מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ

עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשם משפחה מג"ששם פרטי מג"ששפהמוסר השיעור   
אופקיםביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30הרב שלום דרעי שליט"אדרעישלוםעברית
אופקיםביהמ"ד נחלת משההרב הורביץ16:05הרב מרדכי פרוש שליט"אפרושמרדכיעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40-22:55הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אשפיראיוסף מרדכיעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלהאר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אטשזנריהודאעברית
אור הגנוזאור הגנוזביהמ"ד המרכזיאור הגנוז ימים ב-ה 18:15הרב איתמר יצחקוביץ שליט"איצחקוביץאיתמרעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס הרב יוסף חייםיוסף חייםשיעור סיכום- יום ד' 19:45-20:45הרב בנימין קליין שליט"אקלייןבנימיןעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אבן סניורשמעוןעברית
אלומהחזון יחזקאלביהכנ"ס חסידי סלוניםחזון יחזקאל19:45 מעריב, אח"כ שיעורהרב אברהם רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןאברהםעברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויזניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםאידיש
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת ערבית 22:15הרב יעקב סטל שליט"אסטליעקבעברית
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 2106:15הרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםעברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1120:30הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אדייטשיוסף בערישאידיש
אלעדביהכנ"ס ויזניץבן עוזיאל 3407:00הרב מאיר ברגר שליט"אברגרמאירעברית
אלעדביהכנ"ס דזיקוב ויזניץהמאירי21:00הרב משה קליין שליט"אקלייןמשהעברית
אלעדביהכנ"ס שירת נפתלירבי חייא 1020:20 -21:00הרב מרדכי הרשקוביץ שליט"אהרשקוביץמרדכיעברית
אלעדת"ת מוריההראש 108:40-09:00הרב עמיר חלפון שליט"אחלפוןעמירעברית
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:30הרב ראובן נתנאל שליט"אנתנאלראובןעברית
אלעדביהכנ"ס סערט ויזניץרבי פנחס בן יאיר 2722:15-22:30הרב מרדכי ווייס שליט"אווייסמרדכיאידיש
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אנחמניחיים שלמהעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית אחיעזריהודה הנשיא 2605:45-06:10 לאחמ"כ שחריתהרב איתמר חבשוש שליט"אחבשושאיתמרעברית
אלעדאחיעזרישיבת באר התלמודיהודה הנשיא 3020:00הרב אריאל מילר שליט"אמילראריאלעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45-22:00הרב יעקב גולד שליט"אגולדיעקבעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס חניכי הישיבות - רשב"ירשב"י 1318:40-19:00 (לאחמ"כ מנחה)הרב דוד דרעי שליט"אדרעידודעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס איגוד האברכיםרשב"ם 220:00הרב חיים אהרונוב שליט"אאהרונובחייםעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15-21:45הרב אליהו רייך שליט"ארייךאליהועברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30- 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אאלקריףיחיאלעברית
אלעדחפציבהביהכנ"ס היכל זרחחוני המעגל 3406:15הרב אוריאל שטרן שליט"אשטרןאוריאלעברית
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3420:30-21:00הרב משה מאיר וינברגר שליט"אוינברגרמשה מאיראידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45-19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אוינגרטןגדליהאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3415:30-16:00הרב דוד וייס שליט"אוייסדודאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15-20:35הרב חיים שטרן שליט"אשטרןחייםאידיש
אלעדרמת מאירביהכ"ס 'ישועות משה'- ויזניץאבן גבירול20:45-21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אגפנרמנחם מנדלאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2211:00הרב יוסף פנירי שליט"אפנירייוסףעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15-21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אפרלמןשלמהעברית
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אקויטנישמואלעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםבזית20:30 אחרי מעריבהרב ג'רני רוזנבאום שליט"ארוזנבאוםג'רניאנגלית
אשדודביהכנ"ס הריףהריף12:45הרב רפאל טובלי שליט"אטובלירפאלעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אבנגייוסףעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:45, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אבר ששתחייםעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס אור שלמה בתוך ת"ת בעלזחטיבת הנגב 1120:30הרב אברהם חיים פולק שליט"אפולקאברהם חייםאידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3522:15הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אהורוביץחיים פסחאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויזניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:00-10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אלנדאויצחק זאבעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החייםהאדמור מויזניץ 5 6:30שחרית לאחריו השיעורהרב שמעון נמירובסקי שליט"אנמירובסקישמעוןעברית
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30-21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אוייסשלמה זלמןאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אפומרנץמאירעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים - בעז"נהא"דמור מויזניץ 516:30 - 16:45הרב יהושע ובר שליט"אובריהושעאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אגנוטיעקב שמשוןאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויזניץהאדמור מויזניץ 520:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אליבוביץיצחקאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 1818:45הרב משה פלדמן שליט"אפלדמןמשהעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס ויזניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אליבוביץיחזקאלאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אגרובייסאברהםעברית
אשדודרובע חישיבת אוהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב-14:00הרב נפתלי וירניק שליט"אוירניקנפתליעברית
אשדודרובע חביהמ"ד ויזניץהרותם 2909:30 - 10:00הרב משה יחיאל זיידה שליט"אזיידהמשה יחיאלאידיש
אשקלוןביהכ"נ משכן פז - בעז"נהפרדס 2017:00 - 18:00הרב גולן רבא שליט"ארבאגולןעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45-20:45הרב חיים הלוי שליט"אהלויחייםעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייבאורי אלייאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אדעימרדכיעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/215:30-16:00הרב יוסף עמוס שליט"אעמוסיוסףעברית
אשקלוןשמשוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 10 קומה 216:30-17:00הרב יעקב פיניש שליט"אפינישיעקבעברית
באר שבעישיבה קדושה אהבת ישראלרחבת הראש 917:30-18:00הרב שמעון אדרי שליט"אאדרישמעוןעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15-12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אברקוביץחייםעברית
באר שבערמות ביהכנ"ס באר מרים של האחים אוםראובן הכט 5213:45-14:05הרב עמוס לביא שליט"אלביאעמוסעברית
באר שבעשכונה ד'ישיבת נחלת יצחקרש"י 1145:30-6:30הרב עוז אוזן שליט"אאוזןעוזעברית
בית שאןכולל זוהר התורהבלפור 3212:45-13:15הרב אלקנה ישראל שליט"אישראלאלקנהעברית
בית שאןביהמ"ד דרכי אליהומשה דיין 4118:00הרב אוהד אזולאי שליט"אאזולאיאוהדעברית
בית שמששטיבלאך קהל חרדים - סאבוביץ'ריב"ל10:45הרב יוסף דוד לוצקין שליט"אלוצקיןיוסף דודאידיש
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אמישוריאירעברית
בית שמשבית ומנוחהברית כהונהאור שמח 1518:00הרב ישראל מדר שליט"אמדרישראלעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"איונגרייזמאירעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10-12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעזריאלמיכאלעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת גוראור שמח 918:00 - 19:00הרב ישראל צבי מאיר שליט"אמאירישראל צביאידיש
בית שמשהעיר הישנהביהכנ"ס יד דוד ואהל רחלהשבעה 3208:45הרב אליאל האוזי שליט"אהאוזיאליאלעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30-22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אגריןאהרן מרדכיעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת 520:45-21:00הרב פנחס בלויא שליט"אבלויאפנחסעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 721:45הרב דוד צבי קאהן שליט"אקאהןדוד צביאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אברנדמרקיעקב מאיראידיש
בית שמשהקריה החרדיתישיבת מתיבתא דרב שמעון - לעלוב ב"שמפילי האגוז 614:00-14:30הרב משה זרח שלזינגר שליט"אשלזינגרמשה זרחעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת21:00-21:30הרב אליעזר כהן שליט"אכהןאליעזרעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאיזנבךחיים צביאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 16 21:00 שיעור בגמרא, ובאמצע שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אהמבורגרמשהאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אראטהיעקבאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיק - כולל ויחי יעקבאבא שאול 309:45-10:15הרב יהודה צבי ברוין שליט"אברויןיהודה צביאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אפרנקלמנדלאידיש
בית שמשחפציבהביהמ"ד סלוניםאבא שאול21:15הרב מתתיהו רובון שליט"ארובוןמתתיהואידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משהבן איש חי 1021:20הרב יהודה כץ שליט"אכץיהודהעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס רחמסטריוקאאבא שאול 207:00הרב מרדכי רוזן שליט"ארוזןמרדכיאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס סלוניםאבא שאול 722:00הרב שמעון בריכטא שליט"אבריכטאשמעוןאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםבן איש חי22:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אכהןאברהם ישראלעברית
בית שמשחפציבהברחבת בתי הכנסיות - בביהכנ"ס תהילה לדודבן איש חי 1018:45 לפני מנחההרב עמנואל סולימן שליט"אסולימןעמנואלעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס זכרון יעקבאבא שאול 222:45הרב טוב יאיר סימן שליט"אסימןטוב יאירעברית
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אברנדסדורפרמרדכיעברית
בית שמשמרכז העיר ביהכנ"ס חניכי הישיבותהמשלט 922:00הרב משה ולס שליט"אולסמשהעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס אבן ישראליונה בן אמיתי 26 20:50-21:10, אח"כ ערביתהרב ישראל פלדמן שליט"אפלדמןישראלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה21:40-22:00 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אגוטמןמשהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:40 - 13:15הרב גמליאל כהן שליט"אכהןגמליאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30-9:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אכהנוביץיחיאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15-20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אליכטמןיהודהעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק 2906:00-06:25הרב חיים סטשבסקי שליט"אסטשבסקיחייםעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאל -הישןנחל שורק 2518:00-18:20הרב גד אלוש שליט"אאלושגדצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאלנחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אפרץנדבעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00-19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אדוידוביץצביעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות -עזרת נשיםנחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אמרקסאברהםאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבה ושמחהנחל דולב 7010:20-10:35הרב משה דב שפירא שליט"אשפיראמשה דבעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3318:30 - 19:00הרב ידידה כהן שליט"אכהןידידהעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלפינת נחל חבר ועין גדי20:10הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אקרוסקליאיר שלמהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 1019:00-19:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אויינריחיאל מיכלעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר -ויזניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אפלדמןאפרים פישלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד באיאןנהר הירדן 2007:10-07:30הרב בנימין רבינוביץ שליט"ארבינוביץבנימיןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אסמטאהרון ברש"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אלמברגראשר אנשילאידיש
בית שמשרמת בי"ש ב ביהמ"ד ויזניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדרדר שליט"אלונדרדראהרן שמואלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס בעלזא - בית גדליההאדמור מבעלז 818:15הרב אפרים צויבל שליט"אצויבלאפריםאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:50-23:10הרב יעקב שטינברג שליט"אשטינברגיעקבאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון21:00-21:45הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אהגריעקב מרדכיעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות אהרןרבי יהושע 521:00-21:30הרב יוסף קדיש פרידמן שליט"אפרידמןיוסף קדישאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויזניץאהל יהושע21:30-22:00הרב לוי ורצברגר שליט"אורצברגרלויאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויזניץ מונסיר' יהושע 1818:30הרב אלימלך פעפערקארן שליט"אפעפערקארןאלימלךאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס נצח ישראלריב"ז 1612:30הרב יוחנן אורי שליט"אאורייוחנןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1821:00הרב ישראל גרינברגר שליט"אגרינברגרישראלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאנשיןשמעוןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1809:30הרב שמעון אדלר שליט"אאדלרשמעוןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אמייזליקיששכראידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2007:10-7:30הרב שמעון פישמן שליט"אפישמןשמעוןעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 3117:45-18:00הרב מאיר סירוטה שליט"אסירוטהמאיראידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:10הרב שמואל פרידלנדר שליט"אפרידלנדרשמואלעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40-13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אמייזליקמרדכיעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אזונאבנדמאירעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45-22:15הרב יעקב טלר שליט"אטלריעקבאנגלית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15-21:45הרב שלמה קורן שליט"אקורןשלמהעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס דברי חייםזוועיל 3021:30-21:50הרב יוסף מתתיהו לייטניקר שליט"אלייטניקריוסף מתתיהועברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15-20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 1620:30-21:30הרב יוסף כהן שליט"אכהןיוסףעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס ישיבת הר"ןזוועהיל 206:25 - 06:50הרב חיים שלום ברגר שליט"אברגרחיים שלוםעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קרליןחתם סופרבין מנחה למעריבהרב אפרים משה עקשטיין שליט"אעקשטייןאפרים משהעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אכהןאהרוןעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - תפארת מרדכי שלמהרבי עקיבא 3121:30-22:00הרב אלימלך רבינוביץ שליט"ארבינוביץאלימלךאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבביהכנ"ס קאלובכף החיים 4021:30-21:50 (אחרי מעריב)הרב בנימין גרינוולד שליט"אגרינוולדבנימיןעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45:20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אפריינדמרדכי שלמהאידיש
ביתר עיליתגבעה A"בית הכנסת "קאלובכף החיים 4018:30הרב מנחם מנדל רבינוביץ שליט"ארבינוביץמנחם מנדלעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00-12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אברזובסקיישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:30הרב בנימין חזן שליט"אחזןבנימיןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אגוטליביעקבעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אכהנאיחזקאלאידיש
ביתר עיליתגבעה B1באיאן- תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש 4910:30-11:00הרב מאיר וורטהימר שליט"אוורטהימרמאיראידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אאלתרחיים אלעזרעברית
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןהחוזה מלובלין 4921:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אפריזנדצבי אלימלךאידיש
ביתר עיליתגבעה B1כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעקשטייןגמליאלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אמנדלאילמאירעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד 'אשל אברהם' דחסידי סטריקובמוצפי 320:45הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אצביוןאברהם ישעי'עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אשלגהמגיד ממעזריטש13:05-13:20הרב יעקב לוברבום שליט"אלוברבוםיעקבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00-22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אויסברגרמשה טוביהעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד קהילת מתמידיםדרכי איש 3012:40-13:15הרב בן ציון אריה שליט"אאריהבן ציוןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15-22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אברויארשמעוןעברית
ביתר עיליתגבעה B1באיאן- תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש מול 4907:40-08:00הרב דוד בטלמן שליט"אבטלמןדודאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ויזניץדרכי איש 1922:00-22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אוינברגראהרן דבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםדרכי איש 3022:15הרב יעקב מאיר קרונבליט שליט"אקרונבליטיעקב מאיראידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםפחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אקירשנבויםשמעוןאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אוייסיצחק זאבעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכ"ס באיאן- בעזרת נשיםהמגיד ממעזריטש 3922:00-22:20הרב יהושוע ציינוירט שליט"אציינוירטיהושועאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אזלצמןמשהאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעת'פנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אקינדישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאייזנעריוסףאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:00הרב יהודה אלטהיים שליט"אאלטהייםיהודהעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תורת משה מציוןהחוזה מלובלין 27לאחר הנץהרב אברהם זוהר שליט"אזוהראברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3422:00הרב אפרים סגל שליט"אסגלאפרים
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותמוצפי21:45הרב יהודה פריימן שליט"אפריימןיהודהאידיש
ביתר עיליתגבעה B2באיאן- נחלת יעקבהחוזה מלובלין 1 הדקל10:45-11:20הרב שמחה שרייבר שליט"אשרייברשמחהעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון19:45הרב משה יצחק וויזער שליט"אוויזערמשה יצחקאידיש
בני ברקחיי אברהם - באבובעזרא 3220:30הרב אלעזר כהן שליט"אכהןאלעזרעברית
בני ברקכולל נחלת משה(ראדזימין 3 (בנין הפיס08:30-08:50הרב אשר הופמן שליט"אהופמןאשרעברית
בני ברקשיעור בבית משפ' ברדה קומה ב'השומר 522:00 - 22:30הרב נתנאל ברדה שליט"אברדהנתנאלעברית
בני ברקביהכנ"ס ספינקאגני גד 10הרב נפתלי צבי הרשקוביץ שליט"אהרשקוביץנפתלי צביעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אפרץמשה חייםערבית
בני ברקכולל כנסת התורה- בביהכנ"ס תפארת נחמן - בעז"נאבן שפרוט 2 אבן גבירול09:00הרב אפרים סוקולובסקי שליט"אסוקולובסקיאפריםעברית
בני ברקישיבת רשב"ידבורה הנביאה 2413:00הרב רפאלי מרדכי שליט"אמרדכירפאליעברית
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבותצירלסון 1422:30-22:45הרב אברהם צבי בן שלום שליט"אבן שלום אברהם צביעברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30-23:00הרב אליהו מונק שליט"אמונקאליהועברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40-15:55הרב יצחק אגמי שליט"אאגמייצחקעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 219:20-19:35הרב משה צבי הופמן שליט"אהופמןמשה צביעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב יהושע לוי שליט"אלוייהושעעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00-13:15הרב זאב פוקס שליט"אפוקסזאבעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב שמואל קלרמן שליט"אקלרמןשמואלעברית
בני ברקויז'ניץישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1020:15-20:30הרב אליהו אינהורן שליט"אאינהורןאליהועברית
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00-21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אהגריעקב מרדכיאידיש
בני ברקויז'ניץביהמ"ד נדבורנאחידושי הרי"ם 1611:00-12:00 הלכה לאחמ"כ גמראהרב שלמה יעקב גלבשטיין שליט"אגלבשטייןשלמה יעקבעברית
בני ברקויז'ניץסלאניםדמשק אליעזר 3519:50 - 20:20הרב יוסף דוד וינברג שליט"אוינברגיוסף דודאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס מקור ברוךחזון איש 32מעריב: 21:50 ולאחמ"כ השיעורהרב אברהם אליעזר מרמור שליט"אמרמוראברהם אליעזראידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40-12:00הרב מאיר רייזמן שליט"ארייזמןמאירעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד קהל בני הישיבות - עץ חייםחזון איש 1013:00הרב יוסף שואקה שליט"אשואקהיוסףעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 710:25-10:45הרב נתן קראוס שליט"אקראוסנתןעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד סקוויראאור החיים 1321:45-22:00הרב יעקב אייזנברגר שליט"אאייזנברגריעקבאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00-07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אשטרןשמואל אליעזרעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הראשוניםרבי עקיבא 1719:45-20:10הרב שמעון ויסברג שליט"אויסברגשמעוןעברית
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתאהרב קוק 310:20-10:45הרב דניאל שטרן שליט"אשטרןדניאלעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אליהו הנביאקאליש 608:35-08:55הרב יוסף צבי רייזמן שליט"ארייזמןיוסף צביעברית
בני ברקמערב העירישיבת ויז'ניץטרפון 719:40-20:00הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אגרינברגרשלמה צביאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אלכסנדראחיעזר 418:50הרב אהרן רוטנבארג שליט"ארוטנבארגאהרןעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 65בין מנחה לערביתהרב יונה זאב וינברג שליט"אוינברגיונה זאבאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הגדול- חדר אהל נחמןקאליש 313:00הרב אליעזר מירסקי שליט"אמירסקיאליעזרעברית
בני ברקמערב העירביהמ"ד למגידי שיעורים סוחוצובחתם סופר 519:30-20:30הרב אפרים קר שליט"אקראפריםעברית
בני ברקמרכז העיר בית כנסת אהבת התורהאלישע 719.30הרב מרדכי עידן שליט"אעידןמרדכיעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירי ישיבת פונביזמלצר 1009:00 - 09:30הרב אברהם יעקב פרידמן שליט"אפרידמןאברהם יעקבעברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורדסלר19:30-20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אזילברשטייןיהודה אריהאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד מודזיץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אמנדלישי מרדכיאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס היכל אביעזריראבד 2019:15הרב יששכר יונגר שליט"איונגריששכרעברית
בני ברקמרכז העיר בית המדרש הגדול אמרי אש מודזיץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אלרנרטוביהעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30-16:50הרב דוד היימן שליט"אהיימןדודעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40-13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אלוסטיגשאולעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת מרבה תורהבלוי 818:15-19:15הרב מרדכי דוד ברגר שליט"אברגרמרדכי דודאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אאונגרחייםעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת קרית מלך -בחדר שיעורים למטהירושלים פינת יהושע20:00-20:30הרב יעקב ליבוביץ שליט"אליבוביץיעקבעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס יומם ולילהחגי 807:10-07:45 ואח"כ שחריתהרב עובדיה גינתי שליט"אגינתיעובדיהעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירים -בעז"נמלצר 611:30הרב יצחק פנחס גולדווסר שליט"אגולדווסריצחק פנחסעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד בעלזבעלז 519:15-19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"ארייזמאןשמואל צביאידיש
בני ברקמרכז העיר ישיבת נתיבות עולם -בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"דהשלושה פינת השומר21:35-22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אוזאן ישי אברהםעברית
בני ברקמרכז העיר כולל מאור ישראלחבקוק 2718:15הרב שי יזדי שליט"איזדישיעברית
בני ברקמרכז העיר צאנז יהודה הלוייהודה הלוי 2219:00-19:15הרב משה לוי שליט"אלוימשהעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:15-20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אכץצבי דודעברית
בני ברקמרכז העיר נחלת משהמלצר 3619:30-19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אחלופסקיאברהםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד אהבת חסד - בעז"נדסלר 712:55-13:30 ימים: א' ג' ה'הרב יהודה אריה דינר שליט"אדינריהודה אריהעברית
בני ברקמשכנות יעקבביהכנ"ס אליהו הנביא (מבנה בינוני)עוזיאל 4209:15הרב אליהו עמר שליט"אעמראליהועברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביה"כ היכל משהעוזיאל 2720:00-20:30הרב אברהם חזקיהו ברוידא שליט"אברוידא אברהם חזקיהועברית
בני ברקנאות יוסףביהמ"ד דאראגרבי יצחק נפחא 818:30הרב יהודה לנדאו שליט"אלנדאויהודהעברית
בני ברקנאות יוסףחסידי דאראגרבי יצחק נפחא 1009:40-10:00הרב אליהו פרידמן שליט"אפרידמןאליהואידיש
בני ברקנאות יוסףסערט ויזניץ צפוןיואל08:45 - 09:00הרב שמעון כהן שליט"אכהןשמעוןאידיש
בני ברקפרדס כץישיבת אהבת תורהנורדאו 3510:00הרב שלום משה שליט"אמשהשלוםעברית
בני ברקפרדס כץביהמ"ד אור גבריאלמנחם בגין 4817:40הרב יוסף חיים גולן שליט"אגולןיוסף חייםעברית
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירא 921:45הרב אלחנן כהנא שליט"אכהנאאלחנןעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס משה ואהרוןהחלוצים 1121:00הרב יוסף כודרי שליט"אכודרייוסףעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15-19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אנהרינתנאלעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס כסא רחמיםעוזיאל 2622:00הרב רז צבי הרשפינוס שליט"אהרשפינוסרז צביעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20-19:55הרב מאיר דינר שליט"אדינרמאירעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40-16:00הרב ערן פנחס שליט"אפנחסערןעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס קרליןבן יעקב21:40הרב צבי נוישטט שליט"אנוישטטצבי עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25-20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אשוורץיהודה אריהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס קהילת בני תורהנויפלד 1021:30הרב יעקב זאבי שליט"אזאבייעקבעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגנחובסקי 720:15-20:45הרב יוסף ויסטוך שליט"אויסטוךיוסףעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י ספרדי מרכזי -בעז"נאברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30-19:40הרב אליהו ראם שליט"אראםאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםגניחובסקי 2706:00-06:20הרב ישראל איזנקרפט שליט"אאיזנקרפטישראלעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה בעזרת נשיםאברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אטוביםאליהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אהלי אברהםגרינברג 720:00-20:15הרב משה בן ששון שליט"אבן ששוןמשהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהמ"ד זיו יהודה -עזרת נשיםסימטת ר' אריה לוין 520:45הרב אלעזר דוד שליט"אדודאלעזרעברית
בני ברקקרית הרצוגבית הכנסת מנין אברכיםגניחובסקי 2307:50-08:10הרב אלחנן אהרון שליט"אאהרוןאלחנןעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד 'ביאלא'רוזנהיים 1908:30הרב אברהם אביש רבינוביץ שליט"ארבינוביץאברהם אבישאידיש
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30-19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אברכץיהושעצרפתית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן- יששכר באהליךסורוצקין 9 א'16:00הרב יצחק הלר שליט"אהלריצחקעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אלנדאויהודהעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן יששכרסורוצקין 915:50הרב גד קדוש שליט"אקדושגדעברית
בני ברקרמת אהרןביאלה רמת אהרןרוזנהיים 1923:00הרב אביגדור הרשלר שליט"אהרשלראביגדורעברית
בני ברקרמת אלחנןישיבת צעירים החדשהגיבורי ישראל 616:10-17:00הרב אפרים גבל שליט"אגבלאפריםעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס התימני -ליד ביהכנ"ס הספרדזוננפלד11:30הרב אליהו בן שבת שליט"אבן שבתאליהועברית
בני ברקרמת אלחנןישק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב דוד יצחק מתיוס שליט"אמתיוסדוד יצחקעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס בעלזזוננפלד 320:30הרב עמרם דירנפלד שליט"אדירנפלדעמרםאידיש
בני ברקרמת אלחנןיש"ק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב יצחק שטול שליט"אשטוליצחקעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס המרכזי -במקלטזוננפלד 1320:20הרב משה לורנץ שליט"אלורנץמשהעברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"ארוזנברגשריאלעברית
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20-21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אבורשטייןיוסףעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אגלאישמעוןעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20-19:45הרב גד קדוש שליט"אקדושגדעברית
בני ברקשיכון ו'ביהמ"ד ברכת אור יוחנןשדרות האדמור מטולנאשחרית 08:00, לאחריו השיעורהרב בנימין נתן שוויצער שליט"אשוויצערבנימין נתןעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20 - 23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אוינוגרדשמואלעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכ"ס 'שיח תפילה'קהילוץ יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אקסטנראברהםעברית
בני ברקשיכון חזו"אביהמ"ד סלאניםברסלב 721:30הרב פנחס אליעזר שנור שליט"אשנורפנחס אליעזרעברית
בת יםבית הכנסת בת קולניסנבוים 6619:30-20:15הרב אליהו לביא שליט"אלביאאליהועברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1612:00הרב עמרם צרפתי שליט"אצרפתיעמרםעברית
בת יםבהיכ"ס 'תורת ישרים'עוזיאליום שני 19:40-20:00 יום ו' 23:45-00:30הרב שלום מור שליט"אמורשלוםעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"ארוזיןיעקבעברית
גבעת זאבהר שמואלביהכנ"ס אשכנזברקתבין מנחה למעריבהרב יוסף שטילרמן שליט"אשטילרמןיוסףעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15-12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אבריקמןיעקבעברית
גדרהביהכנ"ס שערי ירושליםיונה מזגיני 319:15-20:15הרב אברהם מרק שליט"אמרקאברהםעברית
גני תקווהגני תקווהחניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45-22:15הרב מנחם אריה שלזינגר שליט"אשלזינגר מנחם אריהעברית
דימונהביהכנ"ס אהל זאבבר כוכבא12:15הרב חיים צבי מאיר שליט"אמאירחיים צביעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30-21:00הרב יצחק שריקי שליט"אשריקייצחקעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט14:15-14:45הרב דניאל בן שושן שליט"אבן שושןדניאלעברית
הוד השרוןרמתייםביהכנ"ס המרכזייהושע בן גמלא 3017:30-18:30הרב יהודה לוגאסי שליט"אלוגאסייהודהעברית
הודיה-ביהכנ"ס אהל אברהםישוב הודיה16:00הרב אהרן יעיש שליט"איעישאהרןעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05-09:30הרב ישראל קורן שליט"אקורןישראלעברית
חדרהבית יוסףאזור תעשיה גבעת אולגה18:00-19:00הרב ברוך בוקרה שליט"אבוקרהברוךעברית
חדרהבית אליעזרישיבת דרכי הלליגאל 5607:20-7:40הרב שגיא רויזמן שליט"ארויזמןשגיאעברית
חולוןנאות רחלביהכנ"ס גבעת רפאלצהלים 3417:45-18:45 'ימים ג', ה'הרב אריה בהר שליט"אבהראריהעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס אור ציון (במקלט)התחיה 1419:00-19:30הרב לוי יצחק שוב שליט"אשובלוי יצחקעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:00-20:45הרב אסף סימן טוב שליט"אסימן טובאסףעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10- 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אסימן טובאסףעברית
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15-10:00הרב ברוך קינד שליט"אקינדברוךעברית
חיפההדרביהכנ"ס ביאלהמיכאל 120:15-20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חיפההדרביהכנ"ס ויזניץמיכאל 121:30-22:00הרב חיים מאיר סגל שליט"אסגלחיים מאיראידיש
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3218:45הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאליאסזאב יהודהאידיש
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויזניץמקור ברוך ג13:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרמתיבתא להוראה סערט ויזניץמקור ברוך 509:30הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרביהכנ"ס היכל הברכהמיכאל 508:15 - 08:45הרב יצחק שמרלר שליט"אשמרלריצחקאידיש
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אשכטרברוךעברית
חיפההדרכולל אור התורהארלוזורוב 1009:00-09:30הרב יחיאל מיכל ברנשטיין שליט"אברנשטייןיחיאל מיכלעברית
חיפההדרישיבת ייחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אמליקשמואלעברית
חיפהנווה שאנןישיבת נחלת הלוויםרחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חיפהנווה שאנןביהכנ"ס זיו התורההגליל 5409:15הרב נתנאל חשאי שליט"אחשאינתנאלעברית
חרישביהכנ"ס לעבדך באמתספיר 28ערבית 20 דק' לאחר השקיעה, והשיעור מיד לאחר ערבית.הרב אשר זגדון שליט"אזגדוןאשרעברית
טבריהעיר העתיקהביהכנ"ס קרליןהירקון 100מנחה: 13:05 השיעור: 13:20הרב אלתר שמואל לובין שליט"אלוביןאלתר שמואלעברית
טבריהרמת אגוזביהמ"ד היכל ישראל - יד לאחים(בן צבי 7 (במקלט12:00הרב גבריאל כהן שליט"אכהןגבריאלעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אמססאברהםעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אשושןדודעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-בית מדרש נר אביגדוריד בנימין20:45הרב מאיר דרך שליט"אדרךמאירעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45 - 21: 15הרב אבישי גרינציג שליט"אגרינציגאבישיעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב דוד ביכמן שליט"אביכמןדודעברית
יקיר-ביהמ"ד יקירישוב יקיר19:00הרב דוד ברוך שליט"אברוךדודעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 118:30-19:30הרב נתנאל חיים שליט"אחייםנתנאלעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס דרכי ישריםההגנה פ. יצחק שדה - מול מכולת מהדרין20:30-21:00הרב בנימין שיף שליט"אשיףבנימיןעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הישיבהקרית הישיבה20:30הרב ציון כריסי שליט"אכריסיציוןעברית
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30-13:15הרב שמואל בקר שליט"אבקרשמואלעברית
ירושליםבית שלום ומרדכישערי פינה 2419:10-20:10הרב אליהו כספי שליט"אכספיאליהועברית
ירושליםביהכנ"ס אהבת שלוםמיצרי טירן 3-514:50-15:10הרב מאיר שולביץ שליט"אשולביץמאירעברית
ירושליםבביהכנ"ס בבנין ג'נריבנק ישראל 514:45 - 15:10הרב יעקב ברזילי שליט"אברזילייעקבעברית
ירושליםחניכי הישיבותגשר החיים 807:10הרב אפרים ליפשיץ שליט"אליפשיץאפריםעברית
ירושליםזכרון בתיהגשר החיים 12 כניסה ב21:40הרב נפתלי צבי פורוש שליט"אפורושנפתלי צביעברית
ירושלים-נסיעה מישיבת מיר לביתר גבעה Bבדרך בהסעה-בנסיעה19:15הרב אפרים פישר שליט"אפישראפריםעברית
ירושלים-קבר רחלקבר רחל07:30 - 07:45הרב דוד פרנקל שליט"אפרנקלדודעברית
ירושלים-בהסעה מקרית יובל למיר-08:45הרב יוסף חיים בטאט שליט"אבטאטיוסף חייםעברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אקוריץפנחסאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40-13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אוידריעקב מאירעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אקצנלבוגןעמיהודעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00,לאחר מנחההרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אגליקאליעזרעברית
ירושליםבית וגן מכון לבדובדבני 249:30-10:00הרב נתנאל חביב שליט"אחביבנתנאלצרפתית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40-21:00הרב אברהם ויג שליט"אויגאברהםעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנוחת שלוםקאסטו20:25 - 20:45הרב נתן איגלא שליט"אאיגלאנתןצרפתית
ירושליםבית וגן קרית נוערפראנק 2020:15הרב יעקב ישראל ארצי שליט"אארצייעקב ישראלעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית וגן ביה"כ אהל מלכהשערי תורה18:30-19:00הרב יונתן שושן שליט"אשושןיונתןעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אהרשלריוסףאידיש
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל 215:40הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אוויזניצרהערש לייבאידיש
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד בית מנחם - מירבית ישראל09:20הרב יעקב ישראל סמוטני שליט"אסמוטנייעקב ישראלעברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס בית יוסףזונפלד 3613:00-13:30הרב אביתי כהן שליט"אכהןאביתיעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןיעקבעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - עז"נבית ישראל 318:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אשלאמעשמשון רפאלאנגלית
ירושליםבית ישראל פינסק קרלין - מירבית ישראל14:05הרב יוסף דוד גטה שליט"אגטהיוסף דודעברית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל09:35הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אוויזניצרהערש לייבאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת זוועילרפפורט 2619:45 - 20:15הרב חיים אורי רבינוביץ שליט"ארבינוביץחיים אוריאידיש
ירושליםבעלז(כולל 'בית יוסף' (בתוך ביהמ"ד בעלזאקדושת אהרון 1409:20הרב יוסף פתחיה ברנשטיין שליט"אברנשטייןיוסף פתחיהאידיש
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןאבינדבאחרי הנץהרב אברהם הוכמן שליט"אהוכמןאברהםעברית
ירושליםבר אילן ישיבת ישמח משהאהלי יוסף 718:30 - 17:10הרב שלמה דוידי שליט"אדוידישלמהעברית
ירושליםגאולהבית טובי העירמלכי ישראל 3608:05 לאחר התפילההרב יהודה רבינוביץ שליט"ארבינוביץיהודהעברית
ירושליםגאולהיש"ג מאור חייםחפץ חיים 124:00הרב יעקב ישראל כהן שליט"אכהןיעקב ישראלעברית
ירושליםגאולהישיבת 'באר התלמוד'מלכי ישראל 7717:40הרב דוד אלישע שליט"אאלישעדודעברית
ירושליםגאולהכולל סבא למשפטיםדוד ילין21:00-22:30הרב ישראל בנימין אלמשעלי שליט"אאלמשעליישראל בנימיןעברית
ירושליםגאולהיש"ג מאור חייםחפץ חיים 1שחרית 7:30, לאחמ"כ השיעורהרב יעקב ישראל כהן שליט"אכהןיעקב ישראלעברית
ירושליםגאולהביהמ"ד לעלובצפניה פינת מלאכישחרית: 09:00 לאחמ"כ השיעורהרב חיים שלום קרישבסקי שליט"אקרישבסקיחיים שלוםאידיש
ירושליםגבעת משהרחמסטריוקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אארלנגרישראל מאיראידיש
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אוהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אאנגלשלמהעברית
ירושליםגבעת שאול כושר ג'יםמרכז שטנר21:45הרב יוסף קוקיס שליט"אקוקיסיוסףעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אבקריעקבעברית
ירושליםגבעת שאול הישיבה הקדושה "אחינו"גבעת שאול 519:00-19:50הרב ישראל מאיר אורלוויק שליט"אאורלוויקישראל מאירעברית
ירושליםגוש שמונים ביהכנ"ס גורמחניים 1006:45-07:10הרב נפתלי שכטר שליט"אשכטרנפתליעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אמנתמתתיהועברית
ירושליםגילהביה"כ חזון נחוםהמור 321:55-22:15הרב שמשון סומפולינסקי שליט"אסומפולינסקישמשוןעברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40-9:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאייזנשטייןדודאידיש
ירושליםהחומה השלישיתכולל ברסלב להוראהשבטי ישראל 4819:00הרב אהרן קדם שליט"אקדםאהרןעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס עטרת נוףברנד 1510:30הרב משה שחור שליט"אשחורמשהעברית
ירושליםהר נוף ישיבת אש התלמודהקבלן 413:30הרב יהודה לוינגר שליט"אלוינגריהודהעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהל משהברנד 1821:00-21:30הרב יצחק בוזגלו שליט"אבוזגלויצחקעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהבה ואחוהשאולזון 1811:45הרב אריה חיים שטראוס שליט"אשטראוסאריה חייםעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס היכל הברכהשאולזון 2406:30-07:00הרב מאיר גבאי שליט"אגבאימאירעברית
ירושליםהר נוף ישיבת 'היכל התורה'קצנלבוגן 9208:00- לאחר שחריתהרב יעקב יהושע פרנקנהויז שליט"אפרנקנהויזיעקב יהושעאנגלית
ירושליםהר נוף יחוה דעתאגסי 310:15הרב יעקב מאור שליט"אמאוריעקבעברית
ירושליםהר נוף ישיבת דבר ירושליםקצנלבוגן 5318.00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אגולדשטייןמנחםאנגלית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס משכן ציוןמשקלוב 1821:15-22:15הרב אריה זומר שליט"אזומראריהעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבות מאור ישראל'ברנד 1820:45 - 21:00הרב משה בוטח שליט"אבוטחמשהעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45-16:00הרב יעקב פלס שליט"אפלסיעקבעברית
ירושליםהר נוף ביה"כ חדות שמחהפרנס 1040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אקלמןברוךעברית
ירושליםהר נוף ישיבת ויזניץקצנלנבוגן 8021:00הרב יעקב דוד ויזניצר שליט"אויזניצריעקב דודאידיש
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אכהןאלעזרעברית
ירושליםהרובע היהודי קול יהודההרובע היהודיבין מנחה למעריבהרב משה חיים ברנדויין שליט"אברנדוייןמשה חייםעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהמ"ד צילו של היכל(בבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים14:00-14:15הרב יצחק גראב שליט"אגראביצחקעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"ארוקחמשהעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 705:45הרב אהרן סמט שליט"אסמטאהרןאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 720:30הרב שמעון דוב ברנסדורפער שליט"אברנסדורפערשמעון דובאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:00הרב אהרן סמט שליט"אסמטאהרןאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30-07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אדוידוביץמשה מרדכיאידיש
ירושליםמאה שערים תפארת בחורים(עין יעקב (מעל שטיבלך מאה שערים19:10-19:30הרב משה הידלסהיימר שליט"אהידלסהיימרמשהעברית
ירושליםמורשה(מוסררה)כולל מגיני ארץ -ביהכנ"ס ברסלב- עידו הנביאהנביאים 2617:45הרב נחמן גול שליט"אגולנחמןעברית
ירושליםמטרסדורףאוצה"ס - ביכורי יוסףסורוצקין 2413:00הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אישועהיוחנן יהודהעברית
ירושליםמטרסדורףשארית יוסףסורוצקין 2408:00-08:30הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אישועהיוחנן יהודהעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אמורבנימיןאנגלית
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40-10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אפוסטרנקיוסףספרדית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 4513:20-13:40הרב מאיר אורלנסקי שליט"אאורלנסקימאירעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45הרב אברהם משה דונר שליט"אדונראברהם משהעברית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אפרץיהונתןאנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהכנ"ס גן מחלמח"ל 9שחרית 07:00 השיעור 7:45הרב שמואל בירנבוים שליט"אבירנבויםשמואלאנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל18:40הרב אליהו כהן שליט"אכהןאליהועברית
ירושליםמקור ברוך באיאן - בהיכ"ס של האדמו"ר שליט"איהודה המכבי 1020:45-21:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאייזנשטייןיוסףאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד דחסידי ברסלביוסף בן מתתיהו 10לאחר הנץהרב אברהם כהן שליט"אכהןאברהםעברית
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד סערט ויזניץ מקור ברוךגרוסברג 821:15הרב יוסף זלמן פישר שליט"אפישריוסף זלמןאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס מטלוןאלפנדרי 2114:55 - 15:15הרב ראובן אביטל שליט"אאביטלראובןעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור - בנין הת"תברנס פינת ירמיהו20:40הרב אברהם רייס שליט"ארייסאברהםעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס טוויגרשב"ם20:30הרב יוסף רביע שליט"ארביעיוסףעברית
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אשוירץישראלעברית
ירושליםמרכז העיר שערי העיריפו13:30הרב מאיר וינברגר שליט"אוינברגרמאירעברית
ירושליםמרכז העיר בית אביחיקינג ג'ורג'13:30הרב ברוך קלמן שליט"אקלמןברוךאנגלית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס נצח אברהםשאדיקר 2ימים ב'-ה' 21:00-22:00הרב מיכאל כהניאן שליט"אכהניאןמיכאלעברית
ירושליםנווה יעקב ישיבת בית ישראלזוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"ארובינסוןנחמיהאנגלית
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת המרכזי זכרון שלמהאבא אחימאיר22:30הרב חיים יהודה ראם שליט"אראםחיים יהודהעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"ארזאליהודהעברית
ירושליםנווה יעקב מגן אברהםמשה שאולי 321:00הרב רפאל אדלר שליט"אאדלררפאלאנגלית
ירושליםנווה צביכולל ויז'ניץאביתר הכהן 912:40הרב חיים אברהם וייס שליט"אוייסחיים אברהםאידיש
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויזניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אהופמןישראלאידיש
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויזניץנחמיה 1413:00הרב נחום מילר שליט"אמילרנחוםאידיש
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויזניץ עזרת נשיםנחמיה 1419:00 - 19:25הרב אליעזר זוסיא גרינוולד שליט"אגרינוולדאליעזר זוסיאאידיש
ירושליםנחלאותביהכנ"ס בתי רנדהתבור 106:30הרב ידידיה ארן שליט"אארןידידיהעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס זכרון יחיאלשאול המלך 2120:15הרב יוסף שלמה שירקין שליט"אשירקיןיוסף שלמהעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס משכן אסתרמיכל 1022:15-22:30הרב משה הלברג שליט"אהלברגמשהאנגלית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס בית חנהאריאל 512:30הרב ראובן אביטל שליט"אאביטלראובןעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרים לוין 2513:40 - 14:00הרב שמואל זלוטניק שליט"אזלוטניקשמואלעברית
ירושליםעזרת תורהישיבת ברכת חייםעזרת תורה 1620:30-22:00הרב משה ורצברגר שליט"אורצברגרמשהעברית
ירושליםעזרת תורהבית ישראלאבן האזל 1918:00הרב אריאל ישראלי שליט"אישראליאריאלעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס המורהרח' שמחה הולצברג יום א' 19:45-20:45הרב מיכאל כהניאן שליט"אכהניאןמיכאלעברית
ירושליםקרית יובל ביה"ס עמל (בקומה העליונה)זנגוויל 2513:15הרב הראל מוסאי שליט"אמוסאיהראלעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30-11:30הרב דוד ששון שליט"אששוןדודעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30-07:45הרב יצחק פינץ שליט"אפינץיצחקעברית
ירושליםקרית משההיכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אבר ששתאברהםעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס היכל יעקבריינס 1713:10-14:00הרב שמואל נקש שליט"אנקששמואלצרפתית
ירושליםרוממהישיבת חזון עובדיההריקמה 708:50-09:05הרב דניאל כהן שליט"אכהןדניאלעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00-21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אבן אדיבהאהרןעברית
ירושליםרוממהשערי בינהירמיהו 68 המהר"ם מרוטנבורג 720:30הרב פרץ בלוי שליט"אבלויפרץאידיש
ירושליםרחביהישיבת נצח ישראל-ראמיילעסרמבן פינת אבן עזרא 22מנחה רבע שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ השיעורהרב שלמה נבנצל שליט"אנבנצלשלמהעברית
ירושליםרמות משכן ישראלסולם יעקב 221:15הרב סיני סופר שליט"אסופרסיניעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגא באהל עדינהשיבת ציון 1021:00-21:45הרב יצחק שלמה בלוי שליט"אבלוייצחק שלמהעברית
ירושליםרמות אמנין אברכיםבובליק 1לאחר הנץהרב ישי לסר שליט"אלסרישיעברית
ירושליםרמות בביהכנ"ס משכן מאיר -קומה ב'אהרן אשכולי 11020:30-21:10הרב יצחק אנקונינה שליט"אאנקונינהיצחקעברית
ירושליםרמות גנרות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"איזדישמעוןעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15הרב יוסף דוד מור שליט"אמוריוסף דודעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30-22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אבן סעדוןמרדכיעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אנוסבויםמשהעברית
ירושליםרמות דביהכנ"ס חניכי הישיבותמינץ 46 א'21:15הרב רפאל בלוך שליט"אבלוךרפאלעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה- אורחות איש(אלימלך מלזיענסק 10 רמות (מאחורי רחוב מירסקי 717:00-17:30הרב אלחנן הירש שליט"אהירשאלחנןעברית
ירושליםרמות דישיבת עטרת התורה - כולל זכרון משהאור שרגא12:30הרב שלמה דוד טרעפ שליט"אטרעפשלמה דודעברית
ירושליםרמות דישיבת עטרת התורהאור שרגא 619:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אשלאמעשמשון רפאלעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכ"ס 'מדרש יוסף חיים'רמת הגולן 3121:00-21:15הרב יגאל אלבז שליט"אאלבזיגאלעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15- 14:45הרב אליהו טיבי שליט"אטיביאליהוצרפתית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15-14:40הרב חגי אברהם שליט"אאברהםחגיעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:00הרב אריאל טביב שליט"אטביבאריאלעברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך, בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אשקוליהודהעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2520:45-21:15הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"ארבינוביץיחיאל יהושעאידיש
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אאייזנטלפנחס אליהועברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:10הרב הלל תואתי שליט"אתואתיהללצרפתית
ירושליםרמת שלמהביהמ"ד להוראה בנין אבדרוק 513:20הרב יצחק בקשי דורון שליט"אבקשי דורוןיצחקעברית
ירושליםרמת שרתישיבת מיר -בחדר שיעורים בית מנחםהנגר19:15-19:30הרב נחמיה טרכטינגוט שליט"אטרכטינגוטנחמיהעברית
ירושליםשמואל הנביא ביהכנ"ס חניכי הישיבות שמואל הנביאמגן האלף 3שיעור בגמרא ב 10:00 והלכה 10:50הרב זאב אייזנשטיין שליט"אאייזנשטייןזאבעברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"ארכסיוחנןעברית
ירושליםשערי חסדמדרשת זיוכהנוב 1618:30הרב אברהם אליעזרוב שליט"אאליעזרובאברהםעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אהנפלינגמרדכיעברית
כוכב יעקב-ביהמ"ד החסידי המרכזיאהבת ישראל 1121:50הרב חיים שריינר שליט"אשריינרחייםעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:45הרב משה בר שליט"אברמשהעברית
כפר סבאביהכ"נ ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 1220:15הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אקרמריעקב בן ציוןעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12518:00-19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אאטינגריהודהעברית
כרמי צור ד.נ. הרי יהודהכרמי צורביהכנ"ס המרכזי האשכנזיכרמי צור19:30הרב אליעזר זיכר שליט"אזיכראליעזרעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אקורלנסקישמעוןעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל - בעז"ננתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)15:45-16:20הרב אליעזר שטאל שליט"אשטאלאליעזרעברית
כרמיאלגבעת רםביהכנ"ס ע"ש בר קפראבציר 39שחרית: 06:25 השיעור: 07:15הרב אליהו אוחיון שליט"אאוחיוןאליהועברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אדרורדודעברית
לודבניתביהכנ"ס אהל משהשלמה המלך19:30-20:00הרב אליהו ממן שליט"אממןאליהועברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30-19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אסרבניקיהודהעברית
מגדל העמקהגפןכולל מגדל אורהרב עובדיה יוסף 2317:00-17:30הרב אוריאל חמו שליט"אחמואוריאלעברית
מגדל העמקנוף העמקכולל מגדל אוריסמין 1116:00הרב ישראל מאיר פרל שליט"אפרלישראל מאירעברית
מודיעיןקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אפייסטיהודה אריהעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קהילת אשכנזחתם סופר 215:20הרב שלמה אלטשולר שליט"אאלטשולרשלמהעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:40הרב שמואל לוי שליט"אלוישמואלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שיח יצחקשד' הלל ושמאיא'-ה' 13:00 - 13:20 ,מוצ"ש אחרי מעריבהרב ירמיהו ורון שליט"אורוןירמיהועברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00-7:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אגינסברגרמתתיהועברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדרר' יהודה הנשיא 3707:00-7:20הרב יחיאל דוד לנציצקי שליט"אלנציצקייחיאל דודעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא - באוצר הספריםר' עקיבא 2320:20-20:40הרב אשר שטרנברג שליט"אשטרנברגאשרעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאלשד' יחזקאל 222:30-22:45הרב בועז מילצקי שליט"אמילצקיבועזעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד לומדי תורהשד' הלל ושמאי פינת ר' יהודה הנשיא20:50-21:10הרב משה לוי שליט"אלוימשהעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא - בח"שר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אלטסיואלעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00-7:20הרב יוסף סגל שליט"אסגליוסףעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10-7:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אצרנוביצקישמואלעברית
מודיעין עיליתברכפלד ביהכנ"ס קהילת ר' עקיבא - היכל ב'ר' עקיבא 23שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם שקלאר שליט"אשקלאראברהםעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אשינפלדעקיבאעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלהרשב"י 4120:40-21:00הרב ישראל צוקרמן שליט"אצוקרמןישראלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץסימטת רבי טרפון20:50-21:15הרב חיים ידלר שליט"אידלרחייםעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכ"נ ישועת דודרשב"י 2106:30-06:45הרב יוסף מילר שליט"אמילריוסףעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר - בחדר שיעוריםישיבת מיר ברכפלד19:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אכהןיששכר מאירעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת "אהל תורה"יהודה הנשיא 3522:25-22:40הרב אליעזר ליב שליט"אליבאליעזרעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץרבי טרפון 819:50-20:15הרב דוד ברוך שטרנבוך שליט"אשטרנבוךדוד ברוךאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץרבי טרפון 807:05-07:20הרב נתן נטע הופמן שליט"אהופמןנתן נטעאידיש
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת חניכי הישיבות רשב"ירשב"י 3608:30הרב יצחק האוסמן שליט"אהאוסמןיצחקעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת חניכי הישיבותרשב"י 3622:45הרב אלכסנדר שולזינגר שליט"אשולזינגראלכסנדרעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכ"ס 'סדיגורא'יהודה הנשיא פינת הלל ושמאי18:45הרב אהרון יצחק ביכלר שליט"אביכלראהרון יצחקעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדריהודה הנשיא 3721:00-21:10הרב יהודה משה צבי משקוביץ שליט"אמשקוביץיהודה משה צביעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15-10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אפלטניקיהושע לייבעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3508:05הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אולדנברגיצחק מאירעברית
מודיעין עיליתברכפלדאור יחזקאלרשב"י 2112:15 - 12:50הרב ממן מיכאל שליט"אמיכאלממןעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס דרכי מאיר שבמרכז עיליתשדרות יחזקאל 218:45הרב אשר וקסברגר שליט"אוקסברגראשרעברית
מודיעין עיליתברכפלדישכר באהליךרשב"י 2112:55הרב יעקב עמנואל שליט"אעמנואליעקבעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אפלטניקיהושע לייבעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד קרעטשניףיהודה הנשיא 2217:30הרב ירחמיאל מרקוביץ שליט"אמרקוביץירחמיאלעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3513:00הרב שמואל צבי פרוש שליט"אפרוששמואל צביעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פרוכטנגר שליט"אפרוכטנגריעקבעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס משנה הלכות קהילת אונגווארזכרון שמואל 509:00 - 09:30הרב ברוך זילבר שליט"אזילברברוךעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס רחמסטריווקאפונוביז 722:15הרב אריה מרדכי שיש שליט"אשישאריה מרדכי אידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםפונוביז 723:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אגניחובסקיברוךעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס קהל עדת ירושליםהרב מפוניבז 721:00הרב אפרים חשין שליט"אחשיןאפריםאידיש
מודיעין עיליתחפציבהביהכ המרכזי-חפציבה (בית שני)אביעזרי 24 06:45-07:00 (שחרית ב:7:00)הרב אהרון רוזנקרנץ שליט"ארוזנקרנץאהרוןעברית
מודיעין עיליתחפציבההמרכזי חפציבה בית שניאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אזילברבן ציוןעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס קרית אביעזריחזון איש 121:00הרב יואל לב שליט"אלביואלעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס אור יהושעחזון איש 1819:15הרב ברוך וולס שליט"אוולסברוךעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס המרכזיריטב"א 121:30 - 22:00הרב יעקב וולברשטין שליט"אוולברשטיןיעקבעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס המרכזי - נאות הפסגההריטבא 1022:45הרב יונה גוגנהיים שליט"אגוגנהייםיונהעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת משכן עזרא-08:20הרב אהרן נוביק שליט"אנוביקאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ברית יצחקמנחת חינוך 118:05-18:35הרב יעקב רוסו שליט"ארוסויעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת אוהלי ספראור החיים 2710:15הרב רפאל קניאל שליט"אקניאלרפאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 -בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אהלפריןמנחם מנדלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת קצות החושןקצות החושן 919:35הרב צבי רותן שליט"ארותןצביעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1722:30הרב יעקב בוצקובסקי שליט"אבוצקובסקייעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל תורה - זכור לאברהםנודע ביהודה 4013:05הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אסנדומירסקייחזקאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אונגווארזכרון שמואל 209:00הרב ישראל מייקל שליט"אמייקלישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יעקבקצות החושן 819:25-19:40הרב אריה שאר ישוב שליט"אשאר ישובאריהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 1מהשקיעה למשך 20 דקותהרב יעקב וונדר שליט"אוונדריעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:10הרב אהרן וייס שליט"אוייסאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שיר ושבחה- חברוןהסבא מסלבודקא 421:45הרב ישראל מרקוביץ שליט"אמרקוביץישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יצחקחפץ חיים 621:40-22:05הרב אהרן רייזנר שליט"ארייזנראהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אמוריעקב צביעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רותם שליט"ארותםיהודה אריהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 -21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אלוקסנבורגיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספראוצר הספריםריטב"א 121:30הרב יעקב וולברשטין שליט"אוולברשטיןיעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3612:40הרב בן ציון וועג שליט"אוועגבן ציוןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס מרומי שדהמרומי שדה21:30הרב משה יחיאל הרסקין שליט"אהרסקיןמשה יחיאלאנגלית
מודיעין עיליתקרית ספרביכהנ"ס משכן תורהרבי עקיבא09:00הרב יצחק זאב ברלין שליט"אברליןיצחק זאבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פרושיםיהודה הנשיא 3509:00הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אולדנברגיצחק מאירעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהם- אוצה"סנודע ביהודה15:30הרב מאיר הלל שליט"אהללמאירעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:35 - 18:55הרב איתי פלץ שליט"אפלץאיתיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל בית אבאאור החיים 27ימים א' ד' וה' ב15:30 וב' 08:55הרב יוסף שוב שליט"אשוביוסףעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל עטרת שלמהנודע ביהודה 40 א19:20 - 19:35הרב אשר וקסברגר שליט"אוקסברגראשרעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת אחינונודע ביהודה 4007:15הרב יצחק קניגסברג שליט"אקניגסברגיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרתורה ותפילהנתיבות המשפט 10920:15הרב דוד רוזנטל שליט"ארוזנטלדודעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אוולברשטייןיוסףעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אחיימזוןיואלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכ"נ שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף17:00 - 17:20הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"איצחקוביוסף אילןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה - בעזרת נשיםמרומי שדה 1321:00-21:30הרב יעקב ישראל לקס שליט"אלקסיעקב ישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמשפ' גריינמןמשך חכמה 5821:40-22:00הרב אריה וולפין שליט"אוולפיןאריהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:50-22:20הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אלוקסנבורגיהושע שאולעברית
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יצחק - חדר שיעוריםחפץ חיים22:05-22:30הרב יוסף שוב שליט"אשוביוסףעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון דוד בשטיבל היכל אליהושדי חמד 1311:30 - 11:50הרב בנימין גודמן שליט"אגודמןבנימיןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בן איש חימסילת יוסף פינת חתם סופר22:00 - 22:30הרב מנחם גרפל שליט"אגרפלמנחםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה - בעזרת נשיםמשך חכמה 4121:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"ארוזנבאוםמשה ברוךעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית תפילה -עזרת נשיםנתיבות המשפט 7321:00הרב גבריאל שוורץ שליט"אשוורץגבריאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי הישיבותנתיבות המשפט 7321:15הרב יצחק גולדברג שליט"אגולדברגיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית המדרש יחל ישראלנתיבות המשפט 221:00-21:20הרב דוד בלאו שליט"אבלאודודעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40-21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"ארוטשילדאפריםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת רבי עקיבא - היכל ב'רבי עקיבא 2323:00 -23:25הרב מרדכי גורגוב שליט"אגורגובמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אאולמןאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7319:30הרב חיים בוקוולד שליט"אבוקוולדחייםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה21:00הרב אברהם רוט שליט"ארוטאברהםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון מאירמסילת יוסף פינת חפץ חיים20:40-20:55הרב רפאל חביב שליט"אחביברפאלצרפתית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דרך התורהמנחת חינוך 515:30הרב שרגא בויאר שליט"אבויארשרגאעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה08:55-9:20הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"אשוורץשמחה זיסלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 75 ב'10:35-10:50הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אבייפוסאורי שרגאעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - אהל אברהם - בית שלישישאגת אריה21:30הרב יהושע איזנשטיין שליט"אאיזנשטייןיהושעעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביעזרימסילת יוסף 1322:10-22:30הרב ישראל כהן שליט"אכהןישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 222:00-23:00 ימים א-ד'הרב מרדכי ברנט שליט"אברנטמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד 1123:15הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אגולדנטליחזקאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 4418:35-19:00הרב יעקב ישראל לקס שליט"אלקסיעקב ישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחם-נודע ביהודה 3714:30-14:50הרב מרדכי שורצבורד שליט"אשורצבורדמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 7513:45הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אבייפוסאורי שרגאעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:00-13:20הרב משה רביץ שליט"ארביץמשהעברית
מודיעין עיליתקרית ספריחל ישראלנתיבות המשפט 219:45הרב יעקב אייזנבך שליט"אאייזנבךיעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7308:55-09:20הרב מרדכי הכהן שליט"אהכהןמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רותם שליט"ארותםיהודה אריהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריהשאגת אריה16:05הרב חיים ברוך ברק שליט"אברקחיים ברוךעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת תורת מרדכינתיבות המשפט 713:30-13:45הרב יצחק יגלניק שליט"איגלניקיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד המרכזי (בעזרת נשים)שדי חמד 1812:50הרב מנחם גרפל שליט"אגרפלמנחםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נחלת בנימיןמשך חכמה 1914:05הרב שלמה וילמן שליט"אוילמןשלמהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה מול בנין 1921:10הרב יצחק לוי שליט"אלוייצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נזר ישראל - בחדר שיעוריםאור החיים 2013:25-13:55הרב רחמים אליאס שליט"אאליאסרחמיםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים19:45הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"איצחקוביוסף אילןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:45-10:00הרב אברהם ישעיהו זכריש שליט"אזכרישאברהם ישעיהועברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת רינת התלמודמסילת ישרים09:10הרב מיכאל יזדי שליט"איזדימיכאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3118:40הרב אברהם סלמון שליט"אסלמוןאברהםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 112:00הרב אשר לדרר שליט"אלדרראשרעברית
מירון-ביהכנ"ס אור הגלילקבר הרשב"י19:17 - 19:35הרב אהרון איילון שליט"אאיילוןאהרוןעברית
מירון-קבר הרשב"י מרפסת הכהניםקבר הרשב"י20:30 - 20:45הרב אהרון איילון שליט"אאיילוןאהרוןעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אהילדסהייםמיכאלעברית
מעגליםכולל פנסיונרים ביהכ"נ מצפהמרכז היישוב11:45הרב יהודה חורב שליט"אחורביהודה
מעלה אדומיםביהכנ"ס יצחקי (קומה עליונה באולם)הגיתית 217:30 - 17:45הרב אברהם פרל שליט"אפרלאברהםעברית
מצפה רמוןישיבת מדברה כעדןעין עופרים 18אחרי תפילת שחריתהרב שמריהו הופמן שליט"אהופמןשמריהועברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס תהיליםרמב"ם 410:30-11:00הרב יהודה קמרמן שליט"אקמרמן יהודהעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אשרעביאלדדעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30-19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אקוזניץעזריאל שלמהעברית
נצרת עילית-ביהכנ"ס הגדול המרכזי נצרת עיליתרח' הגבעה 340 דק' לפני זמן מנחההרב נתנאל ויזגאן שליט"אויזגאןנתנאלעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס המרכזיהרב עובדיה יוסף06:30-7:00הרב אהרן לאבנשטיין שליט"אלאבנשטייןאהרןעברית
נצרת עיליתהר יונה גכולל אחוות התורההרב פינחס מילר 421:15הרב נתן סלומון שליט"אסלומוןנתןעברית
נתיבות"כולל "לב רבקה20:30הרב שלום בן משה שליט"אבן משהשלוםעברית
נתיבותכולל 'בית ישראל'אלפסי12:30-13:00הרב יעקב אברהם שליט"אאברהםיעקבעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 221:00הרב יעקב ישראלי שליט"אישראלייעקבעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 208:45הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אגוטקוביץיוסף חייםעברית
נתיבותביהכנ"ס תפילה למשהאלפסי -ליד מגדל המים19:00 - 19:20הרב יוסף חיים לוגסי שליט"אלוגסייוסף חייםעברית
נתיבותיש"ק עטרת שלמה-במתחם ישיבת הנגבחזון איש 515:35-16:05הרב דוד יוסף פאור שליט"אפאורדוד יוסףעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 519.30 - 20.00הרב יצחק קוזניץ שליט"אקוזניץיצחקעברית
נתיבותביהכנ"ס מאור יוסףאור לציון19:00הרב אברהם משען שליט"אמשעןאברהם עברית
נתיבות-ביהכנ"ס לב דודבר אילן 1719:15-20:30הרב ציון קדוש שליט"אקדושציוןעברית
נתיבות-ישיבת תפארת בחורים-19:00-19:20הרב דוד רביבו שליט"ארביבודודעברית
נתיבותשלום בניךביהכנ"ס בית בוכריסשלום בניך19:00-20:00הרב יניב דהאן שליט"אדהאןיניבעברית
נתניהביהמ"ד חפץ חייםנעמן בלקינג 719:30-20:00הרב אלירן אביטבול שליט"אאביטבולאלירןעברית
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 718:15 - 18:30הרב אהרן מושיוב שליט"אמושיובאהרןעברית
נתניהישיבת צאנז היכל התורהסעדיה גאון 1021:50 - 22:10הרב יצחק פיליפ שליט"אפיליפיצחקאידיש
נתניהמרכזביהכנ"ס היכל רפאלברנר 220:30הרב יעקב חזיז שליט"אחזיזיעקבעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה לערביתהרב יעקב שטרית שליט"אשטריתיעקבעברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אולדנברגאהרןעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס ויזניץאברהם שפירא 821:00-22:00הרב שלום אהרון שליט"אאהרוןשלוםעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס מנין אברכיםגבע 2512:30-12:55הרב ישראל מאיר ברגר שליט"אברגרישראל מאירעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30-21:30הרב טל רביב שליט"ארביבטלעברית
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00-22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אאילןאליהו אליעזרעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:00הרב דוד משה שוורץ שליט"אשוורץדוד משהעברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אברנשטייןשמואלעברית
עוצםנר זרחליד הביהכנ"ס המרכזי20:30הרב אפרים לייכטר שליט"אלייכטראפריםעברית
עזריהכולל אברכים תורת יעקבדרך המיסדים 6612:50-13:10הרב אלעזר הכהן שליט"אהכהןאלעזרעברית
עמנואלביהמ"ד משכן נתןבעל שם טובשעה ורבע לפני השקיעההרב אהרון דוד סלצקי שליט"אסלצקיאהרון דודעברית
עפולהגבעת המורהביהכנ"ס אהל שלמהסוף רח' ראסל09:00הרב אליאור קאטשא שליט"אקאטשאאליאורעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3517:30-18:00הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אאסייגשמעון יחיאלעברית
עפולהעפולה עיליתביהכנ"ס תפארת יואלהזית 120:10-21:00 .ובשבת 50 דק' לפני הדה"נהרב אברהם יוסף כץ שליט"אכץאברהם יוסףעברית
ערדביהכנ"ס רז אל חייהודה 26/119:00הרב אברהם יוסף פינקלשטיין שליט"אפינקלשטייןאברהם יוסףעברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אסברסקייעקב צביעברית
ערדחלמישכולל נר שמחהאתרוג 3115:15הרב ישראל קורנפלד שליט"אקורנפלדישראלעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אאסוליןרפאלעברית
פתח תקווהביהכ"נ ספראבן גוריון 319:00 - 19:15הרב מרדכי דיין שליט"אדייןמרדכיעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס קהל חסידיםבן אליעזר 1718:50הרב שלמה קדוש שליט"אקדוששלמהעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס בעש"טבן אליעזר 1719:15הרב יששכר רייך שליט"ארייךיששכרעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס גור - נר אברהםבגין 8413:25הרב מרדכי גולבסקי שליט"אגולבסקימרדכיעברית
פתח תקווהגני הדרכולל המצוינים עמישבצפת 3609:00 - 09:15הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אקוקאברהם אליעזרעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15-23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אגוטפרידשלמהעברית
פתח תקווהגני הדרבית הכנסת חניכי ישיבת חברוןמנחם בגין 10222.15 תפילת ערבית, ולאחר מכן השיעורהרב חננאל כץ שליט"אכץחננאלעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45-22:15הרב אריאל כהן שליט"אכהןאריאלעברית
פתח תקווההדר גניםשירת דבורהצאלח שלום בין בנינים 31 ל 3322:15-22:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אקוקאברהם אליעזרעברית
פתח תקווההדר גניםביהכנ"ס המרכזי הבעש"טאריה בן אליעזר20 דק' אחרי ערביתהרב בן ציון גולדמן שליט"אגולדמןבן ציוןעברית
פתח תקווהכפר גניםביהכנ"ס אור התפילהניימן 720:15-20:30הרב אברהם אמויאל שליט"אאמויאלאברהםעברית
פתח תקווהמרכז העיר בבית אבותמונטיפיורי 3213:45-14:15הרב יוסף ויסטוך שליט"אויסטוךיוסףעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס אביעזריארלוזורוב 322:35-23:00הרב שאול גור שליט"אגורשאולעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס דברי חייםההגנה 21שחרית: 07:00 לאחמ"כ השיעורהרב שלמה זלמן אונסדורפער שליט"אאונסדורפערשלמה זלמןעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהמ"ד משקולץסלנט 818:00-19:00הרב יהודה לייב ברגר שליט"אברגריהודה לייבאידיש
פתח תקווהפג'הביהכנ"ס בית מאירמילר 1513:45-14:05הרב יאיר כהן שליט"אכהןיאירעברית
צפתבית מדרש האר"י האשכנזיאלקבץ 13השיעור אחרי הנץהרב מרדכי סילבר שליט"אסילברמרדכיעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות20:00 - 20:15הרב גלי כהן שליט"אכהןגליעברית
צפתביהכנ"ס שם ועברהפלמ"חאחרי תפילת שחרית בנץהרב גל כהן שליט"אכהןגלעברית
צפתת"ת פרחי כהונהיאנוש קורצ'ק13:55 - 14:10הרב אוריה נחום שליט"אנחוםאוריהעברית
צפתביהכנ"ס קוסובאלקבץ 13בין מנחה לערביתהרב דוד שוורץ שליט"אשוורץדודעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות 113:00 -13:15הרב אוהד מאיר לוי שליט"אלויאוהד מאירעברית
צפת-ביהכנ"ס הארי האשכנזיסימטת נ'גארהבין מנחה לערביתהרב יצחק גולדשטיין שליט"אגולדשטייןיצחקעברית
צפתעיר העתיקהישיבת הכותאבאדרעי 909:30 - 09:50הרב ניסים שבבו שליט"אשבבוניסיםעברית
צפתעיר העתיקהביהכנ"ס היכל ניסיםהאר"י 10בין מנחה לערביתהרב ניסים שבבו שליט"אשבבוניסיםעברית
קרית אונוכולל פני חמההרצל 3416:30 - 17:00הרב אוריאל דוארט שליט"אדוארטאוריאלעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1317:45-18:30הרב גיא רחמים שליט"ארחמיםגיאעברית
קרית אונוביהכנ"ס אור ציוןהרצל 3409:40 - 10:10הרב ישראל חתוכה שליט"אחתוכהישראלעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס 'חסדי אבות' -בניין ישיבת נירקרית ארבעבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אסיימונסחייםעברית
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה הנשיא 7בין מנחה למעריבהרב חיים וינשטוק שליט"אוינשטוקחייםעברית
קרית אתאמפעל מזוןקרן היסוד 1012:00 - 12:15הרב דוד קניג שליט"אקניגדודאידיש
קרית אתאמרכז העיר ביהכנ"ס הגדולהמייסדים 13בין מנחה למעריב - בשקיעההרב יוסף רוזנברג שליט"ארוזנברגיוסףעברית
קרית גתביהכנ"ס 'קרעטשניף'רמות דוד 120:30 מיד אחרי מניין ראשון של מעריבהרב יוחנן טווערסקי שליט"אטווערסקייוחנןאידיש
קרית גתגליקסוןכולל הליכות עולםהר מירון 720:15-21:30הרב רון שמעון עשור שליט"אעשוררון שמעוןעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס חניכי הישיבותגאון הירדן20:30-21:45הרב לוי יוספוב שליט"איוספובלויעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס חניכי הישיבותפרת20:45-22:00הרב שגיא משה מלול שליט"אמלולשגיא משהעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס של חסידי באיאןהאדמור מחב"ד 821:30-22:00הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אגולדשטייןשמואל בנימיןעברית
קרית גתרמות דודביהמ"ד קוממיותנתיבות שלום20:45הרב שלום מאיר שליט"אמאירשלוםעברית
קרית יערים ט. סטוןישיבת 'באר יצחק'גורדון 14023:00-23:30הרב איתן אסולין שליט"אאסוליןאיתןעברית
קרית יערים ט. סטוןהקריהישיבת מאורות התורהדרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אשנלזוןצביעברית
קרית יערים ט. סטוןהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אשקרקהאהרןעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1014:30-15:00הרב עקיבא לויליכט שליט"אלויליכטעקיבאעברית
ראש העיןמרכז רוחני משכן משהמהריק"א 1020:30 - 21:30הרב נריה משה שליט"אמשהנריהעברית
ראש העיןשיכון ד'ביהמ"ד אור זרועחזון איש 915:30-16:00הרב רמי מנחם חדד שליט"אחדדרמי מנחםעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אאלמלםאליהו רוניעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס פאי שערי אפריםהרב קוק 308:00-08:30הרב אוריה יגל שליט"איגלאוריהעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20-12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אשנקרמרדכיעברית
רחובותישיבת מאור התלמודבנימין 3420:30הרב מרדכי גנוט שליט"אגנוטמרדכיעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 210:30 - 11:30הרב אמיתי גדסי שליט"אגדסיאמיתיעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"איגילעזראעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"ארוביןאברהם יצחקעברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניףהגנה 3321:00 - 22:00הרב אליהו הורלנצ'יק שליט"אהורלנצ'יקאליהועברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניף - חדר שיעוריםהגנה 33בין מנחה למעריבהרב פנחס ליכטנשטיין שליט"אליכטנשטייןפנחסאידיש
רחובותשערייםביהכנ"ס כולל בר שאולמרים מזרחי 822:10הרב אברהם יצחק רובין שליט"ארוביןאברהם יצחקעברית
רחובותשערייםביהמ"ד הליכות חייםזכריה מדר 3109:00-10:00הרב שלמה מלכה שליט"אמלכהשלמהעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3009:00, לאחר תפילת שחריתהרב מנחם יצחקוב שליט"איצחקובמנחםעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"איצחקובמנחםעברית
רינתיהביהכנ"ס המרכזי של הישוב-מנחה 20 דק' לפני השקיעה, ולפני השיעורהרב משה כהן שליט"אכהןמשהעברית
רכסיםכולל נר ישראלהרקפות 13:00-13:15הרב נפתלי פרי שליט"אפרינפתליעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד קטורת תמיד-אהל משה ורפאלדקל 3216:30הרב מיכאל טאירימוב שליט"אטאירימובמיכאלעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אשכטריצחקעברית
רמת גןביהכנ"ס ראחובברקאי 2022:00הרב יצחק מרדכי רוזנבוים שליט"ארוזנבויםיצחק מרדכיעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אלויןאברהםעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:45-21:10הרב ערן פנחס שליט"אפנחסערןעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר בבנין ביה"ח השיקומיביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אמילריעקב יוסףעברית
רעננהביהכנ"ס עדת ישראלאברבנאל 710:15הרב ארי מאיר שליט"אמאיראריעברית
רעננהביהכנ"ס אור תורה שע"י ביה"ס רועי קלייןפרץ18:15-19:20הרב דוד מויאל שליט"אמויאלדודעברית
רעננהביהכנ"ס קל עולםרבוצקי 5607:30 - 08:00הרב משה סודרי שליט"אסודרימשהצרפתית
רעננהביהכנ"ס אהל ארירבוצקי 9808:10הרב ארי מאיר שליט"אמאיראריעברית
רעננהלב הפארקביהכנ"ס אדמון ספרא קהילת אחות רעיםהסייפן 1018:40הרב יעקב נדב שליט"אנדביעקבעברית
רעננהמרכז העיר כולל הקהילתיאחוזה 19807:20-08:00הרב יוסף בלאושטיין שליט"אבלאושטייןיוסףעברית
רעננהמרכז העיר ביה"כ קליולנדהר סיני 1118:30-19:00הרב אהרן פרובר שליט"אפרובראהרןעברית
רעננהמרכז העיר בביהכנ"ס קול חיים - בתוך הקניון בקומה ראשונהאחוזה 9809:30הרב רפאל אקנין שליט"אאקניןרפאלצרפתית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אויזליצחקעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 3715:45-16:30הרב יצחק ברקוביץ שליט"אברקוביץיצחקעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10. ת.ד. 24020בין מנחה לערביתהרב משה דהאן שליט"אדהאןמשהעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס אהל משהבנימין מתודלה 1009:30הרב אברהם צבי פאלק שליט"אפאלקאברהם צביעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס מקלט קרית עתידיםראול ולנברג13:55 - 14:30הרב יעקב ויגדור שליט"אויגדוריעקבעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8211:50-12:15הרב שמחה יעקובוב שליט"איעקובובשמחהעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהאחיעזר 114:55 - 15:10הרב אליהו מועלם שליט"אמועלםאליהועברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכדי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אחממהנועםעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 37בין מנחה לערביתהרב שבו בצלאל שליט"אבצלאלשבועברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס מגידנורדאו 6306:30-6:45הרב עמנואל בר שליט"אברעמנואלעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףפקיעין 1217:00הרב אלחנן גוטמן שליט"אגוטמןאלחנןעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל -שערי תורה למטהבת ציון 9מעריב: 20 דק' לאחר השקיעה, לאחמ"כ השיעורהרב משה בר שליט"אברמשהעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 909:30-10:30הרב משה בר שליט"אברמשהעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 64א'-ד' 19:40-20:00, יום ה': 18:00הרב משה חיים טוטיאן שליט"אטוטיאןמשה חייםעברית
תל אביב - יפולב תל אביבביהכנ"ס קדושי אונטפולאוליפנט 17בין מנחה למעריבהרב דוד פרידמן שליט"אפרידמןדודעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צהלאלוף 1909:00-09:45הרב אהרן כהן שליט"אכהןאהרן עברית
תל אביב - יפונווה שרתביהכנ"ס של הרב שמחה כהןהדף היומי 321:00הרב שמחה כהן שליט"אכהןשמחהעברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש (בעזרת נשים מזרח)הדף היומי 813:55-14:25הרב יעקב ויגדור שליט"אויגדוריעקבעברית
תל אביב - יפורמת אביבביהכנ"ס זכר שלמהברודצקי 1717:00הרב משה נויבירט שליט"אנויבירטמשהעברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס אוהל יעקברמב"ם 44אחר שחרית בנץהרב אליהו בנדריים שליט"אבנדרייםאליהועברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסף - הגבעהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אקניגסופראברהם משהעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30-08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אבנדרייםאליהועברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחמשפחת ועקניןחסד ומשפט21:00-21:30הרב נתן רוס שליט"ארוסנתןעברית
עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשפה
אופקיםביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30הרב שלום דרעי שליט"אעברית
אופקיםביהמ"ד נחלת משההרב הורביץ16:05הרב מרדכי פרוש שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40-22:55הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלהאר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אעברית
אור הגנוזאור הגנוזביהמ"ד המרכזיאור הגנוז ימים ב-ה 18:15הרב איתמר יצחקוביץ שליט"אעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס הרב יוסף חייםיוסף חייםשיעור סיכום- יום ד' 19:45-20:45הרב בנימין קליין שליט"אעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אעברית
אלומהחזון יחזקאלביהכנ"ס חסידי סלוניםחזון יחזקאל19:45 מעריב, אח"כ שיעורהרב אברהם רוזנשטיין שליט"אעברית
אלעדת"ת מוריההראש 108:40-09:00הרב עמיר חלפון שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:30הרב ראובן נתנאל שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס דזיקוב ויזניץהמאירי21:00הרב משה קליין שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס סערט ויזניץרבי פנחס בן יאיר 2722:15-22:30הרב מרדכי ווייס שליט"אאידיש
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1120:30הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויזניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס שירת נפתלירבי חייא 1020:20 -21:00הרב מרדכי הרשקוביץ שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 2106:15הרב מנחם שטרן שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת ערבית 22:15הרב יעקב סטל שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס ויזניץבן עוזיאל 3407:00הרב מאיר ברגר שליט"אעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית אחיעזריהודה הנשיא 2605:45-06:10 לאחמ"כ שחריתהרב איתמר חבשוש שליט"אעברית
אלעדאחיעזרישיבת באר התלמודיהודה הנשיא 3020:00הרב אריאל מילר שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45-22:00הרב יעקב גולד שליט"אעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס איגוד האברכיםרשב"ם 220:00הרב חיים אהרונוב שליט"אעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס חניכי הישיבות - רשב"ירשב"י 1318:40-19:00 (לאחמ"כ מנחה)הרב דוד דרעי שליט"אעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15-21:45הרב אליהו רייך שליט"אעברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30- 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אעברית
אלעדחפציבהביהכנ"ס היכל זרחחוני המעגל 3406:15הרב אוריאל שטרן שליט"אעברית
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3415:30-16:00הרב דוד וייס שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45-19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15-20:35הרב חיים שטרן שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3420:30-21:00הרב משה מאיר וינברגר שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2211:00הרב יוסף פנירי שליט"אעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15-21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אעברית
אלעדרמת מאירביהכ"ס 'ישועות משה'- ויזניץאבן גבירול20:45-21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אאידיש
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםבזית20:30 אחרי מעריבהרב ג'רני רוזנבאום שליט"אאנגלית
אשדודביהכנ"ס הריףהריף12:45הרב רפאל טובלי שליט"אעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:45, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3522:15הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס אור שלמה בתוך ת"ת בעלזחטיבת הנגב 1120:30הרב אברהם חיים פולק שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויזניץהאדמור מויזניץ 520:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 1818:45הרב משה פלדמן שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אעברית
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויזניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:00-10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס ויזניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30-21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים - בעז"נהא"דמור מויזניץ 516:30 - 16:45הרב יהושע ובר שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החייםהאדמור מויזניץ 5 6:30שחרית לאחריו השיעורהרב שמעון נמירובסקי שליט"אעברית
אשדודרובע חביהמ"ד ויזניץהרותם 2909:30 - 10:00הרב משה יחיאל זיידה שליט"אאידיש
אשדודרובע חישיבת אוהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב-14:00הרב נפתלי וירניק שליט"אעברית
אשקלוןביהכ"נ משכן פז - בעז"נהפרדס 2017:00 - 18:00הרב גולן רבא שליט"אעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45-20:45הרב חיים הלוי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייבאורי אלייאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/215:30-16:00הרב יוסף עמוס שליט"אעברית
אשקלוןשמשוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 10 קומה 216:30-17:00הרב יעקב פיניש שליט"אעברית
באר שבעישיבה קדושה אהבת ישראלרחבת הראש 917:30-18:00הרב שמעון אדרי שליט"אעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15-12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אעברית
באר שבערמות ביהכנ"ס באר מרים של האחים אוםראובן הכט 5213:45-14:05הרב עמוס לביא שליט"אעברית
באר שבעשכונה ד'ישיבת נחלת יצחקרש"י 1145:30-6:30הרב עוז אוזן שליט"אעברית
בית שאןכולל זוהר התורהבלפור 3212:45-13:15הרב אלקנה ישראל שליט"אעברית
בית שאןביהמ"ד דרכי אליהומשה דיין 4118:00הרב אוהד אזולאי שליט"אעברית
בית שמששטיבלאך קהל חרדים - סאבוביץ'ריב"ל10:45הרב יוסף דוד לוצקין שליט"אאידיש
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת גוראור שמח 918:00 - 19:00הרב ישראל צבי מאיר שליט"אאידיש
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10-12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהברית כהונהאור שמח 1518:00הרב ישראל מדר שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אעברית
בית שמשהעיר הישנהביהכנ"ס יד דוד ואהל רחלהשבעה 3208:45הרב אליאל האוזי שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 721:45הרב דוד צבי קאהן שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת 520:45-21:00הרב פנחס בלויא שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת21:00-21:30הרב אליעזר כהן שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30-22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתישיבת מתיבתא דרב שמעון - לעלוב ב"שמפילי האגוז 614:00-14:30הרב משה זרח שלזינגר שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 16 21:00 שיעור בגמרא, ובאמצע שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהברחבת בתי הכנסיות - בביהכנ"ס תהילה לדודבן איש חי 1018:45 לפני מנחההרב עמנואל סולימן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משהבן איש חי 1021:20הרב יהודה כץ שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס סלוניםאבא שאול 722:00הרב שמעון בריכטא שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיק - כולל ויחי יעקבאבא שאול 309:45-10:15הרב יהודה צבי ברוין שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס זכרון יעקבאבא שאול 222:45הרב טוב יאיר סימן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהמ"ד סלוניםאבא שאול21:15הרב מתתיהו רובון שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס רחמסטריוקאאבא שאול 207:00הרב מרדכי רוזן שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםבן איש חי22:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אעברית
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אעברית
בית שמשמרכז העיר ביהכנ"ס חניכי הישיבותהמשלט 922:00הרב משה ולס שליט"אעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס אבן ישראליונה בן אמיתי 26 20:50-21:10, אח"כ ערביתהרב ישראל פלדמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבה ושמחהנחל דולב 7010:20-10:35הרב משה דב שפירא שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה21:40-22:00 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 1019:00-19:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3318:30 - 19:00הרב ידידה כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק 2906:00-06:25הרב חיים סטשבסקי שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00-19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלפינת נחל חבר ועין גדי20:10הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30-9:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאלנחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:40 - 13:15הרב גמליאל כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאל -הישןנחל שורק 2518:00-18:20הרב גד אלוש שליט"אצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15-20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות -עזרת נשיםנחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויזניץ מונסיר' יהושע 1818:30הרב אלימלך פעפערקארן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש ב ביהמ"ד ויזניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדרדר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד באיאןנהר הירדן 2007:10-07:30הרב בנימין רבינוביץ שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1821:00הרב ישראל גרינברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1809:30הרב שמעון אדלר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2007:10-7:30הרב שמעון פישמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות אהרןרבי יהושע 521:00-21:30הרב יוסף קדיש פרידמן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר -ויזניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס נצח ישראלריב"ז 1612:30הרב יוחנן אורי שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון21:00-21:45הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 3117:45-18:00הרב מאיר סירוטה שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:50-23:10הרב יעקב שטינברג שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויזניץאהל יהושע21:30-22:00הרב לוי ורצברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס בעלזא - בית גדליההאדמור מבעלז 818:15הרב אפרים צויבל שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:10הרב שמואל פרידלנדר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40-13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45-22:15הרב יעקב טלר שליט"אאנגלית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15-21:45הרב שלמה קורן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס דברי חייםזוועיל 3021:30-21:50הרב יוסף מתתיהו לייטניקר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס ישיבת הר"ןזוועהיל 206:25 - 06:50הרב חיים שלום ברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 1620:30-21:30הרב יוסף כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבביהכנ"ס קאלובכף החיים 4021:30-21:50 (אחרי מעריב)הרב בנימין גרינוולד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00-12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - תפארת מרדכי שלמהרבי עקיבא 3121:30-22:00הרב אלימלך רבינוביץ שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קרליןחתם סופרבין מנחה למעריבהרב אפרים משה עקשטיין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45:20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה A"בית הכנסת "קאלובכף החיים 4018:30הרב מנחם מנדל רבינוביץ שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15-20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד קהילת מתמידיםדרכי איש 3012:40-13:15הרב בן ציון אריה שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעת'פנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד 'אשל אברהם' דחסידי סטריקובמוצפי 320:45הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכ"ס באיאן- בעזרת נשיםהמגיד ממעזריטש 3922:00-22:20הרב יהושוע ציינוירט שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןהחוזה מלובלין 4921:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ויזניץדרכי איש 1922:00-22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1באיאן- תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש 4910:30-11:00הרב מאיר וורטהימר שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1באיאן- תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש מול 4907:40-08:00הרב דוד בטלמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםפחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אשלגהמגיד ממעזריטש13:05-13:20הרב יעקב לוברבום שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםדרכי איש 3022:15הרב יעקב מאיר קרונבליט שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:30הרב בנימין חזן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15-22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00-22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:00הרב יהודה אלטהיים שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון19:45הרב משה יצחק וויזער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3422:00הרב אפרים סגל שליט"א
ביתר עיליתגבעה B2באיאן- נחלת יעקבהחוזה מלובלין 1 הדקל10:45-11:20הרב שמחה שרייבר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תורת משה מציוןהחוזה מלובלין 27לאחר הנץהרב אברהם זוהר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותמוצפי21:45הרב יהודה פריימן שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30-23:00הרב אליהו מונק שליט"אעברית
בני ברקחיי אברהם - באבובעזרא 3220:30הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
בני ברקשיעור בבית משפ' ברדה קומה ב'השומר 522:00 - 22:30הרב נתנאל ברדה שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבותצירלסון 1422:30-22:45הרב אברהם צבי בן שלום שליט"אעברית
בני ברקכולל נחלת משה(ראדזימין 3 (בנין הפיס08:30-08:50הרב אשר הופמן שליט"אעברית
בני ברקישיבת רשב"ידבורה הנביאה 2413:00הרב רפאלי מרדכי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ספינקאגני גד 10הרב נפתלי צבי הרשקוביץ שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40-15:55הרב יצחק אגמי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אערבית
בני ברקכולל כנסת התורה- בביהכנ"ס תפארת נחמן - בעז"נאבן שפרוט 2 אבן גבירול09:00הרב אפרים סוקולובסקי שליט"אעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00-13:15הרב זאב פוקס שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב שמואל קלרמן שליט"אעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 219:20-19:35הרב משה צבי הופמן שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב יהושע לוי שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץביהמ"ד נדבורנאחידושי הרי"ם 1611:00-12:00 הלכה לאחמ"כ גמראהרב שלמה יעקב גלבשטיין שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץסלאניםדמשק אליעזר 3519:50 - 20:20הרב יוסף דוד וינברג שליט"אאידיש
בני ברקויז'ניץישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1020:15-20:30הרב אליהו אינהורן שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00-21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 710:25-10:45הרב נתן קראוס שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד סקוויראאור החיים 1321:45-22:00הרב יעקב אייזנברגר שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס מקור ברוךחזון איש 32מעריב: 21:50 ולאחמ"כ השיעורהרב אברהם אליעזר מרמור שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40-12:00הרב מאיר רייזמן שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד קהל בני הישיבות - עץ חייםחזון איש 1013:00הרב יוסף שואקה שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 65בין מנחה לערביתהרב יונה זאב וינברג שליט"אאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אליהו הנביאקאליש 608:35-08:55הרב יוסף צבי רייזמן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אלכסנדראחיעזר 418:50הרב אהרן רוטנבארג שליט"אעברית
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתאהרב קוק 310:20-10:45הרב דניאל שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הראשוניםרבי עקיבא 1719:45-20:10הרב שמעון ויסברג שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הגדול- חדר אהל נחמןקאליש 313:00הרב אליעזר מירסקי שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00-07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהמ"ד למגידי שיעורים סוחוצובחתם סופר 519:30-20:30הרב אפרים קר שליט"אעברית
בני ברקמערב העירישיבת ויז'ניץטרפון 719:40-20:00הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירים -בעז"נמלצר 611:30הרב יצחק פנחס גולדווסר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר נחלת משהמלצר 3619:30-19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורדסלר19:30-20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30-16:50הרב דוד היימן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת מרבה תורהבלוי 818:15-19:15הרב מרדכי דוד ברגר שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס היכל אביעזריראבד 2019:15הרב יששכר יונגר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40-13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת קרית מלך -בחדר שיעורים למטהירושלים פינת יהושע20:00-20:30הרב יעקב ליבוביץ שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס יומם ולילהחגי 807:10-07:45 ואח"כ שחריתהרב עובדיה גינתי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר בית כנסת אהבת התורהאלישע 719.30הרב מרדכי עידן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד מודזיץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר בית המדרש הגדול אמרי אש מודזיץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד בעלזבעלז 519:15-19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר ישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:15-20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד אהבת חסד - בעז"נדסלר 712:55-13:30 ימים: א' ג' ה'הרב יהודה אריה דינר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר כולל מאור ישראלחבקוק 2718:15הרב שי יזדי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר צאנז יהודה הלוייהודה הלוי 2219:00-19:15הרב משה לוי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת נתיבות עולם -בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"דהשלושה פינת השומר21:35-22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירי ישיבת פונביזמלצר 1009:00 - 09:30הרב אברהם יעקב פרידמן שליט"אעברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביה"כ היכל משהעוזיאל 2720:00-20:30הרב אברהם חזקיהו ברוידא שליט"אעברית
בני ברקמשכנות יעקבביהכנ"ס אליהו הנביא (מבנה בינוני)עוזיאל 4209:15הרב אליהו עמר שליט"אעברית
בני ברקנאות יוסףביהמ"ד דאראגרבי יצחק נפחא 818:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקנאות יוסףסערט ויזניץ צפוןיואל08:45 - 09:00הרב שמעון כהן שליט"אאידיש
בני ברקנאות יוסףחסידי דאראגרבי יצחק נפחא 1009:40-10:00הרב אליהו פרידמן שליט"אאידיש
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירא 921:45הרב אלחנן כהנא שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהמ"ד אור גבריאלמנחם בגין 4817:40הרב יוסף חיים גולן שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15-19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס משה ואהרוןהחלוצים 1121:00הרב יוסף כודרי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץישיבת אהבת תורהנורדאו 3510:00הרב שלום משה שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס כסא רחמיםעוזיאל 2622:00הרב רז צבי הרשפינוס שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40-16:00הרב ערן פנחס שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס קרליןבן יעקב21:40הרב צבי נוישטט שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20-19:55הרב מאיר דינר שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י ספרדי מרכזי -בעז"נאברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30-19:40הרב אליהו ראם שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אהלי אברהםגרינברג 720:00-20:15הרב משה בן ששון שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25-20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהמ"ד זיו יהודה -עזרת נשיםסימטת ר' אריה לוין 520:45הרב אלעזר דוד שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגנחובסקי 720:15-20:45הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםגניחובסקי 2706:00-06:20הרב ישראל איזנקרפט שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס קהילת בני תורהנויפלד 1021:30הרב יעקב זאבי שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגבית הכנסת מנין אברכיםגניחובסקי 2307:50-08:10הרב אלחנן אהרון שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה בעזרת נשיםאברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן- יששכר באהליךסורוצקין 9 א'16:00הרב יצחק הלר שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביאלה רמת אהרןרוזנהיים 1923:00הרב אביגדור הרשלר שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן יששכרסורוצקין 915:50הרב גד קדוש שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד 'ביאלא'רוזנהיים 1908:30הרב אברהם אביש רבינוביץ שליט"אאידיש
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30-19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אצרפתית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס המרכזי -במקלטזוננפלד 1320:20הרב משה לורנץ שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישיבת צעירים החדשהגיבורי ישראל 616:10-17:00הרב אפרים גבל שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןיש"ק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב יצחק שטול שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב דוד יצחק מתיוס שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס התימני -ליד ביהכנ"ס הספרדזוננפלד11:30הרב אליהו בן שבת שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס בעלזזוננפלד 320:30הרב עמרם דירנפלד שליט"אאידיש
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20-21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20-19:45הרב גד קדוש שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהמ"ד ברכת אור יוחנןשדרות האדמור מטולנאשחרית 08:00, לאחריו השיעורהרב בנימין נתן שוויצער שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20 - 23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכ"ס 'שיח תפילה'קהילוץ יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אעברית
בני ברקשיכון חזו"אביהמ"ד סלאניםברסלב 721:30הרב פנחס אליעזר שנור שליט"אעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1612:00הרב עמרם צרפתי שליט"אעברית
בת יםבית הכנסת בת קולניסנבוים 6619:30-20:15הרב אליהו לביא שליט"אעברית
בת יםבהיכ"ס 'תורת ישרים'עוזיאליום שני 19:40-20:00 יום ו' 23:45-00:30הרב שלום מור שליט"אעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"אעברית
גבעת זאבהר שמואלביהכנ"ס אשכנזברקתבין מנחה למעריבהרב יוסף שטילרמן שליט"אעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15-12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אעברית
גדרהביהכנ"ס שערי ירושליםיונה מזגיני 319:15-20:15הרב אברהם מרק שליט"אעברית
גני תקווהגני תקווהחניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45-22:15הרב מנחם אריה שלזינגר שליט"אעברית
דימונהביהכנ"ס אהל זאבבר כוכבא12:15הרב חיים צבי מאיר שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30-21:00הרב יצחק שריקי שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט14:15-14:45הרב דניאל בן שושן שליט"אעברית
הוד השרוןרמתייםביהכנ"ס המרכזייהושע בן גמלא 3017:30-18:30הרב יהודה לוגאסי שליט"אעברית
הודיה-ביהכנ"ס אהל אברהםישוב הודיה16:00הרב אהרן יעיש שליט"אעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05-09:30הרב ישראל קורן שליט"אעברית
חדרהבית יוסףאזור תעשיה גבעת אולגה18:00-19:00הרב ברוך בוקרה שליט"אעברית
חדרהבית אליעזרישיבת דרכי הלליגאל 5607:20-7:40הרב שגיא רויזמן שליט"אעברית
חולוןנאות רחלביהכנ"ס גבעת רפאלצהלים 3417:45-18:45 'ימים ג', ה'הרב אריה בהר שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:00-20:45הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס אור ציון (במקלט)התחיה 1419:00-19:30הרב לוי יצחק שוב שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10- 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3218:45הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאידיש
חיפההדרמתיבתא להוראה סערט ויזניץמקור ברוך 509:30הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס ויזניץמיכאל 121:30-22:00הרב חיים מאיר סגל שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס ביאלהמיכאל 120:15-20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אעברית
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15-10:00הרב ברוך קינד שליט"אעברית
חיפההדרכולל אור התורהארלוזורוב 1009:00-09:30הרב יחיאל מיכל ברנשטיין שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס היכל הברכהמיכאל 508:15 - 08:45הרב יצחק שמרלר שליט"אאידיש
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויזניץמקור ברוך ג13:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרישיבת ייחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןביהכנ"ס זיו התורההגליל 5409:15הרב נתנאל חשאי שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןישיבת נחלת הלוויםרחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חצור הגליליתבהסעה לכולל נחלת נפתלי בחצוראלקבץ 1309:00-09:15הרב דוד שוורץ שליט"אעברית
חרישביהכנ"ס לעבדך באמתספיר 28ערבית 20 דק' לאחר השקיעה, והשיעור מיד לאחר ערבית.הרב אשר זגדון שליט"אעברית
טבריהעיר העתיקהביהכנ"ס קרליןהירקון 100מנחה: 13:05 השיעור: 13:20הרב אלתר שמואל לובין שליט"אעברית
טבריהרמת אגוזביהמ"ד היכל ישראל - יד לאחים(בן צבי 7 (במקלט12:00הרב גבריאל כהן שליט"אעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-בית מדרש נר אביגדוריד בנימין20:45הרב מאיר דרך שליט"אעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב דוד ביכמן שליט"אעברית
יקיר-ביהמ"ד יקירישוב יקיר19:00הרב דוד ברוך שליט"אעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 118:30-19:30הרב נתנאל חיים שליט"אעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס דרכי ישריםההגנה פ. יצחק שדה - מול מכולת מהדרין20:30-21:00הרב בנימין שיף שליט"אעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הישיבהקרית הישיבה20:30הרב ציון כריסי שליט"אעברית
ירושליםחניכי הישיבותגשר החיים 807:10הרב אפרים ליפשיץ שליט"אעברית
ירושליםזכרון בתיהגשר החיים 12 כניסה ב21:40הרב נפתלי צבי פורוש שליט"אעברית
ירושליםבביהכנ"ס בבנין ג'נריבנק ישראל 514:45 - 15:10הרב יעקב ברזילי שליט"אעברית
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30-13:15הרב שמואל בקר שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס אהבת שלוםמיצרי טירן 3-514:50-15:10הרב מאיר שולביץ שליט"אעברית
ירושליםבית שלום ומרדכישערי פינה 2419:10-20:10הרב אליהו כספי שליט"אעברית
ירושליםישיבת תורת חייםדוד רזיאל 112:00הרב יעקב כהן שליט"אעברית
ירושלים-נסיעה מישיבת מיר לביתר גבעה Bבדרך בהסעה-בנסיעה19:15הרב אפרים פישר שליט"אעברית
ירושלים-בהסעה מקרית יובל למיר-08:45הרב יוסף חיים בטאט שליט"אעברית
ירושלים-קבר רחלקבר רחל07:30 - 07:45הרב דוד פרנקל שליט"אעברית
ירושליםבוכריםישיבת חיי תורהמוסיוף 1507:45-08:05הרב חיים שמרלר שליט"אאידיש
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40-13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנוחת שלוםקאסטו20:25 - 20:45הרב נתן איגלא שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00,לאחר מנחההרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן קרית נוערפראנק 2020:15הרב יעקב ישראל ארצי שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביה"כ אהל מלכהשערי תורה18:30-19:00הרב יונתן שושן שליט"אעברית
ירושליםבית וגן מכון לבדובדבני 249:30-10:00הרב נתנאל חביב שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40-21:00הרב אברהם ויג שליט"אעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל09:35הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - עז"נבית ישראל 318:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראל פינסק קרלין - מירבית ישראל14:05הרב יוסף דוד גטה שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת זוועילרפפורט 2619:45 - 20:15הרב חיים אורי רבינוביץ שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד בית מנחם - מירבית ישראל09:20הרב יעקב ישראל סמוטני שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל 215:40הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס בית יוסףזונפלד 3613:00-13:30הרב אביתי כהן שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםבעלז(כולל 'בית יוסף' (בתוך ביהמ"ד בעלזאקדושת אהרון 1409:20הרב יוסף פתחיה ברנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםבר אילן ישיבת ישמח משהאהלי יוסף 718:30 - 17:10הרב שלמה דוידי שליט"אעברית
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןאבינדבאחרי הנץהרב אברהם הוכמן שליט"אעברית
ירושליםגאולהיש"ג מאור חייםחפץ חיים 1שחרית 7:30, לאחמ"כ השיעורהרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהבית טובי העירמלכי ישראל 3608:05 לאחר התפילההרב יהודה רבינוביץ שליט"אעברית
ירושליםגאולהביהמ"ד לעלובצפניה פינת מלאכישחרית: 09:00 לאחמ"כ השיעורהרב חיים שלום קרישבסקי שליט"אאידיש
ירושליםגאולהישיבת 'באר התלמוד'מלכי ישראל 7717:40הרב דוד אלישע שליט"אעברית
ירושליםגאולהיש"ג מאור חייםחפץ חיים 124:00הרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהכולל סבא למשפטיםדוד ילין21:00-22:30הרב ישראל בנימין אלמשעלי שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אוהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריוקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אאידיש
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול הישיבה הקדושה "אחינו"גבעת שאול 519:00-19:50הרב ישראל מאיר אורלוויק שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול כושר ג'יםמרכז שטנר21:45הרב יוסף קוקיס שליט"אעברית
ירושליםגוש שמונים ביהכנ"ס גורמחניים 1006:45-07:10הרב נפתלי שכטר שליט"אעברית
ירושליםגילהביה"כ חזון נחוםהמור 321:55-22:15הרב שמשון סומפולינסקי שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אעברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40-9:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםהחומה השלישיתכולל ברסלב להוראהשבטי ישראל 4819:00הרב אהרן קדם שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת דבר ירושליםקצנלבוגן 5318.00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס עטרת נוףברנד 1510:30הרב משה שחור שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת אש התלמודהקבלן 413:30הרב יהודה לוינגר שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס היכל הברכהשאולזון 2406:30-07:00הרב מאיר גבאי שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת 'היכל התורה'קצנלבוגן 9208:00- לאחר שחריתהרב יעקב יהושע פרנקנהויז שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהל משהברנד 1821:00-21:30הרב יצחק בוזגלו שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהבה ואחוהשאולזון 1811:45הרב אריה חיים שטראוס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45-16:00הרב יעקב פלס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף יחוה דעתאגסי 310:15הרב יעקב מאור שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבות מאור ישראל'ברנד 1820:45 - 21:00הרב משה בוטח שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת ויזניץקצנלנבוגן 8021:00הרב יעקב דוד ויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס משכן ציוןמשקלוב 1821:15-22:15הרב אריה זומר שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביה"כ חדות שמחהפרנס 1040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהמ"ד צילו של היכל(בבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים14:00-14:15הרב יצחק גראב שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי קול יהודההרובע היהודיבין מנחה למעריבהרב משה חיים ברנדויין שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 705:45הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:00הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 720:30הרב שמעון דוב ברנסדורפער שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים תפארת בחורים(עין יעקב (מעל שטיבלך מאה שערים19:10-19:30הרב משה הידלסהיימר שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30-07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אאידיש
ירושליםמורשה(מוסררה)כולל מגיני ארץ -ביהכנ"ס ברסלב- עידו הנביאהנביאים 2617:45הרב נחמן גול שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 4513:20-13:40הרב מאיר אורלנסקי שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףאוצה"ס - ביכורי יוסףסורוצקין 2413:00הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףשארית יוסףסורוצקין 2408:00-08:30הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45הרב אברהם משה דונר שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אאנגלית
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40-10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אספרדית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אאנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל18:40הרב אליהו כהן שליט"אעברית
ירושליםמעלות דפנהביהכנ"ס גן מחלמח"ל 9שחרית 07:00 השיעור 7:45הרב שמואל בירנבוים שליט"אאנגלית
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד דחסידי ברסלביוסף בן מתתיהו 10לאחר הנץהרב אברהם כהן שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך באיאן - בהיכ"ס של האדמו"ר שליט"איהודה המכבי 1020:45-21:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור - בנין הת"תברנס פינת ירמיהו20:40הרב אברהם רייס שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס מטלוןאלפנדרי 2114:55 - 15:15הרב ראובן אביטל שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד סערט ויזניץ מקור ברוךגרוסברג 821:15הרב יוסף זלמן פישר שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס טוויגרשב"ם20:30הרב יוסף רביע שליט"אעברית
ירושליםמרכז העיר שערי העיריפו13:30הרב מאיר וינברגר שליט"אעברית
ירושליםמרכז העיר בית אביחיקינג ג'ורג'13:30הרב ברוך קלמן שליט"אאנגלית
ירושליםנווה יעקב ישיבת בית ישראלזוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"אאנגלית
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת המרכזי זכרון שלמהאבא אחימאיר22:30הרב חיים יהודה ראם שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס נצח אברהםשאדיקר 2ימים ב'-ה' 21:00-22:00הרב מיכאל כהניאן שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב מגן אברהםמשה שאולי 321:00הרב רפאל אדלר שליט"אאנגלית
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויזניץ עזרת נשיםנחמיה 1419:00 - 19:25הרב אליעזר זוסיא גרינוולד שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויזניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביכולל ויז'ניץאביתר הכהן 912:40הרב חיים אברהם וייס שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויזניץנחמיה 1413:00הרב נחום מילר שליט"אאידיש
ירושליםנחלאותביהכנ"ס בתי רנדהתבור 106:30הרב ידידיה ארן שליט"אעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס זכרון יחיאלשאול המלך 2120:15הרב יוסף שלמה שירקין שליט"אעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס בית חנהאריאל 512:30הרב ראובן אביטל שליט"אעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס משכן אסתרמיכל 1022:15-22:30הרב משה הלברג שליט"אאנגלית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרים לוין 2513:40 - 14:00הרב שמואל זלוטניק שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהבית ישראלאבן האזל 1918:00הרב אריאל ישראלי שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהישיבת ברכת חייםעזרת תורה 1620:30-22:00הרב משה ורצברגר שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס המורהרח' שמחה הולצברג יום א' 19:45-20:45הרב מיכאל כהניאן שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30-11:30הרב דוד ששון שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביה"ס עמל (בקומה העליונה)זנגוויל 2513:15הרב הראל מוסאי שליט"אעברית
ירושליםקרית משההיכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30-07:45הרב יצחק פינץ שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס היכל יעקבריינס 1713:10-14:00הרב שמואל נקש שליט"אצרפתית
ירושליםרוממהשערי בינהירמיהו 68 המהר"ם מרוטנבורג 720:30הרב פרץ בלוי שליט"אאידיש
ירושליםרוממהישיבת חזון עובדיההריקמה 708:50-09:05הרב דניאל כהן שליט"אעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00-21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אעברית
ירושליםרחביהישיבת נצח ישראל-ראמיילעסרמבן פינת אבן עזרא 22מנחה רבע שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ השיעורהרב שלמה נבנצל שליט"אעברית
ירושליםרמות משכן ישראלסולם יעקב 221:15הרב סיני סופר שליט"אעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגא באהל עדינהשיבת ציון 1021:00-21:45הרב יצחק שלמה בלוי שליט"אעברית
ירושליםרמות אמנין אברכיםבובליק 1לאחר הנץהרב ישי לסר שליט"אעברית
ירושליםרמות בביהכנ"ס משכן מאיר -קומה ב'אהרן אשכולי 11020:30-21:10הרב יצחק אנקונינה שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15הרב יוסף דוד מור שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30-22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אעברית
ירושליםרמות גנרות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"אעברית
ירושליםרמות דביהכנ"ס חניכי הישיבותמינץ 46 א'21:15הרב רפאל בלוך שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה- אורחות איש(אלימלך מלזיענסק 10 רמות (מאחורי רחוב מירסקי 717:00-17:30הרב אלחנן הירש שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת עטרת התורהאור שרגא 619:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת עטרת התורה - כולל זכרון משהאור שרגא12:30הרב שלמה דוד טרעפ שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15-14:40הרב חגי אברהם שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכ"ס 'מדרש יוסף חיים'רמת הגולן 3121:00-21:15הרב יגאל אלבז שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15- 14:45הרב אליהו טיבי שליט"אצרפתית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:00הרב אריאל טביב שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך, בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2520:45-21:15הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"אאידיש
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:10הרב הלל תואתי שליט"אצרפתית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהמ"ד להוראה בנין אבדרוק 513:20הרב יצחק בקשי דורון שליט"אעברית
ירושליםרמת שרתישיבת מיר -בחדר שיעורים בית מנחםהנגר19:15-19:30הרב נחמיה טרכטינגוט שליט"אעברית
ירושליםשמואל הנביא ביהכנ"ס חניכי הישיבות שמואל הנביאמגן האלף 3שיעור בגמרא ב 10:00 והלכה 10:50הרב זאב אייזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםשערי חסדמדרשת זיוכהנוב 1618:30הרב אברהם אליעזרוב שליט"אעברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"אעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אעברית
כוכב יעקב-ביהמ"ד החסידי המרכזיאהבת ישראל 1121:50הרב חיים שריינר שליט"אעברית
כפר סבאביהכ"נ ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 1220:15הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:45הרב משה בר שליט"אעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12518:00-19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אעברית
כרמי צור ד.נ. הרי יהודהכרמי צורביהכנ"ס המרכזי האשכנזיכרמי צור19:30הרב אליעזר זיכר שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל - בעז"ננתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)15:45-16:20הרב אליעזר שטאל שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אעברית
כרמיאלגבעת רםביהכנ"ס ע"ש בר קפראבציר 39שחרית: 06:25 השיעור: 07:15הרב אליהו אוחיון שליט"אעברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אעברית
לודבניתביהכנ"ס אהל משהשלמה המלך19:30-20:00הרב אליהו ממן שליט"אעברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30-19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אעברית
מגדל העמקהגפןכולל מגדל אורהרב עובדיה יוסף 2317:00-17:30הרב אוריאל חמו שליט"אעברית
מגדל העמקנוף העמקכולל מגדל אוריסמין 1116:00הרב ישראל מאיר פרל שליט"אעברית
מודיעיןקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קהילת אשכנזחתם סופר 215:20הרב שלמה אלטשולר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:40הרב שמואל לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00-7:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שיח יצחקשד' הלל ושמאיא'-ה' 13:00 - 13:20 ,מוצ"ש אחרי מעריבהרב ירמיהו ורון שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדרר' יהודה הנשיא 3707:00-7:20הרב יחיאל דוד לנציצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10-7:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא - באוצר הספריםר' עקיבא 2320:20-20:40הרב אשר שטרנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד לומדי תורהשד' הלל ושמאי פינת ר' יהודה הנשיא20:50-21:10הרב משה לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ביהכנ"ס קהילת ר' עקיבא - היכל ב'ר' עקיבא 23שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם שקלאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאלשד' יחזקאל 222:30-22:45הרב בועז מילצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלהרשב"י 4120:40-21:00הרב ישראל צוקרמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא - בח"שר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00-7:20הרב יוסף סגל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץסימטת רבי טרפון20:50-21:15הרב חיים ידלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15-10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת חניכי הישיבותרשב"י 3608:30הרב יצחק האוסמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3508:05הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת "אהל תורה"יהודה הנשיא 3522:25-22:40הרב אליעזר ליב שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר - בחדר שיעוריםישיבת מיר ברכפלד19:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץרבי טרפון 819:50-20:15הרב דוד ברוך שטרנבוך שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדריהודה הנשיא 3721:00-21:10הרב יהודה משה צבי משקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכ"ס 'סדיגורא'יהודה הנשיא פינת הלל ושמאי18:45הרב אהרון יצחק ביכלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת חניכי הישיבותרשב"י 3622:45הרב אלכסנדר שולזינגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכ"נ ישועת דודרשב"י 2106:30-06:45הרב יוסף מילר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדאור יחזקאלרשב"י 2112:15 - 12:50הרב ממן מיכאל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3513:00הרב שמואל צבי פרוש שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד קרעטשניףיהודה הנשיא 2217:30הרב ירחמיאל מרקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס דרכי מאיר שבמרכז עיליתשדרות יחזקאל 218:45הרב אשר וקסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויזניץרבי טרפון 807:05-07:20הרב נתן נטע הופמן שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדישכר באהליךרשב"י 2112:55הרב יעקב עמנואל שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פרוכטנגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס רחמסטריווקאפונוביז 722:15הרב אריה מרדכי שיש שליט"אאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס קהל עדת ירושליםהרב מפוניבז 721:00הרב אפרים חשין שליט"אאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםפונוביז 723:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס משנה הלכות קהילת אונגווארזכרון שמואל 509:00 - 09:30הרב ברוך זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס קרית אביעזריחזון איש 121:00הרב יואל לב שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכ המרכזי-חפציבה (בית שני)אביעזרי 24 06:45-07:00 (שחרית ב:7:00)הרב אהרון רוזנקרנץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס אור יהושעחזון איש 1819:15הרב ברוך וולס שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבההמרכזי חפציבה בית שניאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס המרכזיריטב"א 121:30 - 22:00הרב יעקב וולברשטין שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת משכן עזרא-08:20הרב אהרן נוביק שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס המרכזי - נאות הפסגההריטבא 1022:45הרב יונה גוגנהיים שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספראוצר הספריםריטב"א 121:30הרב יעקב וולברשטין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יעקבקצות החושן 819:25-19:40הרב אריה שאר ישוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שיר ושבחה- חברוןהסבא מסלבודקא 421:45הרב ישראל מרקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:10הרב אהרן וייס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס מרומי שדהמרומי שדה21:30הרב משה יחיאל הרסקין שליט"אאנגלית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3612:40הרב בן ציון וועג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אונגווארזכרון שמואל 209:00הרב ישראל מייקל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת אוהלי ספראור החיים 2710:15הרב רפאל קניאל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1722:30הרב יעקב בוצקובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רוטן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל תורה - זכור לאברהםנודע ביהודה 4013:05הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 1מהשקיעה למשך 20 דקותהרב יעקב וונדר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 -21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רוטן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת קצות החושןקצות החושן 919:35הרב צבי רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יצחקחפץ חיים 621:40-22:05הרב אהרן רייזנר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה - בעזרת נשיםמשך חכמה 4121:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרתורה ותפילהנתיבות המשפט 10920:15הרב דוד רוזנטל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכ"נ שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף17:00 - 17:20הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה - בעזרת נשיםמרומי שדה 1321:00-21:30הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמשפ' גריינמןמשך חכמה 5821:40-22:00הרב אריה וולפין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:50-22:20הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יצחק - חדר שיעוריםחפץ חיים22:05-22:30הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל עטרת שלמהנודע ביהודה 40 א19:20 - 19:35הרב אשר וקסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פרושיםיהודה הנשיא 3509:00הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בן איש חימסילת יוסף פינת חתם סופר22:00 - 22:30הרב מנחם גרפל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביכהנ"ס משכן תורהרבי עקיבא09:00הרב יצחק זאב ברלין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל בית אבאאור החיים 27ימים א' ד' וה' ב15:30 וב' 08:55הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:35 - 18:55הרב איתי פלץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 -בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד המרכזי (בעזרת נשים)שדי חמד 1812:50הרב מנחם גרפל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהם- אוצה"סנודע ביהודה15:30הרב מאיר הלל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית המדרש יחל ישראלנתיבות המשפט 221:00-21:20הרב דוד בלאו שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40-21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ברית יצחקמנחת חינוך 118:05-18:35הרב יעקב רוסו שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית תפילה -עזרת נשיםנתיבות המשפט 7321:00הרב גבריאל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון דוד בשטיבל היכל אליהושדי חמד 1311:30 - 11:50הרב בנימין גודמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7308:55-09:20הרב מרדכי הכהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה08:55-9:20הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת רבי עקיבא - היכל ב'רבי עקיבא 2323:00 -23:25הרב מרדכי גורגוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד 1123:15הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספריחל ישראלנתיבות המשפט 219:45הרב יעקב אייזנבך שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 7513:45הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7319:30הרב חיים בוקוולד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 222:00-23:00 ימים א-ד'הרב מרדכי ברנט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3118:40הרב אברהם סלמון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - אהל אברהם - בית שלישישאגת אריה21:30הרב יהושע איזנשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 4418:35-19:00הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 112:00הרב אשר לדרר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה21:00הרב אברהם רוט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דרך התורהמנחת חינוך 515:30הרב שרגא בויאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה מול בנין 1921:10הרב יצחק לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון מאירמסילת יוסף פינת חפץ חיים20:40-20:55הרב רפאל חביב שליט"אצרפתית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת רינת התלמודמסילת ישרים09:10הרב מיכאל יזדי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים19:45הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 75 ב'10:35-10:50הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:00-13:20הרב משה רביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחם-נודע ביהודה 3714:30-14:50הרב מרדכי שורצבורד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת תורת מרדכינתיבות המשפט 713:30-13:45הרב יצחק יגלניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי הישיבותנתיבות המשפט 7321:15הרב יצחק גולדברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת אחינונודע ביהודה 4007:15הרב יצחק קניגסברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:45-10:00הרב אברהם ישעיהו זכריש שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נזר ישראל - בחדר שיעוריםאור החיים 2013:25-13:55הרב רחמים אליאס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נחלת בנימיןמשך חכמה 1914:05הרב שלמה וילמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריהשאגת אריה16:05הרב חיים ברוך ברק שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביעזרימסילת יוסף 1322:10-22:30הרב ישראל כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אעברית
מירון-ביהכנ"ס אור הגלילקבר הרשב"י19:17 - 19:35הרב אהרון איילון שליט"אעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אעברית
מירון-קבר הרשב"י מרפסת הכהניםקבר הרשב"י20:30 - 20:45הרב אהרון איילון שליט"אעברית
מעגליםכולל פנסיונרים ביהכ"נ מצפהמרכז היישוב11:45הרב יהודה חורב שליט"א
מעלה אדומיםביהכנ"ס יצחקי (קומה עליונה באולם)הגיתית 217:30 - 17:45הרב אברהם פרל שליט"אעברית
מצפה רמוןישיבת מדברה כעדןעין עופרים 18אחרי תפילת שחריתהרב שמריהו הופמן שליט"אעברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס תהיליםרמב"ם 410:30-11:00הרב יהודה קמרמן שליט"אעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30-19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אעברית
נצרת עילית-ביהכנ"ס הגדול המרכזי נצרת עיליתרח' הגבעה 340 דק' לפני זמן מנחההרב נתנאל ויזגאן שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גכולל אחוות התורההרב פינחס מילר 421:15הרב נתן סלומון שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס המרכזיהרב עובדיה יוסף06:30-7:00הרב אהרן לאבנשטיין שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס תפילה למשהאלפסי -ליד מגדל המים19:00 - 19:20הרב יוסף חיים לוגסי שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 221:00הרב יעקב ישראלי שליט"אעברית
נתיבותכולל 'בית ישראל'אלפסי12:30-13:00הרב יעקב אברהם שליט"אעברית
נתיבות"כולל "לב רבקה20:30הרב שלום בן משה שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 208:45הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 519.30 - 20.00הרב יצחק קוזניץ שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס מאור יוסףאור לציון19:00הרב אברהם משען שליט"אעברית
נתיבותיש"ק עטרת שלמה-במתחם ישיבת הנגבחזון איש 515:35-16:05הרב דוד יוסף פאור שליט"אעברית
נתיבות-ישיבת תפארת בחורים-19:00-19:20הרב דוד רביבו שליט"אעברית
נתיבות-ביהכנ"ס לב דודבר אילן 1719:15-20:30הרב ציון קדוש שליט"אעברית
נתיבותשלום בניךביהכנ"ס בית בוכריסשלום בניך19:00-20:00הרב יניב דהאן שליט"אעברית
נתניהישיבת צאנז היכל התורהסעדיה גאון 1021:50 - 22:10הרב יצחק פיליפ שליט"אאידיש
נתניהביהמ"ד חפץ חייםנעמן בלקינג 719:30-20:00הרב אלירן אביטבול שליט"אעברית
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 718:15 - 18:30הרב אהרן מושיוב שליט"אעברית
נתניהמרכזביהכנ"ס היכל רפאלברנר 220:30הרב יעקב חזיז שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00-22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30-21:30הרב טל רביב שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס מנין אברכיםגבע 2512:30-12:55הרב ישראל מאיר ברגר שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס ויזניץאברהם שפירא 821:00-22:00הרב שלום אהרון שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה לערביתהרב יעקב שטרית שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:00הרב דוד משה שוורץ שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אעברית
עוצםנר זרחליד הביהכנ"ס המרכזי20:30הרב אפרים לייכטר שליט"אעברית
עזריהכולל אברכים תורת יעקבדרך המיסדים 6612:50-13:10הרב אלעזר הכהן שליט"אעברית
עמנואלביהמ"ד משכן נתןבעל שם טובשעה ורבע לפני השקיעההרב אהרון דוד סלצקי שליט"אעברית
עפולהגבעת המורהביהכנ"ס אהל שלמהסוף רח' ראסל09:00הרב אליאור קאטשא שליט"אעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3517:30-18:00הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אעברית
עפולהעפולה עיליתביהכנ"ס תפארת יואלהזית 120:10-21:00 .ובשבת 50 דק' לפני הדה"נהרב אברהם יוסף כץ שליט"אעברית
ערדביהכנ"ס רז אל חייהודה 26/119:00הרב אברהם יוסף פינקלשטיין שליט"אעברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אעברית
ערדחלמישכולל נר שמחהאתרוג 3115:15הרב ישראל קורנפלד שליט"אעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אעברית
פתח תקווהביהכ"נ ספראבן גוריון 319:00 - 19:15הרב מרדכי דיין שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס בעש"טבן אליעזר 1719:15הרב יששכר רייך שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס גור - נר אברהםבגין 8413:25הרב מרדכי גולבסקי שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס קהל חסידיםבן אליעזר 1718:50הרב שלמה קדוש שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45-22:15הרב אריאל כהן שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15-23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרבית הכנסת חניכי ישיבת חברוןמנחם בגין 10222.15 תפילת ערבית, ולאחר מכן השיעורהרב חננאל כץ שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרכולל המצוינים עמישבצפת 3609:00 - 09:15הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםביהכנ"ס המרכזי הבעש"טאריה בן אליעזר20 דק' אחרי ערביתהרב בן ציון גולדמן שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםשירת דבורהצאלח שלום בין בנינים 31 ל 3322:15-22:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווהכפר גניםביהכנ"ס אור התפילהניימן 720:15-20:30הרב אברהם אמויאל שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס דברי חייםההגנה 21שחרית: 07:00 לאחמ"כ השיעורהרב שלמה זלמן אונסדורפער שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר בבית אבותמונטיפיורי 3213:45-14:15הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהמ"ד משקולץסלנט 818:00-19:00הרב יהודה לייב ברגר שליט"אאידיש
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס אביעזריארלוזורוב 322:35-23:00הרב שאול גור שליט"אעברית
פתח תקווהפג'הביהכנ"ס בית מאירמילר 1513:45-14:05הרב יאיר כהן שליט"אעברית
צפתת"ת פרחי כהונהיאנוש קורצ'ק13:55 - 14:10הרב אוריה נחום שליט"אעברית
צפתביהכנ"ס שם ועברהפלמ"חאחרי תפילת שחרית בנץהרב גל כהן שליט"אעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות 113:00 -13:15הרב אוהד מאיר לוי שליט"אעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות20:00 - 20:15הרב גלי כהן שליט"אעברית
צפתבית מדרש האר"י האשכנזיאלקבץ 13השיעור אחרי הנץהרב מרדכי סילבר שליט"אעברית
צפת-ביהכנ"ס הארי האשכנזיסימטת נ'גארהבין מנחה לערביתהרב יצחק גולדשטיין שליט"אעברית
צפתעיר העתיקהביהכנ"ס היכל ניסיםהאר"י 10בין מנחה לערביתהרב ניסים שבבו שליט"אעברית
צפתעיר העתיקהישיבת הכותאבאדרעי 909:30 - 09:50הרב ניסים שבבו שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1317:45-18:30הרב גיא רחמים שליט"אעברית
קרית אונוכולל פני חמההרצל 3416:30 - 17:00הרב אוריאל דוארט שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס אור ציוןהרצל 3409:40 - 10:10הרב ישראל חתוכה שליט"אעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס 'חסדי אבות' -בניין ישיבת נירקרית ארבעבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אעברית
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה הנשיא 7בין מנחה למעריבהרב חיים וינשטוק שליט"אעברית
קרית אתאמפעל מזוןקרן היסוד 1012:15הרב דוד קניג שליט"אאידיש
קרית אתאמרכז העיר ביהכנ"ס הגדולהמייסדים 13בין מנחה למעריב - בשקיעההרב יוסף רוזנברג שליט"אעברית
קרית גתביהכנ"ס 'קרעטשניף'רמות דוד 120:30 מיד אחרי מניין ראשון של מעריבהרב יוחנן טווערסקי שליט"אאידיש
קרית גתגליקסוןכולל הליכות עולםהר מירון 720:15-21:30הרב רון שמעון עשור שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס חניכי הישיבותפרת20:45-22:00הרב שגיא משה מלול שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס של חסידי באיאןהאדמור מחב"ד 821:30-22:00הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס חניכי הישיבותגאון הירדן20:30-21:45הרב לוי יוספוב שליט"אעברית
קרית גתרמות דודביהמ"ד קוממיותנתיבות שלום20:45הרב שלום מאיר שליט"אעברית
קרית יערים ט. סטוןישיבת 'באר יצחק'גורדון 14023:00-23:30הרב איתן אסולין שליט"אעברית
קרית יערים ט. סטוןהקריהישיבת מאורות התורהדרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אעברית
קרית יערים ט. סטוןהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1014:30-15:00הרב עקיבא לויליכט שליט"אעברית
ראש העיןמרכז רוחני משכן משהמהריק"א 1020:30 - 21:30הרב נריה משה שליט"אעברית
ראש העיןשיכון ד'ביהמ"ד אור זרועחזון איש 915:30-16:00הרב רמי מנחם חדד שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס פאי שערי אפריםהרב קוק 308:00-08:30הרב אוריה יגל שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20-12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"אעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 210:30 - 11:30הרב אמיתי גדסי שליט"אעברית
רחובותישיבת מאור התלמודבנימין 3420:30הרב מרדכי גנוט שליט"אעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניף - חדר שיעוריםהגנה 33בין מנחה למעריבהרב פנחס ליכטנשטיין שליט"אאידיש
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניףהגנה 3321:00 - 22:00הרב אליהו הורלנצ'יק שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס כולל בר שאולמרים מזרחי 822:10הרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3009:00, לאחר תפילת שחריתהרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רחובותשערייםביהמ"ד הליכות חייםזכריה מדר 3109:00-10:00הרב שלמה מלכה שליט"אעברית
רינתיהביהכנ"ס המרכזי של הישוב-מנחה 20 דק' לפני השקיעה, ולפני השיעורהרב משה כהן שליט"אעברית
רכסיםכולל נר ישראלהרקפות 13:00-13:15הרב נפתלי פרי שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד קטורת תמיד-אהל משה ורפאלדקל 3216:30הרב מיכאל טאירימוב שליט"אעברית
רמת גןביהכנ"ס ראחובברקאי 2022:00הרב יצחק מרדכי רוזנבוים שליט"אעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:45-21:10הרב ערן פנחס שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר בבנין ביה"ח השיקומיביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס אור תורה שע"י ביה"ס רועי קלייןפרץ18:15-19:20הרב דוד מויאל שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס אהל ארירבוצקי 9808:10הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס קל עולםרבוצקי 5607:30 - 08:00הרב משה סודרי שליט"אצרפתית
רעננהביהכנ"ס עדת ישראלאברבנאל 710:15הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהלב הפארקביהכנ"ס אדמון ספרא קהילת אחות רעיםהסייפן 1018:40הרב יעקב נדב שליט"אעברית
רעננהמרכז העיר כולל הקהילתיאחוזה 19807:20-08:00הרב יוסף בלאושטיין שליט"אעברית
רעננהמרכז העיר בביהכנ"ס קול חיים - בתוך הקניון בקומה ראשונהאחוזה 9809:30הרב רפאל אקנין שליט"אצרפתית
רעננהמרכז העיר ביה"כ קליולנדהר סיני 1118:30-19:00הרב אהרן פרובר שליט"אעברית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8211:50-12:15הרב שמחה יעקובוב שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 3715:45-16:30הרב יצחק ברקוביץ שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10. ת.ד. 24020בין מנחה לערביתהרב משה דהאן שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס מקלט קרית עתידיםראול ולנברג13:55 - 14:30הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס אהל משהבנימין מתודלה 1009:30הרב אברהם צבי פאלק שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכדי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהאחיעזר 114:55 - 15:10הרב אליהו מועלם שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 37בין מנחה לערביתהרב שבו בצלאל שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףפקיעין 1217:00הרב אלחנן גוטמן שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס מגידנורדאו 6306:30-6:45הרב עמנואל בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 909:30-10:30הרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל -שערי תורה למטהבת ציון 9מעריב: 20 דק' לאחר השקיעה, לאחמ"כ השיעורהרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 64א'-ד' 19:40-20:00, יום ה': 18:00הרב משה חיים טוטיאן שליט"אעברית
תל אביב - יפולב תל אביבביהכנ"ס קדושי אונטפולאוליפנט 17בין מנחה למעריבהרב דוד פרידמן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צהלאלוף 1909:00-09:45הרב אהרן כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה שרתביהכנ"ס של הרב שמחה כהןהדף היומי 321:00הרב שמחה כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש (בעזרת נשים מזרח)הדף היומי 813:55-14:25הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפורמת אביבביהכנ"ס זכר שלמהברודצקי 1717:00הרב משה נויבירט שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס אוהל יעקברמב"ם 44אחר שחרית בנץהרב אליהו בנדריים שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסף - הגבעהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחמשפחת ועקניןחסד ומשפט21:00-21:30הרב נתן רוס שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30-08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אעברית
עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשם משפחה מג"ששם פרטי מג"ששפה
אופקיםביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30הרב שלום דרעי שליט"אדרעישלוםעברית
אופקיםביהמ"ד נחלת משההרב הורביץ16:05הרב מרדכי פרוש שליט"אפרושמרדכיעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אטשזנריהודאעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40 - 22:55הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אשפיראיוסף מרדכיעברית
אור הגנוזאור הגנוזביהמ"ד המרכזיאור הגנוז ימים ב'-ה' 18:15הרב איתמר יצחקוביץ שליט"איצחקוביץאיתמרעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס הרב יוסף חייםיוסף חייםשיעור סיכום- יום ד' 19:45 - 20:45הרב בנימין קליין שליט"אקלייןבנימיןעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אבן סניורשמעוןעברית
אלומהחזון יחזקאלביהכנ"ס חסידי סלוניםחזון יחזקאל19:45 מעריב לאחמ"כ השיעורהרב אברהם רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןאברהםעברית
אלעדביהכנ"ס דז'יקוב ויז'ניץרח' המאירי21:00הרב משה קליין שליט"אקלייןמשהעברית
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 2106:15הרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםעברית
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:30הרב ראובן נתנאל שליט"אנתנאלראובןעברית
אלעדביהכנ"ס שירת נפתלירבי חייא 1020:20 - 21:00הרב מרדכי הרשקוביץ שליט"אהרשקוביץמרדכיעברית
אלעדביהכנ"ס ויז'ניץבן עוזיאל 3407:00הרב מאיר ברגר שליט"אברגרמאירעברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםאידיש
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1120:30הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אדייטשיוסף בערישאידיש
אלעדביהכנ"ס סערט ויז'ניץרבי פנחס בן יאיר 2722:15-22:30הרב מרדכי ווייס שליט"אווייסמרדכיאידיש
אלעדת"ת מוריההראש 108:40 - 09:00הרב עמיר חלפון שליט"אחלפוןעמירעברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת ערבית 22:15הרב יעקב סטל שליט"אסטליעקבעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אנחמניחיים שלמהעברית
אלעדאחיעזרישיבת באר התלמודיהודה הנשיא 3020:00הרב אריאל מילר שליט"אמילראריאלעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45 - 22:00הרב יעקב גולד שליט"אגולדיעקבעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית אחיעזריהודה הנשיא 2605:45 - 06:10 לאחמ"כ שחריתהרב איתמר חבשוש שליט"אחבשושאיתמרעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס איגוד האברכיםרשב"ם 220:00הרב חיים אהרונוב שליט"אאהרונובחייםעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס חניכי הישיבות - רשב"ירשב"י 1318:40 - 19:00 (לאחמ"כ מנחה)הרב דוד דרעי שליט"אדרעידודעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15 - 21:45הרב אליהו רייך שליט"ארייךאליהועברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30 - 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אאלקריףיחיאלעברית
אלעדחפציבהביהכנ"ס היכל זרחחוני המעגל 3406:15הרב אוריאל שטרן שליט"אשטרןאוריאלעברית
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15 - 20:35הרב חיים שטרן שליט"אשטרןחייםאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3415:30 - 16:00הרב דוד וייס שליט"אוייסדודאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל 3420:30 - 21:00הרב משה מאיר וינברגר שליט"אוינברגרמשה מאיראידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45-19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אוינגרטןגדליהאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15 - 21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אפרלמןשלמהעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2211:00הרב יוסף פנירי שליט"אפנירייוסףעברית
אלעדרמת מאירביהכ"ס ישועות משה - ויז'ניץאבן גבירול20:45 - 21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אגפנרמנחם מנדלאידיש
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אקויטנישמואלעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםהציפורן פינת מתתיהו הכהן20:30 אחרי מעריבהרב ג'רמי רוזנבאום שליט"ארוזנבאוםג'רמיאנגלית
אשדודביהכנ"ס הרי"ףרח' הרי"ף12:45הרב רפאל טובלי שליט"אטובלירפאלעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אבנגייוסףעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:45, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אבר ששתחייםעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3522:15הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אהורוביץחיים פסחאידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס אור שלמה בתוך ת"ת בעלזחטיבת הנגב 1120:30הרב אברהם חיים פולק שליט"אפולקאברהם חייםאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30 - 21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אוייסשלמה זלמןאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררח' רבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אפומרנץמאירעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החייםהאדמור מויז'ניץ 506:30 שחרית לאחמ"כ השיעורהרב שמעון נמירובסקי שליט"אנמירובסקישמעוןעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים - בעז"נהאדמו"ר מויז'ניץ 516:30 - 16:45הרב יהושע ובר שליט"אובריהושעאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אגנוטיעקב שמשוןאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אגרובייסאברהםעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אליבוביץיחזקאלאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויז'ניץהאדמור מויז'ניץ 520:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אליבוביץיצחקאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:00 - 10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אלנדאויצחק זאבעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 1818:45הרב משה פלדמן שליט"אפלדמןמשהעברית
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב-14:00הרב נפתלי וירניק שליט"אוירניקנפתליעברית
אשדודרובע חביהמ"ד ויז'ניץהרותם 2909:30 - 10:00הרב משה יחיאל זיידה שליט"אזיידהמשה יחיאלאידיש
אשקלוןביהכנ"ס משכן פז - בעז"נהפרדס 2017:00 - 18:00הרב גולן רבא שליט"ארבאגולןעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45 - 20:45הרב חיים הלוי שליט"אהלויחייםעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייברח' אורי אליאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אדעימרדכיעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/215:30 - 16:00הרב יוסף עמוס שליט"אעמוסיוסףעברית
אשקלוןשמשוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 10 קומה 216:30 - 17:00הרב יעקב פיניש שליט"אפינישיעקבעברית
באר שבעביהכנ"ס באר מרים של האחים אוםראובן הכט 5213:45 - 14:05הרב עמוס לביא שליט"אלביאעמוסעברית
באר שבעישיבה קדושה אהבת ישראלרחבת הראש 917:30 - 18:00הרב שמעון אדרי שליט"אאדרישמעוןעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15 - 12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אברקוביץחייםעברית
באר שבעשכונה ד'ישיבת נחלת יצחקרש"י 1145:30 - 6:30הרב עוז אוזן שליט"אאוזןעוזעברית
בית שאןביהמ"ד דרכי אליהומשה דיין 4118:00הרב אוהד אזולאי שליט"אאזולאיאוהדעברית
בית שאןכולל זוהר התורהבלפור 3212:45 - 13:15הרב אלקנה ישראל שליט"אישראלאלקנהעברית
בית שמששטיבלאך קהל חרדים - סאבוביץ'רח' ריב"ל10:45הרב יוסף דוד לוצקין שליט"אלוצקיןיוסף דודאידיש
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"איונגרייזמאירעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אמישוריאירעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת גוראור שמח 918:00 - 19:00הרב ישראל צבי מאיר שליט"אמאירישראל צביאידיש
בית שמשבית ומנוחהברית כהונהאור שמח 1518:00הרב ישראל מדר שליט"אמדרישראלעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10 - 12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעזריאלמיכאלעברית
בית שמשהעיר הישנהביהכנ"ס יד דוד ואהל רחלהשבעה 3208:45הרב אליאל האוזי שליט"אהאוזיאליאלעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 721:45הרב דוד צבי קאהן שליט"אקאהןדוד צביאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאיזנבךחיים צביאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30 - 22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אגריןאהרן מרדכיעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 16 21:00 שעור בגמרא, ולאחריו שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אהמבורגרמשהאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אראטהיעקבאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת 520:45 - 21:00הרב פנחס בלויא שליט"אבלויאפנחסעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אברנדמרקיעקב מאיראידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת21:00 - 21:30הרב אליעזר כהן שליט"אכהןאליעזרעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משהבן איש חי 1021:20הרב יהודה כץ שליט"אכץיהודהעברית
בית שמשחפציבהביהמ"ד סלוניםאבא שאול21:15הרב מתתיהו רובון שליט"ארובוןמתתיהואידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס סלוניםאבא שאול 722:00הרב שמעון בריכטא שליט"אבריכטאשמעוןאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס רחמסטריוקאאבא שאול 207:00הרב מרדכי רוזן שליט"ארוזןמרדכיאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תהילה לדודבן איש חי 10 - ברחבת בתי כנסיות18:45 לפני מנחההרב עמנואל סולימן שליט"אסולימןעמנואלעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםרח' בן איש חי22:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אכהןאברהם ישראלעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס זכרון יעקבאבא שאול 222:45הרב טוב יאיר סימן שליט"אסימןטוב יאירעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אפרנקלמנדלאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיק - כולל ויחי יעקבאבא שאול 309:45 - 10:15הרב יהודה צבי ברוין שליט"אברויןיהודה צביאידיש
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אברנדסדורפרמרדכיעברית
בית שמשמרכז העיר ביהכנ"ס חניכי הישיבותהמשלט 922:00הרב משה ולס שליט"אולסמשהעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס אבן ישראליונה בן אמיתי 26 20:50 - 21:10, אח"כ ערביתהרב ישראל פלדמן שליט"אפלדמןישראלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלנחל חבר פינת עין גדי20:10הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אקרוסקליאיר שלמהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבה ושמחהנחל דולב 7010:20 - 10:35הרב משה דב שפירא שליט"אשפיראמשה דבעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3318:30 - 19:00הרב ידידה כהן שליט"אכהןידידהעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 1019:00 - 19:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אויינריחיאל מיכלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאל - הישןנחל שורק 2518:00 - 18:20הרב גד אלוש שליט"אאלושגדצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק 2906:00 - 06:25הרב חיים סטשבסקי שליט"אסטשבסקיחייםעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15 - 20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אליכטמןיהודהעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:40 - 13:15הרב גמליאל כהן שליט"אכהןגמליאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה21:40 - 22:00 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אגוטמןמשהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00 - 19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אדוידוביץצביעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30 - 9:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אכהנוביץיחיאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםנחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אמרקסאברהםאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאלנחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אפרץנדבעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאנשיןשמעוןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד באיאןנהר הירדן 2007:10 - 07:30הרב בנימין רבינוביץ שליט"ארבינוביץבנימיןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 3117:45 - 18:00הרב מאיר סירוטה שליט"אסירוטהמאיראידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון21:00 - 21:45הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אהגריעקב מרדכיעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אלמברגראשר אנשילאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס נצח ישראלריב"ז 1612:30הרב יוחנן אורי שליט"אאורייוחנןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1821:00הרב ישראל גרינברגר שליט"אגרינברגרישראלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אמייזליקיששכראידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץאהל יהושע21:30 - 22:00הרב לוי ורצברגר שליט"אורצברגרלויאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות אהרןרבי יהושע 521:00 - 21:30הרב יוסף קדיש פרידמן שליט"אפרידמןיוסף קדישאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2007:10 - 7:30הרב שמעון פישמן שליט"אפישמןשמעוןעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס בעלזא - בית גדליההאדמור מבעלז 818:15הרב אפרים צויבל שליט"אצויבלאפריםאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1809:30הרב שמעון אדלר שליט"אאדלרשמעוןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:50 - 23:10הרב יעקב שטינברג שליט"אשטינברגיעקבאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אסמטאהרון ברש"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר - ויז'ניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אפלדמןאפרים פישלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדרדר שליט"אלונדרדראהרן שמואלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1818:30הרב אלימלך פעפערקארן שליט"אפעפערקארןאלימלךאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:10הרב שמואל פרידלנדר שליט"אפרידלנדרשמואלעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קאלובכף החיים 4021:30 - 21:50 (אחרי מעריב)הרב בנימין גרינוולד שליט"אגרינוולדבנימיןעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קאלובכף החיים 4018:30הרב מנחם מנדל רבינוביץ שליט"ארבינוביץמנחם מנדלעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אזונאבנדמאירעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס ישיבת הר"ןזוועהיל 206:25 - 06:50הרב חיים שלום ברגר שליט"אברגרחיים שלוםעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00 - 12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 1620:30 - 21:30הרב יוסף כהן שליט"אכהןיוסףעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס דברי חייםזוועיל 3021:30 - 21:50הרב יוסף מתתיהו לייטניקר שליט"אלייטניקריוסף מתתיהועברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קרליןרח' חתם סופרבין מנחה למעריבהרב אפרים משה עקשטיין שליט"אעקשטייןאפרים משהעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40 - 13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אמייזליקמרדכיעברית
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45 - 22:15הרב יעקב טלר שליט"אטלריעקבאנגלית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15 - 21:45הרב שלמה קורן שליט"אקורןשלמהעברית
ביתר עיליתגבעה Aשאגת אריה - בעזרת נשיםנועם אלימלך 216:30 - 17:30הרב נתן גיאת שליט"אגיאתנתןעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אכהןאהרוןעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - תפארת מרדכי שלמהרבי עקיבא 3121:30 - 22:00הרב אלימלך רבינוביץ שליט"ארבינוביץאלימלךאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45 - 20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אפריינדמרדכי שלמהאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15 - 20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אמנדלאילמאירעברית
ביתר עיליתגבעה B1באיאן - תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש מול 4907:40 - 08:00הרב דוד בטלמן שליט"אבטלמןדודאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד קהילת מתמידיםדרכי איש 3012:40 - 13:15הרב בן ציון אריה שליט"אאריהבן ציוןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ויז'ניץדרכי איש 1922:00 - 22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אוינברגראהרן דבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעקשטייןגמליאלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםרח' פחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אקירשנבויםשמעוןאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אגוטליביעקבעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אוייסיצחק זאבעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:30הרב בנימין חזן שליט"אחזןבנימיןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אכהנאיחזקאלאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אשלגהמגיד ממעזריטש13:05 - 13:20הרב יעקב לוברבום שליט"אלוברבוםיעקבאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד אשל אברהם דחסידי סטריקובמוצפי 320:45הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אצביוןאברהם ישעי'עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אברזובסקיישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15 - 22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אברויארשמעוןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אזלצמןמשהאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אאלתרחיים אלעזרעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכ"ס באיאן - בעזרת נשיםהמגיד ממעזריטש 3922:00 - 22:20הרב יהושוע ציינוירט שליט"אציינוירטיהושועאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אקינדישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםדרכי איש 3022:15הרב יעקב מאיר קרונבליט שליט"אקרונבליטיעקב מאיראידיש
ביתר עיליתגבעה B1באיאן - תפארת מנחםהמגיד ממעזריטש 4910:30 - 11:00הרב מאיר וורטהימר שליט"אוורטהימרמאיראידיש
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןהחוזה מלובלין 4921:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אפריזנדצבי אלימלךאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00 - 22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אויסברגרמשה טוביהעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3422:00הרב אפרים סגל שליט"אסגלאפרים
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:00הרב יהודה אלטהיים שליט"אאלטהייםיהודהעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תורת משה מציוןהחוזה מלובלין 27לאחר הנץהרב אברהם זוהר שליט"אזוהראברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאייזנעריוסףאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון19:45הרב משה יצחק וויזער שליט"אוויזערמשה יצחקאידיש
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותרח' מוצפי21:45הרב יהודה פריימן שליט"אפריימןיהודהאידיש
ביתר עיליתגבעה B2באיאן - נחלת יעקבהחוזה מלובלין 1 הדקל10:45 - 11:20הרב שמחה שרייבר שליט"אשרייברשמחהעברית
בני ברק------הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אזילברשטייןיהודה אריהאידיש
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבותצירלסון 1422:30 - 22:45הרב אברהם צבי בן שלום שליט"אבן שלום אברהם צביעברית
בני ברקישיבת עץ חיים באבוב - יש"געזרא 2819:30 - 20:00הרב משה מרדכי הורונציק שליט"אהורונציקמשה מרדכיעברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30 - 23:00הרב אליהו מונק שליט"אמונקאליהועברית
בני ברקכולל כנסת התורה - בעז"נ בביהכנ"ס תפארת נחמןאבן שפרוט 2 אבן גבירול09:00הרב אפרים סוקולובסקי שליט"אסוקולובסקיאפריםעברית
בני ברקכולל נחלת משה(ראדזימין 3 (בנין הפיס08:30 - 08:50הרב אשר הופמן שליט"אהופמןאשרעברית
בני ברקישיבת רשב"ידבורה הנביאה 2413:00הרב רפאלי מרדכי שליט"אמרדכירפאליעברית
בני ברקמשפ' ברדההשומר 5 קומה ב'22:00 - 22:30הרב נתנאל ברדה שליט"אברדהנתנאלעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40 - 15:55הרב יצחק אגמי שליט"אאגמייצחקעברית
בני ברקחיי אברהם - באבובעזרא 3220:30הרב אלעזר כהן שליט"אכהןאלעזרעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אפרץמשה חייםערבית
בני ברקביהכנ"ס ספינקאגני גד 10הרב נפתלי צבי הרשקוביץ שליט"אהרשקוביץנפתלי צביעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 219:20 - 19:35הרב משה צבי הופמן שליט"אהופמןמשה צביעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב יהושע לוי שליט"אלוייהושעעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב שמואל קלרמן שליט"אקלרמןשמואלעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00 - 13:15הרב זאב פוקס שליט"אפוקסזאבעברית
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00 - 21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אהגריעקב מרדכיאידיש
בני ברקויז'ניץסלאניםדמשק אליעזר 3519:50 - 20:20הרב יוסף דוד וינברג שליט"אוינברגיוסף דודאידיש
בני ברקויז'ניץביהמ"ד נדבורנאחידושי הרי"ם 1611:00 - 12:00 הלכה לאחמ"כ גמראהרב שלמה יעקב גלבשטיין שליט"אגלבשטייןשלמה יעקבעברית
בני ברקויז'ניץישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1020:15 - 20:30הרב אליהו אינהורן שליט"אאינהורןאליהועברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד סקוויראאור החיים 1321:45 - 22:00הרב יעקב אייזנברגר שליט"אאייזנברגריעקבאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40 - 12:00הרב מאיר רייזמן שליט"ארייזמןמאירעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס מקור ברוךחזון איש 32מעריב: 21:50 ולאחמ"כ השיעורהרב אברהם אליעזר מרמור שליט"אמרמוראברהם אליעזראידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 710:25 - 10:45הרב נתן קראוס שליט"אקראוסנתןעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד קהל בני הישיבות - עץ חייםחזון איש 1013:00הרב יוסף שואקה שליט"אשואקהיוסףעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 65בין מנחה לערביתהרב יונה זאב וינברג שליט"אוינברגיונה זאבאידיש
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתאהרב קוק 310:20 - 10:45הרב דניאל שטרן שליט"אשטרןדניאלעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00 - 07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אשטרןשמואל אליעזרעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הראשוניםרבי עקיבא 1719:45 - 20:10הרב שמעון ויסברג שליט"אויסברגשמעוןעברית
בני ברקמערב העירביהמ"ד למגידי שיעורים סוחוצובחתם סופר 519:30 - 20:30הרב אפרים קר שליט"אקראפריםעברית
בני ברקמערב העירישיבת ויז'ניץטרפון 719:40 - 20:00הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אגרינברגרשלמה צביאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הגדול - חדר אהל נחמןקאליש 313:00הרב אליעזר מירסקי שליט"אמירסקיאליעזרעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אליהו הנביאקאליש 608:35 - 08:55הרב יוסף צבי רייזמן שליט"ארייזמןיוסף צביעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אלכסנדראחיעזר 418:50הרב אהרן רוטנבארג שליט"ארוטנבארגאהרןעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס היכל אביעזריראב"ד 2019:15הרב יששכר יונגר שליט"איונגריששכרעברית
בני ברקמרכז העיר בהמ"ד הגדול אמרי אש מודז'יץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אלרנרטוביהעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת קרית מלך - בחדר שיעורים למטהירושלים פינת יהושע20:00 - 20:30הרב יעקב ליבוביץ שליט"אליבוביץיעקבעברית
בני ברקמרכז העיר נחלת משהמלצר 3619:30 - 19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אחלופסקיאברהםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס יומם ולילהחגי 807:10 - 07:45 ואח"כ שחריתהרב עובדיה גינתי שליט"אגינתיעובדיהעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת נתיבות עולם - בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"דהשלושה פינת השומר21:35 - 22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אוזאן ישי אברהםעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת מרבה תורהבלוי 818:15 - 19:15הרב מרדכי דוד ברגר שליט"אברגרמרדכי דודאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40 - 13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אלוסטיגשאולעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30 - 16:50הרב דוד היימן שליט"אהיימןדודעברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורדסלר19:30 - 20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אזילברשטייןיהודה אריהאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אאונגרחייםעברית
בני ברקמרכז העיר כולל מאור ישראלחבקוק 2718:15הרב שי יזדי שליט"איזדישיעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירים - בעז"נמלצר 611:30הרב יצחק פנחס גולדווסר שליט"אגולדווסריצחק פנחסעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד מודז'יץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אמנדלישי מרדכיאידיש
בני ברקמרכז העיר צאנז יהודה הלוייהודה הלוי 2219:00 - 19:15הרב משה לוי שליט"אלוימשהעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד בעלזבעלז 519:15 - 19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"ארייזמאןשמואל צביאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירי ישיבת פוניבז'מלצר 1009:00 - 09:30הרב אברהם יעקב פרידמן שליט"אפרידמןאברהם יעקבעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:15 - 20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אכץצבי דודעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד אהבת חסד - בעז"נדסלר 712:55 - 13:30 'ימים: א' ג' ההרב יהודה אריה דינר שליט"אדינריהודה אריהעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס אהבת התורהאלישע 719:30הרב מרדכי עידן שליט"אעידןמרדכיעברית
בני ברקמשכנות יעקבביהכנ"ס אליהו הנביא (מבנה בינוני)עוזיאל 4209:15הרב אליהו עמר שליט"אעמראליהועברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביהכנ"ס היכל משהעוזיאל 2720:00 - 20:30הרב אברהם חזקיהו ברוידא שליט"אברוידא אברהם חזקיהועברית
בני ברקנאות יוסףחסידי דאראגרבי יצחק נפחא 1009:40 - 10:00הרב אליהו פרידמן שליט"אפרידמןאליהואידיש
בני ברקנאות יוסףביהמ"ד דאראגרבי יצחק נפחא 818:30הרב יהודה לנדאו שליט"אלנדאויהודהעברית
בני ברקנאות יוסףסערט ויז'ניץ צפון רח' יואל08:45 - 09:00הרב שמעון כהן שליט"אכהןשמעוןאידיש
בני ברקפרדס כץביהמ"ד אור גבריאלמנחם בגין 4817:40הרב יוסף חיים גולן שליט"אגולןיוסף חייםעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס משה ואהרוןהחלוצים 1121:00הרב יוסף כודרי שליט"אכודרייוסףעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15 - 19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אנהרינתנאלעברית
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירא 921:45הרב אלחנן כהנא שליט"אכהנאאלחנןעברית
בני ברקפרדס כץישיבת אהבת תורהנורדאו 3510:00הרב שלום משה שליט"אמשהשלוםעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס קרליןרח' בן יעקב21:40הרב צבי נוישטט שליט"אנוישטטצבי עברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20 - 19:55הרב מאיר דינר שליט"אדינרמאירעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40 - 16:00הרב ערן פנחס שליט"אפנחסערןעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס כסא רחמיםעוזיאל 2622:00הרב רז צבי הרשפינוס שליט"אהרשפינוסרז צביעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס קהילת בני תורהנויפלד 1021:30הרב יעקב זאבי שליט"אזאבייעקבעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה בעזרת נשיםאברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אטוביםאליהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהמ"ד זיו יהודה - עזרת נשיםסמטת ר' אריה לוין 520:45הרב אלעזר דוד שליט"אדודאלעזרעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30 - 19:40הרב אליהו ראם שליט"אראםאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אהלי אברהםגרינברג 720:00 - 20:15הרב משה בן ששון שליט"אבן ששוןמשהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםגניחובסקי 2706:00 - 06:20הרב ישראל איזנקרפט שליט"אאיזנקרפטישראלעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25 - 20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אשוורץיהודה אריהעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגנחובסקי 720:15 - 20:45הרב יוסף ויסטוך שליט"אויסטוךיוסףעברית
בני ברקקרית הרצוגבית הכנסת מנין אברכיםגניחובסקי 2307:50 - 08:10הרב אלחנן אהרון שליט"אאהרוןאלחנןעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י ספרדי מרכזי - בעז"נאברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אלנדאויהודהעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1908:30הרב אברהם אביש רבינוביץ שליט"ארבינוביץאברהם אבישאידיש
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30 - 19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אברכץיהושעצרפתית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן יששכרסורוצקין 915:50הרב גד קדוש שליט"אקדושגדעברית
בני ברקרמת אהרןביאלה - רמת אהרןרוזנהיים 1923:00הרב אביגדור הרשלר שליט"אהרשלראביגדורעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן - יששכר באהליךסורוצקין 9 א'16:00הרב יצחק הלר שליט"אהלריצחקעברית
בני ברקרמת אלחנןישיבת צעירים החדשהגיבורי ישראל 616:10 - 17:00הרב אפרים גבל שליט"אגבלאפריםעברית
בני ברקרמת אלחנןיש"ק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב יצחק שטול שליט"אשטוליצחקעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס המרכזי - במקלטזוננפלד 1320:20הרב משה לורנץ שליט"אלורנץמשהעברית
בני ברקרמת אלחנןישק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב דוד יצחק מתיוס שליט"אמתיוסדוד יצחקעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס בעלזזוננפלד 320:30הרב עמרם דירנפלד שליט"אדירנפלדעמרםאידיש
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס התימני - ליד ביהכנ"ס הספרדיזוננפלד11:30הרב אליהו בן שבת שליט"אבן שבתאליהועברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"ארוזנברגשריאלעברית
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20 - 21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אבורשטייןיוסףעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20 - 19:45הרב גד קדוש שליט"אקדושגדעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אגלאישמעוןעברית
בני ברקשיכון ו'ביהמ"ד ברכת אור יוחנןשדרות האדמו"ר מטולנאשחרית 08:00, לאחריו השיעורהרב בנימין נתן שוויצער שליט"אשוויצערבנימין נתןעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20 - 23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אוינוגרדשמואלעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אקסטנראברהםעברית
בני ברקשיכון חזו"אביהמ"ד סלאניםברסלב 721:30הרב פנחס אליעזר שנור שליט"אשנורפנחס אליעזרעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1612:00הרב עמרם צרפתי שליט"אצרפתיעמרםעברית
בת יםבית הכנסת בת קולניסנבוים 6619:30 - 20:15הרב אליהו לביא שליט"אלביאאליהועברית
בת יםביהכנ"ס תורת ישריםרח' עוזיאליום ב' 19:40 - 20:00 יום ו' 23:45 - 00:30הרב שלום מור שליט"אמורשלוםעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"ארוזיןיעקבעברית
גבעת זאבהר שמואלביהכנ"ס אשכנזברקתבין מנחה למעריבהרב יוסף שטילרמן שליט"אשטילרמןיוסףעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15 - 12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אבריקמןיעקבעברית
גדרהביהכנ"ס שערי ירושליםיונה מזגיני 319:15 - 20:15הרב אברהם מרק שליט"אמרקאברהםעברית
גני תקווהגני תקווהחניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45 - 22:15הרב מנחם אריה שלזינגר שליט"אשלזינגר מנחם אריהעברית
דימונהביהכנ"ס אהל זאבבר כוכבא12:15הרב חיים צבי מאיר שליט"אמאירחיים צביעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30 - 21:00הרב יצחק שריקי שליט"אשריקייצחקעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט14:15 - 14:45הרב דניאל בן שושן שליט"אבן שושןדניאלעברית
הוד השרוןרמתייםביהכנ"ס המרכזייהושע בן גמלא 3017:30 - 18:30הרב יהודה לוגאסי שליט"אלוגאסייהודהעברית
הודיה-ביהכנ"ס אהל אברהםישוב הודיה16:00הרב אהרן יעיש שליט"איעישאהרןעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05 - 09:30הרב ישראל קורן שליט"אקורןישראלעברית
חדרהביהכנ"ס בית יוסףאזור תעשיה גבעת אולגה18:30 - 19:30הרב ברוך בוקרה שליט"אבוקרהברוךעברית
חדרהבית אליעזרישיבת דרכי הלליגאל 5607:20 - 7:40הרב שגיא רויזמן שליט"ארויזמןשגיאעברית
חולוןנאות רחלביהכנ"ס גבעת רפאלצאלים 3417:45 - 18:45 'ימים ג', ה'הרב אריה בהר שליט"אבהראריהעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:00 - 20:45הרב אסף סימן טוב שליט"אסימן טובאסףעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10 - 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אסימן טובאסףעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס אור ציון - במקלטהתחיה 1419:00 - 19:30הרב לוי יצחק שוב שליט"אשובלוי יצחקעברית
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אשכטרברוךעברית
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15 - 10:00הרב ברוך קינד שליט"אקינדברוךעברית
חיפההדרכולל אור התורהארלוזורוב 1009:00 - 09:30הרב יחיאל מיכל ברנשטיין שליט"אברנשטייןיחיאל מיכלעברית
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3218:45הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאליאסזאב יהודהאידיש
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויז'ניץמקור ברוך ג13:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 120:15 - 20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרמתיבתא להוראה סערט ויז'ניץמקור ברוך 509:30הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרישיבת יחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אמליקשמואלעברית
חיפההדרביהכנ"ס ויז'ניץמיכאל 121:30 - 22:00הרב חיים מאיר סגל שליט"אסגלחיים מאיראידיש
חיפההדרביהכנ"ס היכל הברכהמיכאל 508:15 - 08:45הרב יצחק שמרלר שליט"אשמרלריצחקאידיש
חיפהנווה שאנןישיבת נחלת הלוויםרחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חיפהנווה שאנןביהכנ"ס זיו התורההגליל 5409:15הרב נתנאל חשאי שליט"אחשאינתנאלעברית
חצור הגליליתבהסעה לכולל נחלת נפתלי בחצוראלקבץ 1309:00 - 09:15הרב דוד שוורץ שליט"אשוורץדודעברית
חרישביהכנ"ס לעבדך באמתספיר 28ערבית 20 דק' לאחר השקיעה, והשיעור לאחמ"כהרב אשר זגדון שליט"אזגדוןאשרעברית
טבריהעיר העתיקהביהכנ"ס קרליןהירקון 100מנחה: 13:05 השיעור: 13:20הרב אלתר שמואל לובין שליט"אלוביןאלתר שמואלעברית
טבריהרמת אגוזביהמ"ד היכל ישראל - יד לאחים(בן צבי 7 (במקלט12:00הרב גבריאל כהן שליט"אכהןגבריאלעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אמססאברהםעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אשושןדודעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45הרב מאיר דרך שליט"אדרךמאירעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב דוד ביכמן שליט"אביכמןדודעברית
יקיר-ביהמ"ד יקירישוב יקיר19:00הרב דוד ברוך שליט"אברוךדודעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 118:30 - 19:30הרב נתנאל חיים שליט"אחייםנתנאלעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הישיבהקרית הישיבה20:30הרב ציון כריסי שליט"אכריסיציוןעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס דרכי ישריםההגנה פינת יצחק שדה - מול מכולת מהדרין20:30 - 21:00הרב בנימין שיף שליט"אשיףבנימיןעברית
ירושליםזכרון בתיהגשר החיים 12 כניסה ב21:40הרב נפתלי צבי פורוש שליט"אפורושנפתלי צביעברית
ירושליםישיבת תורת חייםדוד רזיאל 112:00הרב יעקב כהן שליט"אכהןיעקבעברית
ירושליםביהכנ"ס אהבת שלוםמיצרי טירן 3-514:50 - 15:10הרב מאיר שולביץ שליט"אשולביץמאירעברית
ירושליםחניכי הישיבותגשר החיים 807:10הרב אפרים ליפשיץ שליט"אליפשיץאפריםעברית
ירושליםביהכנ"ס בבנין ג'נריבנק ישראל 514:45 - 15:10הרב יעקב ברזילי שליט"אברזילייעקבעברית
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30 - 13:15הרב שמואל בקר שליט"אבקרשמואלעברית
ירושליםבית שלום ומרדכישערי פינה 2419:10 - 20:10הרב אליהו כספי שליט"אכספיאליהועברית
ירושלים-בהסעה מקרית יובל למיר-08:45הרב יוסף חיים בטאט שליט"אבטאטיוסף חייםעברית
ירושלים-קבר רחלקבר רחל07:30 - 07:45הרב דוד פרנקל שליט"אפרנקלדודעברית
ירושלים-בדרך בהסעיה מישיבת מיר לביתר גבעה Bבנסיעה19:15הרב אפרים פישר שליט"אפישראפריםעברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אקוריץפנחסאידיש
ירושליםבוכריםישיבת חיי תורהמוסיוף 1507:45 - 08:05הרב חיים שמרלר שליט"אשמרלרחייםאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אגליקאליעזרעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס אהל מלכהרח' שערי תורה18:30 - 19:00הרב יונתן שושן שליט"אשושןיונתןעברית
ירושליםבית וגן מכון לבדובדבני 249:30 - 10:00הרב נתנאל חביב שליט"אחביבנתנאלצרפתית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אקצנלבוגןעמיהודעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנוחת שלוםקאסטו20:25 - 20:45הרב נתן איגלא שליט"אאיגלאנתןצרפתית
ירושליםבית וגן קרית נוערפראנק 2020:15הרב יעקב ישראל ארצי שליט"אארצייעקב ישראלעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40 - 21:00הרב אברהם ויג שליט"אויגאברהםעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40 - 13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אוידריעקב מאירעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00,לאחר מנחההרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - עז"נבית ישראל 318:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אשלאמעשמשון רפאלאנגלית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל 215:40הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אוויזניצרהערש לייבאידיש
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל09:35הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אוויזניצרהערש לייבאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אהרשלריוסףאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןיעקבעברית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד בית מנחם - מירבית ישראל09:20הרב יעקב ישראל סמוטני שליט