לשון של תינוק שנכנסה פנימה האם מותר להוציאה?

כ"א חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ח'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל תינוק שהוא ספק בן ז' או בן ח' ללידתו?האם מותר לעשות פעולות ליישר איבריו של תינוק שנולד? ומה הדין בחוליות השדרה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף ח' – סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

תינוק שנולד בחודש השמיני, מוגדר כמת, ואסור לחלל שבת לצורך הצלתו, וכן אסור לטלטל אותו, אא"כ מדובר באופן שנגמרו שערו וציפורניו, וכאשר צורתו החיצונית הושלמה, שיטת השו"ע, שמותר לחלל שבת לצורך הצלתו, שאז הוא מוגדר כחי, והגר"א חולק, וסובר שאסור לחלל שבת אא"כ הוא חי שלשים יום מאז שהוא נולד, וכן תינוק שהוא ספק בן ז' ספק בן ח', אסור לטלטל אותו ואסור גם לחלל שבת עבורו, ואע"פ שספק פיקו"נ להקל, זה הכל באדם בר קיימא, אבל עובר שלא היה לו חזקת קיום, אסור לחלל עבורו את השבת.

אמנם, תינוק שנולד בחודש השמיני, או ספק ז' ספק ח' ולא נגמרו שערו וציפורניו, הוא מוגדר כמוקצה והוא אסור בטלטול, אבל לצורך אמו מותר לטלטל אותו, וכגון כאשר ריבוי החלב מצער את אמו והיא צריכה להניק כדי להקל מעליה את החלב, מותר לה לטלטל את אותו תינוק, ולא זו בלבד, אלא במקום הצורך מותר לה להוציא בידיים את החלב מעצמה, וטעם ההיתר הוא, כיוון שכאשר האשה חולבת את עצמה, האיסור בזה הוא משום 'מפרק', וזה כאשר החלב נאסף, אבל לא כאשר החלב הולך לאיבוד, וכיוון שזה גם מלאכה שאינה צריכה לגופה, במקום צער לא גזרו רבנן.

מותר ליישר את איברי הוולד שנתפרקו מחמת צער הלידה, והחידוש בזה הוא, שזה לא נחשב לתיקון, והמג"א מביא, שרק ביום הלידה ולא אח"כ, אבל המ"ב מביא, שאפשר גם אח"כ, אבל אסור ליישר את חוליות השדרה, וכן מותר לכרוך אותו בגדים כדי שלא יתעקמו איבריו, ומביא המ"ב בשם הרא"ש, שבאופן כזה, מותר גם ליישר את איבריו, כיוון שגם בימות החול עושים כך, ובאמת אם גם בימות החול לא רגילים לעשות כך, גם בשבת יהיה אסור לעשות.

אם נכנסה הלשון של הוולד פנימה, מותר לאדם גדול להכניס אצבע לתוך פיו של התינוק, ולהחזיר אותה למקומה, ואע"פ שלפעמים הוא מקיא, אין זה נחשב לרפואה האסורה בשבת, כיוון שהדרך היא שתיפול הלשון של התינוק.

"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר. לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור
לפתע פרצתי בבכי איום ואמרתי: "רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, נשארתי ערירי ויחף, ועוד אלך לאכול טריפות?!
מעשה בשדכן בן חמש...
באמצע הארוחה נכנס לוטנאנט ג'ונס, הביט בכיפה ופנה אלי: "ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה