מאיזה שעה אסור לאכול חמץ בערב פסח ?

ח' חשון תש"פ - סימן תמ"ג- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה זמן חל האיסור של 'בל יראה ובל ימצא'?על מה צריך להשגיח כשמאכיל חמץ לבהמה בערב פסח? ואיך משערים שעות להלכה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מדאורייתא החמץ אסור כבר בערב פסח מתחילת שעה שביעית ואילך, ומדרבנן חז"ל אסרו את החמץ כבר שתי שעות קודם לכן, דהיינו, בשעה שישית ובשעה חמישית, בשעה חמישית החמץ אסור רק באכילה, ובשעה שישית החמץ אסור גם בהנאה, גזירה שמא אנשים יטעו.

איסור 'בל יראה ובל ימצא', הוא רק שבעה ימים ולא קודם לכן, אלא עוברים עליו רק מהלילה דהיינו מתחילת פסח עצמו, ואיסור כרת על אכילת חמץ יש רק בפסח עצמו, ובערב פסח משש שעות ולמעלה יש איסור אכילה ואיסור הנאה, ומ"ע של 'תשביתו' מדאורייתא, וכל רגע ורגע שמשהה החמץ בביתו, עובר על מצות עשה של 'תשביתו שאור מבתיכם'.

יש הבדל בין שעה חמישית לבין שעה שישית, ומבאר המ"ב, שטעם הדבר שחכמים אסרו את החמץ כבר שתי שעות קודם, הוא משום יום המעונן, שאדם עשוי לטעות שתי שעות ביום המעונן, כיוון שאין שמש זורחת, ואפילו חמץ נוקשה שהוא חמץ דרבנן, ג"כ אסור באלו השתי שעות, וכ"ש חמץ ע"י תערובת שאסור גם בזמן איסור דרבנן, וההבדל בין אותם שתי שעות הוא, שכל שעה חמישית חז"ל אסרו באכילה, אבל בהנאה מותר, ולכן רשאי למכור את החמץ לגוי, ואפילו כמות מרובה שבוודאי החמץ ישאר אצל הגוי בפסח, ואנשים יראו שחמץ של יהודי אצל גוי, ויחשבו שהוא מכר לו את זה בפסח, בכ"ז לא חוששים לכך, כיוון שהוא מכר לו את זה בשעת היתר.

יכול בשעה חמישית להאכילו לבהמה חיה ועוף, כיוון שבשעה חמישית החמץ מותר בהנאה, אבל צריך להשגיח שלא ישאר חמץ בפסח, ושהם לא יצניעו אותו אלא יגמרו אותו, ומתחילת שעה שישית ולמעלה, אסרו חכמים גם בהנאה, גזירה אטו שעה שביעית שאסור מן התורה בהנאה, ולכן בשעה שישית אסור למכור לגוי, ואסור לתת לבהמה חיה ועוף.

שיעור השעות האלו, יש בזה שתי שיטות, או שמשערים בשעות זמניות, דהיינו, מחלקים את היום לשנים עשר חלקים, ואם היום ארוך, כל שעה היא גדולה יותר, ואם היום קצר, כל שעה היא קטנה יותר, או שמחלקים את היום לעשרים וארבעה חלקים, ואז השעות הם קבועות, ונפסק להלכה כהשיטה הראשונה, אבל המ"ב מביא, שבדיעבד אם לא מכר וההפסד מרובה, יכול לסמוך על השיטה האחרונה, ובשנת העיבור שיש שני אדרים, אז ניסן יותר מתקרב לימות הקיץ שהימים ארוכים יותר, ואז השעות יותר גדולות, ומותר לאכול חמץ עד שליש היום, דהיינו, שמשערים בשעות זמניות, ומביא המ"ב, שמחשבים את היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים, וי"א שמחשבים מהנץ החמה עד השקיעה, וי"א עד ב' שעות קודם חצות, ולשיטתם זה נקבע לפי שעות קבועות, ע"י שמחלקים את עשרים וארבעה השעות של היום לעשרים וארבעה חלקים, ועד שתי שעות קודם חצות, דהיינו שעות בינוניות שכל אחת מהם היא אחת מכ"ד, ולכן אפילו אם היום ארוך, מותר לאכול יותר משליש היום, והיינו עד סוף שעה עשירית מחצות הלילה, כלומר, עד ב' שעות קודם חצות כי השעות הם קבועות .

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים