'מגילת אסתר' שנמצאת במקום שפרצה שריפה האם מותר להצילה?

ה' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י"ג- סעיף י"ד
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה גרם  לחז"ל להתיר לכתוב תורה שבכתב ותורה שבע"פ שלא כהלכתם? מדוע אין שם ה' מוזכר במגילת אסתר?האם מצילים 'קמיעות' מפני הדליקה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף י"ג – סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך למה שלמדנו בסעיף י"ב שמותר להציל כתבי הקודש מפני הדליקה, אע"פ שכאשר פרצה דליקה בבית, אסרו חז"ל לאדם להציל את רכושו מתוך אותו בית שפרצה בו הדליקה, כיוון שחששו שמא מתוך בהילותו להציל את ממונו הוא יבוא לכבות את הדליקה, חז"ל התירו לו להציל רק מזון ג' סעודות, וכן כלי תשמישו, ובגדים בדרך לבישה, וכן התירו לו להציל כתבי הקודש, ולא זו בלבד, אלא גם כתבי הקודש שלכאורה כתובים שלא כהלכתם, כי הרי מעיקר הדין, תורה שבע"פ אסור לכתוב, ותורה שבכתב מותר לכתוב רק כהלכתה, דהיינו, על קלף, בלשון הקודש, ובדיו, אבל זה הכל מעיקר הדין, אבל במשך הדורות שנתמעטו הלבבות, ראו חז"ל צורך להתיר גם לכתוב תורה שבע"פ וגם תורה שבכתב שלא כהלכתו, דהיינו, התירו חז"ל לכתוב תורה שבכתב גם על נייר רגיל, וגם בעט רגיל שלא בדיו, וגם בשאר לשונות, משום 'עת לעשות לה', לכן, בזמננו מצילים מפני הדליקה את כל כתבי הקודש, תורה, גמרא, משנה, נביאים, כתובים, הלכות, אגדה, שו"ע, פוסקים, הלכה, חסידות, מוסר וכו'.

מגילת אסתר שכתובה על קלף ובדיו ובכתב אשורית, מצילים אותה מפני הדליקה, אבל כאשר אינה כתובה כהלכתה, דהיינו, שכתובה שלא ע"ג קלף, ושלא בכתב אשורית ושלא בדיו, פוסק השו"ע, שהיא שונה משאר תורה שבכתב, ובאופן כזה אסור להציל אותה מפני הדליקה, כיוון שאין בה אזכרות, ולכן מותר להציל אותה רק כאשר היא כתובה כהלכתה, ומה שלא נזכר בה שם ה', הוא מפני שניתנה להיכתב בדתי פרס ומדי, וזה הכל בזמנם, אבל בזמננו שתורה שבכתב ניתנה להיכתב בשאר לשונות ושלא בכתב אשורית, כך גם מגילת אסתר, ומותר להצילה מפני הדליקה, אלא שהחילוק ביניהם הוא, שתורה שבכתב, גם אם לא כתבו אותה בדיו, מותר להציל, משא"כ מגילת אסתר שמצילים אותה דווקא כשהיא כתובה בדיו, ואז אפילו אם היא על נייר או בלשון אחרת, זה לא מעכב, והעניין בדיו מבאר המ"ב, שכיוון שזה זול וקל להשיג, חז"ל לא ראו צורך משום 'עת לעשות לה' להתיר ללמוד כאשר היא לא כתובה בדיו, וזה מפני שאין בה אזכרות.

קמיעות שיש בהם פסוקים, אין מצילים אותם מפני הדליקה, ומבאר המ"ב, שטעם הדעה הראשונה היא, כיוון שאין בזה משום 'עת לעשות לה', כי אין בזה תורה ללמוד ולהתפלל, ואסור לכתוב אותם כך, וי"א שמצילים, וטעמם הוא, כיוון שלמדנו בסעיף י"ב, שתפילה וברכות ג"כ מוגדרים כתורה שבע"פ שאסור לכתוב אותם, ובכ"ז משום 'עת לעשות לה', מותר, כך הקמיעות הם כמין תפילה וברכה שמותר לכתוב אותם, ואומר המ"ב, שמדובר בחולה שאין בו סכנה, כי חולה שיש בו סכנה מותר לו לישא אותם בדרך לבישה, ואז מותר לו לצאת, וכפי המבואר לעיל בסעיף ח'.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה