יחידי, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שאין יכול להכניס את האבוקה לחורים וסדקים, וגם שהוא מתיירא שמא יישרף הבית וממילא לא יבדוק יפה, וכן לא יבדוק בנר של חלב, כיוון שמתיירא שמא יטפטף על הכלים, והוא יפסיד, וממילא הוא לא בודק יפה, וכן לא יבדוק בנר של שמן, כיוון שחושש שמא ישפך השמן, ויבדוק רק בנר שעווה, ומי שאין לו נר של שעווה, ובדק באור האבוקה, לא הועילה הבדיקה, וצריך לחזור ולבדוק לאור נר יחידי, אבל אם בדיעבד בדק בנר של חלב או שומן, חלה הבדיקה ואם בדק בשל שמן, נחלקו בזה.

אומר הרמ"א, שתי נרות יחד אפילו קלועים והם שעווה, נחשבים כאבוקה, וכ"ש אם הדביק אותם יחד שנחשבים כאבוקה, וא"א לבדוק בהם.

בודק כל מקום שיש לחשוש שמא הכניס בהם חמץ, ולכן, כל חדרי הבית והעליות, צריכים בדיקה, כיוון שלפעמים אדם נכנס בהם עם פיתו בידו, אבל אוצרות יין ומתבן שהם מקומות שלא מכניסים בהם חמץ, א"צ בדיקה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים